Kontroller och fältbesök

Varje år får ett antal stödmottagare i Värmlands län besök av kontrollanter från Länsstyrelsen. De ska kontrollera om de uppgifter som har lämnats i ansökan om jordbrukarstöd stämmer. Minst fem procent av utbetalningsansökningarna kontrolleras. Vid kontrollbesöket undersöker kontrollanten att uppgifterna i din ansökan stämmer med verkligheten.

Uttagningen till kontroll baseras på en riskanalys från Jordbruksverket samt ett eget urval som Länsstyrelsen gör.

I EU:s regelverk står också att kontrollfrekvensen ska öka om mycket fel inom något område hittas. Det finns två olika typer av kontroller: fältkontroll och administrativ kontroll.

Fältkontroll

De vanligaste felen som vi hittar vid våra kontroller är i sig inte svåra att åtgärda utan kan med god kännedom förebyggas.

betesmarker är problemen oftast att de är:

  • för tätbevuxna med träd, sly och buskar
  • otillräckligt avbetade.

De åkermarker som får mest anmärkningar är:

  • vallar med dålig gröda som inte är godkänd för ersättning i miljöstöden
  • vallar med bristande underhåll.

Arealkontroll

Vid en arealkontroll får du besök av en kontrollant som är anställd av Länsstyrelsen. Kontrollanten undersöker att uppgifterna i din ansökan stämmer med verkligheten. Kontrollanten tittar bland annat på skiftesgränser, gröda och skötselfel.

Djur

Kontrollanten tittar bland annat på hur du sköter märkning, journalföring av djuren, rapportering till de olika djurregistren och dokumentation av ekologiskt djurhållning om det är aktuellt.

De vanligaste felen vid kontroll av djur:

  • Brister i märkning och journalföring.
  • Brister i rapporteringen till de centrala djurregistren.
  • Inköp av foder och djur som inte är certifierat enligt Krav, gäller gårdar som söker ekologiskt stöd.

Administrativ kontroll

De administrativa kontrollerna görs i huvudsak på kontoret där ansökta uppgifter jämförs mot de åtaganden som du har eller med bilder som har tagits av en satellit.

När det är dags för kontroll

Vår ambition är att samordna kontrollerna på det mest effektiva sättet som är möjligt, där också du drabbas av så lite besvär som möjligt. Detta innebär dock inte alltid att alla kontroller görs vid samma tillfälle. Vi har heller inte möjlighet att tala om i förväg att vi ska komma.

Vad som kontrolleras beror på vilka stöd du sökt

Det kan exempelvis handla om:

  • att kontrollmäta arealen och se att du använder den som du skrivit i ansökan
  • kontrollera att dina djur är märkta, journalförda och inrapporterade
  • att se om landskapselement eller betesmarker som du får ersättning för faktiskt existerar och sköts enligt skötselkraven.

Kontrollanten tittar bland annat på skiftesgränser, grödor, skötselvillkor, avbetningen i betesmarker, om det finns sly med mera.

Olika kontrollanter

Det kan komma olika kontrollanter till dig om du har kontroll på både växtodling och djurhållning. Kontrollerna är inte alltid förvarnade. Brister som upptäcks vid en kontroll kan ge dig avdrag på dina stöd.

Kontrollresultatet

När kontrollen gjorts får du ett skriftligt kontrollresultat hemskickat med uppmätta arealer, kartor och tjänsteanteckningar. Om du har synpunkter på kontrollantens bedömningar är det viktigt att du hör av dig till Länsstyrelsen. Kontrollresultatet är sedan det som används till grund för kommande utbetalningar samt eventuella sanktioner eller återkrav. Du kan läsa om avdragen, hur du överklagar och de olika kontrollerna via Jordbruksverkets Bra att veta när du ska få kontrollbesök Länk till annan webbplats..

Vid brister

Ibland hittar kontrollanten fel vid kontrollen vilket kan få olika följder för dig som sökande beroende vilka fel som hittas och allvarligheten i felet. Det gäller även om felet uppstått av misstag. Beroende på vilka fel som hittas kan det innebära att du får avdrag på din utbetalning för ett eller flera stöd eller att din ansökan för ett eller flera stöd inte beviljas alls. Om bristen innebär att du inte längre är berättigad till redan utbetalda pengar kan du också få återkrav. Om du upptäcker fel i din ansökan så är det därför alltid bra att så snart som möjligt kontakta länsstyrelsen och fråga hur du löser problemet. De vanligaste felen som vi hittar vid våra kontroller är i sig inte svåra att åtgärda utan kan med god kännedom förebyggas.

Kontroller från kontoret

När vi handlägger ansökningar upptäcks ibland också fel. Det kan till exempel vara att ansökan kommit in för sent eller att den är ofullständigt eller felaktigt ifylld. Hantering av fel tar tid för både dig som söker och myndigheten, och kan leda till att utbetalningen försenas. Vissa fel kan dessutom leda till att du missar stöd som du egentligen kunde ha fått med en rätt ifylld ansökan, eller att du får avdrag på stödbeloppet. Vanliga fel är att en sökande söker stöd för mer areal än blockarealen eller söker stöd för mark som denne inte förfogar över. Det är därför mycket viktigt att redan från början läsa anvisningarna och fylla i ansökan rätt.

Kontakt

Jordbrukarstöd

Behöver du hjälp med din ansökan eller har du frågor om stöden?
Ringa oss på vår stödtelefon. Vi har öppet från 09:00 till 12:00 och från 13:00 till 15:00. Du kan även skicka e-post.


Postadress till Länsstyrelsen för alla brev som gäller jordbrukarstöden:

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk, Jordbrukarstöd
651 86 Karlstad

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss