Du kan behöva tillstånd och anmäla samråd

Innan grävningen påbörjas finns det flera saker att ha koll på. Tänkt till exempel på att kolla upp vilka tillstånd ni behöver för just ert projekt.

Till exempel ska fornlämningar, biotopskyddade områden och sjöar och vattendrag skyddas och kan skadas allvarligt vid grävning på fel ställe.

Du kan använda karttjänsten WebbGIS på Länsstyrelsens webbplats. Det är ett lättillgängligt sätt att få mycket geografisk information kring bland annat natur- och kulturmiljön, riksintressen, skyddsobjekt och andra bestämmelser.

Eventuella samråd och tillstånd

Innan ni börjar gräva är det viktigt att ni tar kontakt med Länsstyrelsen för samråd då det kan vara eventuella natur- eller kulturvärden längs er tänkta sträckning. Det kan också behövas tillstånd från exempelvis Trafikverket, anmälan av vattenverksamhet och det behövs markavtal med de som äger marken där ni gräver.

Att ni har alla samråd, anmälningar och tillstånd som krävs för projektet är ett villkor för att få stöd.

Samråd för åtgärd och ingrepp i naturmiljön (samråd 12:6)

Samråd inför arbetsföretag i fornlämningsområde - anmälan

Anmälan om vattenverksamhet

Tillstånd för vattenverksamhet krävs inte för tryckning under vattendrag, inte heller för att passera diken utan vatten.

Tänk på att samråden tar upp till 8 veckor att få klart, efter att alla handlingar som behövs skickats in. Kontakta Länsstyrelsen i god tid för att ansöka om samråd och anmäla om vattenverksamhet.

Andra vanliga tillstånd och avtal

  • Om man vill gräva i, eller trycka ledningar genom vägar eller om ni vill gå över en bro med er ledning så ska ni ansöka om tillstånd för detta hos Trafikverket, om Trafikverket är ägare till vägen/bron.
  • För att kunna gräva på andras mark behöver ni ha markavtal med berörd markägare eller fastighet. Tänk på att det är bättre att avtalet följer en fastighet än en fastighetsägare för att inte drabbas av att en ägare ändrar sig eller en ev. ny ägare till en mark inte vill ha en ledning på marken. Lantmäteriet kan också ge stöd och råd till vad man som fiberförening behöver tänka på. Det kan gälla ledningsrätt och/eller bildandet av en gemensamhetsanläggning.
  • I vissa fall kan det krävas tillstånd från kommunen, exempelvis om ni ska gräva i ett planlagt område eller sätta upp en byggnad (bygglov). Ta därför alltid kontakt med kommunen innan ni börjar gräva.
    Dessa som nämnts ovan är de vanligaste tillstånden och avtalen som krävs för att anlägga ledning i marken. Det kan i vissa fall också krävas andra tillstånd, avtal och anmälningar. Att allt har gått rätt till och att samtliga tillstånd, anmälningar, avtal och samråd som krävs finns för just ert projekt är väldigt viktigt och ansvaret för att ta reda på vad som gäller för just er projektering ligger hos er själva.

Kontakt