Västersjön - Torsby kommun

Under 2020 planeras bränningar om cirka 16 hektar och kommer att utföras av Skogsstyrelsen. Under två dagar i augusti 2015 brändes cirka 60 hektar i Västersjön i Torsby kommun.

Bränning i Västersjön under juni 2020

Planerad bränning är 1 juni och utförs av Skogsstyrelsen. Bränning görs för att glesa ut tallbestånden och för att skapa framtida naturvärdesträd i form av brandskadade tallar. Området bör få glödbrinna under några dagar efter bränningen för att gynna brandinsekter och få fram jordblottor. Efter bränningen år 2015 hittades många intressanta insekter som lever på döda eller brandskadade träd, och denna bränning kommer att ge dem nya livsmiljöer.

Bränningen är noga planerad och sker i ett område som dels omgärdas av blöt myrmark, dels skogsmark som bevattnas under bränningen och efterbevakningen. Detta för att säkerställa att branden inte sprider sig. Erfaren personal bevakar området under bränningsarbetet och tiden efter tills branden slocknat helt så att den inte sprider sig utanför området. En naturvårdsbränning måste göras när det är ordentligt torrt i markerna, alltså när en naturlig skogsbrand hade kunnat ske, och det kan vara aktuellt att bränna även om eldningsförbud är utfärdat.

Kartbild över bränningsområde Västersjön 2020

Bränningsområde Västersjön under 2020

Om bränningen i Västersjön under augusti 2015

I Västersjön, väster om Höljes, brändes två delområden på varsin sida om en skogsbilväg. Den 21-22 augusti var vädret stabilt nog för att bränna båda områdena i följd under två dagar.

Precis som för Kittelfältet så var det lite fuktigt i marken, så det brann ytligt. Det betyder att blåbärsriset återhämtar sig snabbt efter bränningen. På några av de sydvända glesa tallsluttningarna hade det torkat upp bättre, så där brann det ända ner till jorden, med öppna sandblottor som resultat. De öppna sandytorna är viktiga för insekter.

Kontakt