Investeringar i kommersiell och offentlig service 2015-2023

Vill du investera i den lokala servicen på landsbygden? Då kan du söka stöd för det.

Projektstöd för investeringar i kommersiell och offentlig service finns till för att den lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas. Stöd kan gå till dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar, andra serviceställen samt distributions- och logistikanläggningar.

Vem kan få stöd?

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting och regioner
 • företag
 • föreningar och andra organisationer.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Projektmedlen är för närvarande slut

Länsstyrelsen Värmlands projektmedel för investeringar i kommersiell service är för närvarande slut.

För ansökningar om stöd till kommersiell service (dagligvarubutiker och drivmedelsstationer) under resterande del av år 2022, hänvisas till Region Värmland, som avsatt projektmedel för detta ändamål.

Kontaktperson på Region Värmland:

Björn Eiderbrant
Näringslivsutvecklare
bjorn.eiderbrant@regionvarmland.se
Tel 010-831 99 31

Grundläggande kriterier

för att få investeringsstöd är att butiken, drivmedelsstationen eller servicepunkten är den sista på orten och att de finns på en ort med färre än 3000 invånare. Avståndet till närmaste konkurrerande verksamhet ska vara 8 km eller längre. Investeringsstöd beviljas för att behålla och utveckla den grundläggande kommersiella servicen. Stöd kan lämnas för:

 • inköp eller avbetalningsköp av nytt material
 • ny eller begagnad fast inredning
 • köp av tjänst för om-, ny och tillbyggnad
 • större reparationer av dagligvarubutiker och drivmedelsstationer.

Maxtaket för stödbeloppen är 1,2 miljoner kronor per butik/servicepunkt under tre år. Stöd kan beviljas med 90 procent eller 50 procent av investeringen upp till takbeloppet.

90 procent i investeringsstöd

För att få 90 procent i investeringsstöd måste ansökan vara på minst 30 000 kronor i stödberättigade utgifter. Då gäller även att:

 • investeringens huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat
 • investeringen leder till förbättrad funktionell tillgänglighet
 • investeringen leder till uppstart av nedlagd butik
 • investeringen bidrar till etablering av en Servicepunkt
 • företaget prioriteras regionalt enligt en av följande tre kategorier:
 1. Dagligvarubutik som är sista butik på orten och har en nettoomsättning av dagligvaror på högst 11 miljoner kronor. Nivå och beräkningsmetod för nettoomsättning av dagligvaror följer riktlinjerna för det särskilda driftsstödet.
 2. Nya servicepunkter i serviceorter som prioriterats av kommunen i en antagen serviceplan. Servicepunkten ska erbjuda minst en grundläggande kommersiell service.
 3. Drivmedelsstation där avstånd till närmaste konkurrerande drivmedelsstation är 15 km eller längre.

50 procent i investeringsstöd

Övriga landsbygdsbutiker och drivmedelsanläggningar som uppfyller de grundläggande kriterierna kan få 50 procent i stöd. För att få 50 procent i investeringsstöd måste ansökan vara på minst 50 000 kronor i stödberättigade utgifter.

Hur stort är stödet?

Du kan få upp till 50 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

I vissa fall kan du få upp till 90 procent av dina utgifter i stöd, och då måste utgifterna vara minst 30 000 kronor.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Detta är ett försumbart stöd. Du som söker ska själv ha kontroll på att sökta stöd via andra myndigheter/organisationer samt nedsättningar i arbetsgivaravgifter som räknas till försumbart stöd, tillsammans inte övergår 200 000 euro under en treårsperiod.

När ansöker du?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker du?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Detta är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet

Observera

 • Investeringen får inte påbörjas innan ansökan har kommit in.
 • Investeringar som läggs ner inom fem år – byggnader tio år – kan bli återbetalningsskyldiga.
 • Statsstödsreglerna kan begränsa stödet – max 200 000 Euro under tre år. Då ska all offentlig finansiering räknas in.

Tips vid ansökan

 • Fyll i alla frågor i ansökningsformuläret så gott det går.
 • Skicka med balans- och resultaträkning om du har egen firma eller förening.
 • Fyll i budgetmallen som finns på Jordbruksverkets webb. Alla utgifter ni har ska stå under investeringar. Budgetmall och utgifter som ni fyller i ansökan måste stämma överens.
 • Skicka med minst två offerter på de investeringar ni tänkt göra.
 • Skicka med ritningar och tillstånd för de investeringar ni tänkt göra.
 • Om någon annan än behörig firmatecknare skickar in ansökan måste ni även skicka med fullmakt som godkänts av Jordbruksverket.
 • Bifoga Intyg försumbart stöd – direktstöd (Word) Word, 41.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Ta stöd i Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Länsstyrelsen i Värmlands län. Läs från sidan 147.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Regionalt Serviceprogram i Värmland

​För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har regeringen beslutat att varje län ska ha ett Regionalt serviceprogram. Programmen ska samverka med övriga regionala program.

Från 1 januari 2019 ansvarar Region Värmland för Regionala Serviceprogrammet.

Regionala serviceprogrammet, Region Värmlands webbplats  Länk till annan webbplats.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Investeringar i kommersiell och offentlig service, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Magnus Dagerhorn

Handläggare

E-post till Magnus Dagerhorn

Telefon 010-022 73 24

Mobiltelefon 070-549 74 45

Kontakt

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss