Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Investeringsstödet för ökad konkurrenskraft är uppdelat i sju olika inriktningar som omfattar de olika typer av investeringar som du kan söka stöd för:

 • Djurstallar eller inhysningssystem
 • Växthus och odlingstunnlar
 • Täckdikning
 • Torkning och lagring av skörd
 • Ny teknik
 • Minskad ammoniakavgång
 • Energiskog

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna beviljas måste den komma upp i minst 300 poäng. Detta gäller för samtliga inriktningar inom investeringsstödet för ökad konkurrenskraft.

Regionala prioriteringar

För alla inriktningar utom Minskad ammoniakavgång har Länsstyrelsen i Värmlands län valt att förstärka samtliga nationella urvalskriterier. Ansökningar inom inriktningen Minskad ammoniakomgång bedöms endast utifrån nationella kriterier och det finns ingen möjlighet till regional fördelning av poängen. Mer information om de olika kriterierna som gäller för din ansökan hittar du enklast i e-tjänsten där du söker stöd.

Poängfördelning för aktuella urvalskriterier Pdf, 78.3 kB.

Mer information om urvalskriterier för samtliga stöd 2023-2027 Pdf, 1.9 MB.

Ansökningsomgångar

Länsstyrelsen i Värmlands län har valt att använda ansökningsomgångar för att hantera inkomna ansökningar. Det innebär att alla ansökningar som kommer in inom en bestämd ansökningsperiod konkurrerar om den budget som tilldelats omgången. Om tillgängliga medel vid en ansökningsomgång inte räcker för att bevilja stöd till samtliga ansökningar som uppfyller stödvillkoren och minimipoängen kommer ansökningar med högst poäng att prioriteras.

Ansökningsomgångar 2023

De olika inriktningarna hanteras var för sig och respektive ansökningsomgång har en egen budget och en egen ansökningsperiod. Ansökningsomgångarna nedan kommer i den ordning som ansökningsperioden öppnar.

För inriktningen Djurstallar eller inhysningssystem kommer det att vara en ansökningsomgång under 2023.

Ansökningsperiod: 3 januari till 31 mars 2023.

Budget: 23 000 000 kronor.

För inriktningen Torkning och lagring av skörd kommer det att vara en ansökningsomgång under 2023.

Ansökningsperiod: 1 april till 30 juni 2023.

Budget: 4 000 000 kronor.

För inriktningen Växthus och odlingstunnlar kommer det att vara en ansökningsomgång under 2023.

Ansökningsperiod: 1 april till 30 juni 2023.

Budget: 1 000 000 kronor.

För inriktningen Energiskog kommer det att vara en ansökningsomgång under 2023.

Ansökningsperiod: 1 september till 30 november 2023.

Budget: 500 000 kronor.

För inriktningen Minskad ammoniakavgång kommer det att vara en ansökningsomgång under 2023.

Ansökningsperiod: 1 september till 30 november 2023.

Budget: 1 000 000 kronor.

För inriktningen Ny teknik kommer det att vara en ansökningsomgång under 2023.

Ansökningsperiod: 1 september till 30 november 2023.

Budget: 2 200 000 kronor.

För inriktningen Täckdikning kommer det inte vara någon ansökningsomgång under 2023. Den första planerade ansökningsomgången blir under 2024. Se den planerade ansökningsomgången för 2024 för mer information.

Preliminära ansökningsomgångar 2024

De olika inriktningarna hanteras var för sig och respektive ansökningsomgång har en egen budget och en egen ansökningsperiod. Ansökningsomgångarna nedan kommer i den ordning som ansökningsperioden öppnar.

Notera att all information om de planerade ansökningsomgångarna för 2024 är preliminär och kan komma att ändras. Det finns ingen information om budget kopplat till någon av ansökningsomgångarna. Mer information kommer längre fram.

För inriktningen Djurstallar eller inhysningssystem kommer det att vara en ansökningsomgång under 2024.

Ansökningsperiod: 1 januari till 31 mars 2024.

Information om budget kommer längre fram.

För inriktningen Täckdikning kommer det att vara en ansökningsomgång under 2024.

Ansökningsperiod: 1 april till 30 juni 2024.

Information om budget kommer längre fram.

För inriktningen Växthus och odlingstunnlar kommer det att vara en ansökningsomgång under 2024.

Ansökningsperiod: 1 april till 30 juni 2024.

Information om budget kommer längre fram.

För inriktningen Energiskog kommer det att vara en ansökningsomgång under 2023.

Ansökningsperiod: 1 september till 30 november 2024.

Information om budget kommer längre fram.

För inriktningen Minskad ammoniakavgång kommer det att vara en ansökningsomgång under 2024.

Ansökningsperiod: 1 september till 30 november 2024.

Information om budget kommer längre fram.

För inriktningen Ny teknik kommer det att vara en ansökningsomgång under 2024.

Ansökningsperiod: 1 september till 30 november 2024.

Information om budget kommer längre fram.

För inriktningen Torkning och lagring av skörd kommer det inte vara någon ansökningsomgång under 2024. Preliminärt planeras nästa ansökningsomgång till 2025.

Stödspecifika bilagor

En ansökan om investeringsstöd för ökad konkurrenskraft ska, beroende på vad ansökan avser, innehålla följande bilagor:

 1. De två senaste avslutade årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital. Om du inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas behöver vi årsbokslut för både ditt företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten. Om du tagit över eller startat nytt företag så kan du skicka in tidigare ägares bokslut alternativt ditt företags öppningsbalansräkning.
 2. Beräkning av investeringens lönsamhet. Beräkningsmall för ökad konkurrenskraft på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.
 3. Minst två jämförbara offerter eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga.
 4. Budgetmall. Budgetmall - företagsstöd på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.
 5. Beräkningsmall för enhetskostnad eller motsvarande uppgifter, i de fall investeringen avser djurstall med enhetskostnad. Beräkningsmall för enhetskostnader för nybyggnation av djurstallar (Strategisk plan 2023–2027) Länk till annan webbplats.
 6. Tillstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen.
 7. Ritning vid ny-, om- och tillbyggnad samt en situationsplan.
 8. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.
 9. Underlag som styrker att du äger, arrenderar eller hyr den fastighet där investeringen skall vara. Det kan exempelvis vara ett utdrag från fastighetsregistret eller en kopia på ett arrendekontrakt eller hyresavtal.
 10. Underlag som styrker att en ung jordbrukare helt eller delvis ansvarar för företaget.
 11. Vid investeringar för minskad ammoniakavgång ska kalkyl över lagringskapacitet avseende gödsel före och efter investering bifogas. Gödselmedelsberäkning och lagringskapacitet, framtaget av Greppa näringen. Länk till annan webbplats.
Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

E-post

Telefon

Torbjörn Eliasson

Postadress

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk, Landsbygdsstöd
651 86 Karlstad