Ansökningsomgång och utlysning

Länsstyrelsen i Värmlands län utlyste 12,8 miljoner kronor i fyra utlysningar till fyra geografiska områden i länet för bredbandsutbyggnad i den senaste ansökningsperioden 20 december 2019 – 20 januari 2020. Utlysningarna sker inom ramen för landsbygdsprogrammet.

 • Sista dag för att lämna in en komplett ansökan är passerad.

Offentliga samråd

Datum för offentliga samråd för de senaste utlysningarna är passerad.

Offentliga samråd

Vem kan söka stödet

Den som söker stödet ska vara en juridisk person. Det betyder att alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan söka stödet. En enskild privatperson eller en enskild firma kan inte ansöka om stödet.

Länsstyrelsens rekommendation för dessa utlysningar är att kommuner eller företag ansöker om stödet, och att detta görs i samverkan med eventuella fiberföreningar som finns i det stödbara området. Anledningen till denna rekommendation är att fiberföreningarna då slipper mycket av det praktiska och administrativa arbete som ett bredbandsprojekt annars medför.

Vilka områden kunde man få stöd för i senaste utlysningen

De geografiska områden som prioriterades i utlysningen 2019-12-20 - 2020-01-20 var kommunerna i nedanstående tabell. Stöd kunde endast sökas för de områden som är markerade på kartan inom respektive kommun. Se kartor för stödbara områden.

Stödbara områden vid utlysningen av bredbandsstöd inom Landsbygdsprogrammet, 2019-12-20 - 2020-01-20:

Utlysning

Avser

Sökbart stödbelopp

Stödbara områden

Eda

Eda kommun

3,0 mkr

KartaPDF

Forshaga

Forshaga kommun

2,3 mkr

KartaPDF

Hagfors

Hagfors kommun

4,5 mkr

KartaPDF

Torsby

Torsby kommun

3,0 mkr

KartaPDF


Förutsättningar för utlysningen

Det finns tre förutsättningar som måste uppfyllas för att en ansökan ska kunna beviljas stöd i utlysningen:

 1. En ansökan ska omfatta samtliga stödbara områden i den kommun man ansöker för, se kartor
 2. Minst en ERUF-sträcka (Europeiska regionala utvecklingsfonden) ska finnas i berörd kommun.
 3. Till ansökan ska bifogas en lista med intresseanmälningar från de hushåll som finns i det geografiska område som ansökan omfattar. Listan ska innehålla belägenhetsadresser = husets adress (ofta postadressen). Dessa uppgifter kan berörd kommun hjälpa till med att ta fram. Enligt Jordbruksverket ska ”underlag som styrker den angivna anslutningsgraden” bifogas ansökan om stöd.

Generella regler för ansökan

Jordbruksverkets regelverk i övrigt gäller för en ansökan om stöd till bredbandsutbyggnad. Dessa regler gäller för alla bredbandsansökningar i Landsbygdsprogrammet, se www.jordbruksverket.selänk till annan webbplats.

Lämna in ansökan

Ansökan ska vara komplett. Du hittar alla villkor, krav, poängsystem med mera via Jordbruksverkets Stöd till bredbandsutbyggnadlänk till annan webbplats.

Själva ansökan sker i Jordbruksverkets e-tjänst för företags- och projektstöd. Inloggning sker med e-legitimation.

Nationella urvalskriterier

De tre nationella urvalskriterierna kommer att tillämpas för prioritering av de ansökningar som lämnas in, se stödbara geografiska områden ovan.

 • Hög anslutningsgrad
 • Antal möjliga anslutningar
 • Kunskap, kompetens och genomförandekapacitet

Bakgrund

Länsstyrelsen genomför fondsamverkan i arbetet i med bredbandsutbyggnad. Detta innebär att en samordning görs mellan Landsbygdsprogrammet (LBP) och EU programmet Norra Mellansverige (ERUF).

Landsbygdsprogrammet delfinansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och finansierar utbyggnad av accessnät.

EU -programmet Norra Mellansverige, delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), som finansierar utbyggnad av ortsammanbindande nät/stamnät.

För att åstadkomma en bra helhet så görs alltså riktade utlysningar med resterande och tillkommande medel i Landsbygdsprogrammet där EU-programmen samordnas.

Länsstyrelsen Värmland har i de aktuella utlysningarna pekat ut de mest glesbefolkade områdena i de kommuner som nu prioriteras. Det är endast dessa områden som är stödbara. Områdena är så kostsamma att bygga ut, att det inte bedöms finnas förutsättningar för en kommersiell utbyggnad där inom en treårsperiod (SJVFS 2016:19, 4 kap. 92 §).

Bestämmelser som är styrande för bredbandsstödet:

 • Gruppundantagsförordning, EU 651/2014,
 • Fondgemensam förordning, EU 1303/2013,
 • Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder,
 • Jordbruksverkets föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling (SJVFS 2016:19).

Frågor och svar

Via Frågor och svar lyfter vi upp frågeställningar som kan uppkomma vid ansökan och stöd för bredbandsutbyggnad.

Varför gör Länsstyrelsen en utlysning?

För att Värmland ska uppnå det uppsatta målet om att 100% av hushållen ska ha 100 Mbit/s år 2020 behöver alla möjligheter till en kommersiell utbyggnad uttömmas. Vi ser nu ett ökat intresse från fiberföreningar, privata operatörer och kommunala stadsnät att bygga ut bredband på landsbygden utan stöd. Detta beror till stor del på att de ortssammanbindande näten är beslutade och håller på att byggas.

Genom en utlysning har vi möjligheten att rikta om resterande pengar inom Landsbygdsprogrammet, för att nå de områden som är kommersiellt ointressanta. Då uppnår vi samtidigt en samordning mellan Regionalfonden och Landsbygdsprogrammet.

Vad är en utlysning?

En utlysning innebär att Länsstyrelsen på sin webbplats talar om inomvilket område, till vilken maximal budget och under vilken tidsperiod organisationer, företag, och föreningar kan söka det aktuella stödet.

Hur har ni kommit fram till att det är just de områden ni pekar ut, som har sämst förutsättningar till en kommersiell utbyggnad?

Med hjälp av ett externt analysföretag, data från Lantmäteriet, Skatteverket, Post- och telestyrelsen, Sveriges geologiska undersökning samt Region Värmland har vi med hjälp av ett geografiskt informationssystem gjort en kartläggning av vilka områden där det är allra dyrast att bygga ut bredband. Länsstyrelsen har också haft en dialog med bredbandssamordnarna i respektive kommun.

Vilka villkor gäller för ansökan?

Jordbruksverkets generella villkor för ansökan om bredbandsstöd inom Landsbygdsprogrammet gäller även för denna utlysning. Dessutom kommer Jordbruksverkets nationella urvalskriterier för prioritering av projekt att användas. Se www.jordbruksverket.se

ERUF-projekt (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) måste finnas i kommunen.
Man måste söka samtliga stödbara områden i kommunen.

Varför måste man söka samtliga stödbara områden i kommunen?

Syftet är att optimera de resterande medlen i Landsbygdsprogrammet till de områden som har sämst förutsättningar för en utbyggnad. Vi har valt detta sätt dels för att försöka åstadkomma en helhetslösning i respektive kommun, dels för att undvika att så kallade vita områden blir kvar i de olika i kommunerna.

Hur ska den godkända intresselistan se ut som ska skickas med ansökan?

Antingen en skriftlig intresseanmälan från ett permanenthushåll med uppgift om vad intresseanmälan avser, vara daterad och ha namnteckning och namnförtydligande eller att hushållet registrerar sitt intresse på en webbplats som tillhandhålls av den som söker stödet. Utöver detta en sammanställning i Excel-format där alla permanenthushåll som anmält intresse finns förtecknade, inklusive belägenhetsadress. Stickprovskontroller kommer att användas.

Om vi nu är två konkurrenter som tänkt söka i en kommun och vi båda går ut med intresseanmälningar i dessa områden, hur blir det då?

Det är upp till hushållen att avgöra vilken leverantör av bredband man önskar till just sin fastighet.

De nationella urvalskriterierna avgör vem som blir beviljad stöd, dvs. den ansökan med flest anslutningar och högst anslutningsgrad.

Om två ansökningar har lika många poäng. Hur rangordnas ansökningarna?

Enligt den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet och hav- och fiskeriprogrammet för 2014-2020 ska ansökningarna med lika poäng inom bredbandsstödet rangordnas enligt följande:

 • den beräknade anslutningsgraden
 • den ansökan med flest möjliga anslutningar
  efter ankomstdatum

Varför får inte min kommun några pengar alls i utlysningen?

Endast kommuner med ortssammanbindande nät finansierat av Regionalfonden är aktuella i denna utlysning. Att det ska finnas ett sådant nät i anslutning till stödområdet är enligt Jordbruksverket ett grundkrav i en utlysning av bredbandsstöd.

Brist på medel är anledningen till att inte varje kommun kan ta del av de resterande medlen.

Vi har i denna utlysning inte prioriterat kommuner där mer eller mindre samtliga hushåll i kommunen erbjudits en kommersiell lösning.
Vi har prioriterat kommuner som har områden där kostnaderna för utbyggnaden är allra störst.

Kommer det ytterligare en beslutsomgång eller utlysning längre fram?

Det kan vi inte svara på idag. Så fort vi får ny information om ytterligare medel kan vi ta ställning till det.

Vem kan söka stödet?

Den som söker stödet ska vara en juridisk person, d.v.s. organisation, företag, förening, kommun eller annan myndighet.

För att denna utlysning ska få önskvärd effekt föredrar Länsstyrelsen att kommuner och kommersiella bredbandsaktörer ansöker, och att detta görs i samverkan med eventuella fiberföreningar som finns i det stödbara området. Detta för att i mesta möjliga mån minimera det arbete som en ansökan medför för en fiberförening.

Ska ett offentligt samråd göras?

Ja, ett offentligt samråd ska göras. Länsstyrelsen publicerar kartorna på sin webbplats.

Vad händer med tidigare inlämnade ansökningar?

De kvarvarande bredbandsansökningar som lämnades in i samband med beslutsomgång 1 i Landsbygdsprogrammet (under år 2015) kommer att ligga kvar i avvaktan på tilldelning av ytterligare medel.

Kontakt