Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur.

För att kunna söka jordbrukarstöd behöver du ha ett kundnummer. Om det är första gången du söker jordbrukarstöd behöver du beställa ett kundnummer av oss på Länsstyrelsen. Vi behöver koppla kartor till ditt kundnummer och det är därför bra om du har kundnummer på tidigare stödsökande, blockidentitet eller fastighetsbeteckning till hands när du kontaktar oss.

Beställ kundnummer

För att få ett kundnummer kontakta Länsstyrelsen på telefon: 0771-67 00 00, eller använd formuläret nedan.

Beställning av * (obligatorisk)
Beställning av
Skriv person/organisationsnummer/kundnummer utan bindestreck


Skriv postnumret utan mellanslag


Till exempel tidigare brukare på marken, blockid (XXXX-XXX-XXXX)

Ansök om jordbrukarstöd

De flesta av jordbrukarstöden söker du i Jordbruksverkets e-tjänst SAM Internet.

Behöver du hjälp med din ansökan?

Länsstyrelsen svarar på frågor om vad som gäller för just ditt jordbruksföretag och har även god överblick över stödsystemet.

Gemensamt telefonnummer till Jordbruksverket och Länsstyrelsen för ärenden gällande SAM ansökan: 0771-67 00 00

Telefontid: vardagar klockan 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Teknisk support gällande SAM Internet hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Undvik vanliga fel

Sök på rätt areal

Mark som inte används som jordbruksmark ska inte tas upp i ansökan. Om det är skillnaden mellan den areal du redovisat i din SAM-ansökan och den godkända arealen kan det leda till avdrag. Hur stort avdraget blir beror på hur stort arealfelet är. Detsamma gäller om det finns flera som söker på samma mark. Enbart en stödsökare kan söka på marken.

Använd din mark till någon jordbruksaktivitet årligen

Om länsstyrelsen upptäcker att du inte använt din mark till någon godkänd jordbruksaktivitet kan det också leda till avdrag. Detta enligt samma sätt som när din verkliga areal är mindre än den du sökt för.

Märkning, rapportering och journalföring

Alla djurens in- och uthändelser ska vara registrerade i centrala nötkreatursregistret (CDB) inom 7 dagar. För de djur där in- och uthändelser under räkningsperioden rapporterats till CDB försent får du inget nötkreatursstöd eller ekologiskt djurstöd. Dessutom ingår inte felrapporterade djur i uträkningen för djurtäthet i kompensationsstödet.

Även fel som rör journalföring och märkning av djur kan ge avdrag på ovan nämnda stöd.

Om du köpt ett nötkreatur av någon annan som inte har märkt, journalfört eller rapporterat djuret på rätt sätt under räkningsperioden, kommer individen inte att vara stödberättigad i nötkreatursstödet.

Fel som berör märkning, rapportering och journalföring av djur kan också leda till tvärvilkorsavdrag.

Vill du ha beslutsbrev och annan post digitalt?

Om du inte redan har skaffat en digital brevlåda så kan det vara bra att göra det. Om du skaffar en digital brevlåda så får du det mesta av din post som rör jordbrukarstöd från Jordbruksverket och länsstyrelsen digitalt i stället för att få papper hem i brevlådan. Det är gratis och helt frivilligt att ha en digital brevlåda.

Digitala brevlådor för privatpersoner och enskilda firmor

e-Bokslänk till annan webbplats

Kivralänk till annan webbplats

Min myndighetspost länk till annan webbplats

Om du vill ha post från företag, myndigheter och kommuner.

Om du vill ha post från företag, myndigheter och kommuner.

Om du bara vill ha post från myndigheter och kommuner.


Digitala brevlådor för aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar

Min myndighetspostlänk till annan webbplats

Kivralänk till annan webbplats

Om du bara vill ha post från myndigheter och kommuner.

Om du vill ha post från företag, myndigheter och kommuner.

Just nu får du bland annat följande utskick till din digitala brevlåda från oss och Jordbruksverket:

 • Beslut om utbetalning av jordbrukarstöd

 • Beslut om tvärvillkorsavdrag

 • Meddelande om djurenheter för stöd

 • Meddelande om kontrollresultat för kontroll av rapportering av nötkreatur

 • Meddelande inför beslut om stöd

 • Beslut om åtagande av jordbrukarstöd

 • Beslut och meddelanden gällande stödrätter

 • Underrättelse om avräkning av stöd som betalas ut av Jordbruksverket.

 • Årsbesked med en sammanställning av de stöd som Jordbruksverket har betalat ut till dig och de återkrav och räntor som du har betalat till Jordbruksverket under inkomståret.

Det kommer att komma fler beslut och meddelanden längre fram från oss och Jordbrukverket som vi skickar ut till din digitala brevlåda.

Nyheter i jordbrukarstöden 2020

Sista ansökningsdag för SAM-ansökan är 8 april 2020. Fullständig information om alla viktiga datum finns på Jordbruksverkets webbplats.

Nyheter i jordbrukarstöden 2020 hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

De olika jordbrukarstöden du kan söka

Varje rubrik leder dig vidare till Jordbruksverket där det finns mer information om stöden och villkoren.

Gårdsstödlänk till annan webbplats

Ett arealstöd för dig som brukar jordbruksmark. Stödet ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Stödet är inte kopplat till produktion men det finns villkor som du måste följa för att kunna få gårdsstöd. För att kunna söka gårdsstöd måste du ha stödrätter.

Förgröningsstödlänk till annan webbplats

Ett stöd för åtgärder i jordbruket som är bra för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. Du som söker gårdsstöd söker automatiskt även förgröningsstöd men för att få förgröningsstödet måste du uppfylla vissa villkor utöver de som finns för gårdsstödet. För att kunna söka förgröningsstöd måste du ha stödrätter.

Nötkreatursstödlänk till annan webbplats

Ett stöd för dig som håller nötkreatur. Syftet med stödet är att stödja och påverka mjölk- och köttproduktion. Stödet ska ge företagen en möjlighet att behålla en lönsam produktion och dämpa en nedåtgående trend inom branschen.

Stöd till unga jordbrukarelänk till annan webbplats

Ett stöd som du kan söka om du är under 40 år och som startat ett jordbruksföretag för första gången. Målet med stödet är att underlätta för unga personer att starta ett jordbruksföretag.

Kompensationsstödlänk till annan webbplats

Ett stöd för att kompensera jordbrukare i områden som har sämre förutsättningar för att bedriva jordbruk. Målet med stödet är att jordbruksmarken ska fortsätta odlas, att landsbygden bevaras och att ett hållbart jordbruk främjas.

Ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktionlänk till annan webbplats

Du som har certifierad ekologisk växtodling och/eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion. Ett åtagande för ekologisk produktion är 5-årigt. Du som ställer om till ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för omställning till ekologisk produktion.

Extra djuromsorg för fårlänk till annan webbplats

Det här är en ersättning för dig som arbetar med en förbättrad djurhälsa inom fårproduktion, och har minst sju får.

Extra djuromsorg för suggorlänk till annan webbplats

En ersättning för dig som har smågrisproduktion och arbetar med ökad god djurhälsa.

Utökad klövhälsovård för mjölkkorlänk till annan webbplats

Det här är en ersättning för att förbättra klövhälsan i besättningar med mjölkkor. För att få ersättningen ska du verka dina djur två gånger om året.

Hotade husdjursraserlänk till annan webbplats

Miljöersättning för dig som håller svenska utrotningshotade husdjursraser.

Miljöersättning för betesmarker och slåtterängarlänk till annan webbplats

Du kan få ersättning om du sköter och bevarar betesmarker, slåtterängar, skogsbete, mosaikbetsmarker eller gräsfattiga marker.

Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängarlänk till annan webbplats

Du kan få ersättning för att restaurera betesmarker och slåtterängar.

Miljöersättning för vallodlinglänk till annan webbplats

Du kan få ersättning om du odlar fleråriga slåtter-, betes- eller frövallar på åkermark i södra och mellersta Sverige.

Miljöersättning för skyddszonerlänk till annan webbplats

Miljöersättning för vallbesådda zoner i nitratkänsliga områden.

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammarlänk till annan webbplats

Du kan få ersättning för att sköta anlagda eller restaurerade våtmarker och dammar.

Miljöersättning för minskat kväveläckagelänk till annan webbplats

Du kan få ersättning för att antingen odla fånggröda eller vårbearbeta, eller göra både och på samma mark.

Miljöersättning för fäbodarlänk till annan webbplats

Miljöersättning för att sköta fäbodbete och bevara fäbodbruk.

Nationellt stödlänk till annan webbplats

Du kan få nationellt stöd om du har ett lantbruk i norra Sverige med minst tre hektar åkermark eller betesmark.

Kontroller och avdrag för jordbrukarstöd

För att få fullt stöd måste du följa alla villkor som gäller. Det är i första hand Länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du följer alla villkoren för stödet och att du följer tvärvillkoren. Vi gör kontroller när vi handlägger din ansökan och ibland vid ett besök på din gård. Fältkontrollerna görs via ett urval.

Om kontrollanterna hittar något att anmärka på vid besöket kan det leda till att du blir av med delar av eller hela stödet. Det gäller även om felet har uppstått av misstag. Om pengarna redan har betalats ut när felet upptäcks kan du bli skyldig att betala tillbaka.

Ta reda på vilka tvärvillkor som gäller för dig hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Minst fem procent av utbetalningsansökningarna kontrolleras. Vid kontrollbesöket undersöker kontrollanten att uppgifterna i din ansökan stämmer med verkligheten.

Uttagningen till kontroll baseras på en riskanalys från Jordbruksverket samt ett eget urval som länsstyrelsen gör.

I EU:s regelverk står också att kontrollfrekvensen ska öka om man hittar mycket fel inom något område. Det finns två olika typer av kontroller; fältkontroll och administrativ kontroll.

Fältkontroll

Areal
Vid en Arealkontroll får du som är lantbrukare besök av en kontrollant som är anställd av länsstyrelsen. Kontrollanten undersöker att uppgifterna i din ansökan stämmer med verkligheten. Kontrollanten tittar bland annat på skiftesgränser, gröda och skötselfel

Undvik skötselfel

De vanligaste felen som vi hittar vid våra kontroller är i sig inte svåra att åtgärda utan kan med god kännedom förebyggas.

betesmarker är problemen oftast:

 • Att de är för tätbevuxna med träd, sly och buskar
 • Otillräckligt avbetade marker

De åkermarker som får mest anmärkningar är:

 • vallar med dålig gröda som inte är godkänd för ersättning i miljöstöden
 • vallar med bristande underhåll

Arealkontroll

Vid en vanlig arealkontroll mäts alla skiften upp med hjälp av GPS. Kontrollanten går runt alla skiften som är med i ansökan och mäter upp arealen. Även skötsel och gröda kontrolleras på alla skiften.

Djur

Kontrollanten tittar bland annat på hur lantbrukaren sköter märkning, journalföring av djuren, rapportering till de olika djurregistren och dokumentation av ekologiskt djurhållning om det är aktuellt.

De vanligaste felen vid kontroll av djur handlar om:

 • Brister i märkning och journalföring
 • Brister i rapporteringen till de centrala djurregistren
 • Inköp av foder och djur som inte är certifierat enligt Krav, gäller gårdar som söker ekologiskt stöd

Administrativ kontroll

De administrativa kontrollerna gör man i huvudsak på kontoret där man kan jämföra ansökta uppgifter mot de åtaganden som brukarna har eller med bilder som har tagits av en satellit.

Varje år får ett antal stödmottagare i Värmlands län besök av kontrollanter från Länsstyrelsen. De ska kontrollera om de uppgifter som har lämnats i ansökan om jordbrukarstöd stämmer.

Vår ambition är att samordna kontrollerna på det mest effektiva sättet som är möjligt, där också du drabbas av så lite besvär som möjligt. Detta innebär dock inte alltid att alla kontroller görs vid samma tillfälle. Vi har heller inte möjlighet att tala om i förväg att vi ska komma.

Vad som kontrolleras beror på vilka stöd du sökt

Det kan exempelvis handla om att kontrollmäta arealen och se att du använder den som du skrivit i ansökan, kontrollera att dina djur är märkta, journalförda och inrapporterade, eller att se om landskapselement eller betesmarker som du får ersättning för faktiskt existerar och sköts enligt skötselkraven. Kontrollanten tittar bland annat på skiftesgränser, grödor, skötselvillkor, avbetningen i betesmarker, om det finns sly med mera.

Olika kontrollanter

Det kan komma olika kontrollanter till dig om du har kontroll på både växtodling och djurhållning. Kontrollerna är inte alltid förvarnade. Brister som upptäcks vid en kontroll kan ge dig avdrag på dina stöd.

Kontrollresultatet

När kontrollen gjorts får du ett skriftligt kontrollresultat hemskickat med uppmätta arealer, kartor och tjänsteanteckningar. Om du har synpunkter på kontrollantens bedömningar är det viktigt att du hör av dig till Länsstyrelsen. Kontrollresultatet är sedan det som används till grund för kommande utbetalningar samt eventuella sanktioner eller återkrav. Du kan läsa om avdragen, hur du överklagar och de olika kontrollerna på Jordbruksverkets webbplats. länk till annan webbplats

Vid brister

Ibland hittar kontrollanten fel vid kontrollen vilket kan få olika följder för dig som sökande beroende på allvarligheten i felet. Det gäller även om felet uppstått av misstag. Beroende på detta kan man drabbas av återkrav, antingen på delar av sitt stöd eller avslag på samtliga i värsta fall. Om du upptäcker fel i din ansökan så är det därför alltid bra att så snart som möjligt kontakta länsstyrelsen och fråga hur du löser problemet. De vanligaste felen som vi hittar vid våra kontroller är i sig inte svåra att åtgärda utan kan med god kännedom förebyggas.

Kontroller från kontoret

När vi handlägger ansökningar upptäcks ibland också fel. Det kan till exempel vara att ansökan kommit in för sent eller att den är ofullständigt eller felaktigt ifylld. Hantering av fel tar tid för både dig som söker och myndigheten, och kan leda till att utbetalningen försenas. Vissa fel kan dessutom leda till att du missar stöd som du egentligen kunnat få med en rätt ifylld ansökan, eller att du får avdrag på stödbeloppet. Vanliga fel är att man söker för mer areal än blockarealen eller att man söker på mark som inte är ens egen. Det är därför mycket viktigt att redan från början läsa anvisningarna och fylla i ansökan rätt.

Detta gäller om du vill söka stöd för odling av hampa

Du som vill odla hampa måste odla en godkänd sort och söka gårdsstöd för odlingen för att inte bryta mot narkotikalagstiftningen. Odlingen måste också ske på jordbruksmark. På Jordbruksverkets webbplats finns tydlig och bra information kring vad som gäller och vilka villkor du måste uppfylla för att du ska kunna få jordbrukarstöd för din hampaodling.

Om att odla hampa hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Hur du söker gårdsstöd hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Även om du har skickat in en SAM-ansökan och uppfyller övriga villkor gällande odling av industrihampa så kan användningen av hampan i vissa fall klassas som narkotika eller läkemedel. För mer information kontakta Läkemedelsverket.

Vanliga frågor om CBD hos Läkemedelsverketlänk till annan webbplats

Även om du har skickat in en SAM-ansökan och uppfyller övriga villkor gällande odling av industrihampa så är det i vissa fall inte tillåtet att använda hampan till livsmedel. För mer information kontakta Livsmedelsverket.

Mer om hampa som livsmedel hos Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

Kontakt

Jordbrukarstöd

Behöver du hjälp med din ansökan eller har du frågor om stöden?
Ringa oss på vår stödtelefon. Vi har öppet från 09:00 till 12:00 och från 13:00 till 15:00.

Du kan även skicka e-post.

Postadress till Länsstyrelsen för alla brev som gäller jordbrukarstöden:
Länsstyrelsen Värmland
FE 15
Box204
826 25 SÖDERHAMN