Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Vill du öka konkurrenskraften för din verksamhet inom jordbruk och trädgård? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Företagsstöd för investeringar som ökar konkurrenskraften i jordbruk och trädgård finns till för att underlätta investeringar som förbättrar konkurrenskraften i företaget. Du kan till exempel söka stöd för djurstallar, växthus, torkanläggningar och fruktodlingar.

Vem kan få stöd?

Du kan söka stödet om du driver ett företag inom jordbruk eller trädgård.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Urvalskriterier och bedömningsgrunder används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. Jordbruksverkets ansökan är nationell och därför är det bra om du skickar med nedan ”Bilaga: Regionala urvalskriterier företagsstöd” till din ansökan (via Jordbruksverkets e-tjänst).

Läs igenom regionala urvalskriterier och bedömningsgrunderna och skriv en kort motivering (i bilagan) till de villkor du anser att du uppfyller.

Bilaga: Regionala urvalskriterier företagsstöd: Ökad konkurrenskraft i jordbruk och trädgård, version 2021/2022 (Word) Word, 17.4 kB.

Beslutsomgång och särskilda utlysningar under 2021

Länsstyrelsen Värmland har beslutat att hålla en beslutsomgång under 2021 samt rikta stöd i två olika utlysningar till investeringar för lagring och torkning av spannmål samt för täckdikning.

För att omfattas av beslutsomgången 2021 skall ansökan vara inskickad till Länsstyrelsen senast den 30 juni 2021.

Utlysning av investeringsstöd för lagring och torkning av spannmål (26 april -30 juni 2021)

Länsstyrelsen Värmland öppnar upp för spannmålsodlare att söka stöd för lagring och torkning av spannmål. Länsstyrelsen har avsatt 6 miljoner kronor för år 2021.

Målgrupp

Spannmålsproducenter i Värmlands län som ska investera i anläggning för lagring och torkning av spannmål.

Datum för ansökan

Du ska söka investeringsstöd för din anläggning under perioden 26 april-30 juni 2021. Om ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan utanför utlysningen.

Hur mycket kan jag få i stöd

Du kan få 40% stöd för kostnader för nytt material och ny fast inredning samt köp av tjänst vid ny-, om- eller tillbyggnad för lagring och torkning av spannmål.

Utlysning av investeringsstöd för täckdikning (1 sept-30 oktober 2021)

Länsstyrelsen Värmland kommer att hålla en utlysning under hösten 2021 för att söka investeringsstöd för täckdikning. Länsstyrelsen har avsatt 5 miljoner kronor för år 2021

Målgrupp

Jordbruksföretagare i Värmlands län som ska investera i täckdikning.

Datum för ansökan

Du ska söka investeringsstöd för täckdikning under perioden 1 september – 30 oktober 2021. Om ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan utanför utlysningen.

Hur mycket kan jag få i stöd

Du kan få 40% stöd för kostnader för av nytt material och köp av tjänster för planering och genomförande av åtgärden. Glöm inte att söka stöd för eventuella kostnader för dokumentationstjänster som till exempel täckdikningskartor eller drönarfoto.

Hur stort är stödet?

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

För att omfattas av beslutsomgången 2021 måste ansökan ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 30 juni 2021. Om du redan har en ansökan inne så omfattas den av beslutsomgången.

Utlysningen för Lagring och torkning av spannmål håller öppet 26 april - 30 juni 2021 medan utlysningen för Täckdikning är öppen 1 september - 30 oktober 2021.

Vi kommer även hålla en utlysning för trädgårdsföretag i början av 2022.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvestering.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar och företag som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Kontakt

Stöd inom landsbygden - Landsbygdsprogrammet

Christina Lindström

Handläggare (investeringar för landsbygdsutveckling)

Torbjörn Eliasson

Handläggare (förädlingsstöd, startstöd, investeringsstöd, energi - jordbruksföretagare)

Frågor kring utbetalningar

Anne-Marie Gustafsson

Handläggare

Postadress

(för exempelvis utbetalningar av stöd inom landsbygdsprogrammet)

Länsstyrelsen Värmland
FE 36
Box 204
826 25 Söderhamn