Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning på din gård, kurser och andra aktiviteter för att ge inspiration och praktiska råd för att bevara natur- och kulturvärden i odlingslandskapet.

Rådgivning

För dig som äger en jordbruksfastighet eller arbetar inom lantbruks-, skogsbruks- eller trädgårdsverksamhet erbjuder vi rådgivning om du är intresserad av odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Ett rikt odlingslandskap med naturbeten, åkerkanter, slåtterängar och gamla byggnader är viktigt för den biologiska mångfalden och kulturmiljön på landsbygden. Den biologiska mångfalden har vi nytta av i form av pollinering, skadebekämpning, fina naturupplevelser och mycket mer.

Rådgivning om natur- och kulturvärden

För dig som har en jordbruksfastighet eller är verksam i jordbruksföretag. Rådgivningen är kostnadsfri och kan ha olika inriktning beroende på vad du är intresserad av.

  1. Skötselplan för gårdens natur- och kulturvärden
  2. Betesplan för skötsel av naturbeten
  3. Restaureringsplan för dig som vill restaurera igenväxta ängs- eller betesmarker

Rådgivningen utförs av Maria Sundqvist, Elena Jonsson och Åsa Enefalk. Kontakta oss gärna för ytterligare information om rådgivningen. Se kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Rådgivning om slipning och knackning av lie

Passa på att lära dig slipa eller knacka lien vass innan årets slåtter. Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som sköter eller skulle vilja sköta värdefull ängsmark i Värmlands län. Våra rådgivare hjälper till med att visa hur man slipar eller knackar en lie så att den blir riktigt vass. Du kan även få hjälp med jordläggning och en kort introduktion i slåtterteknik. Om du redan kan slipa men saknar slipsten, kan du låna det hos rådgivaren.

Skicka en intresseanmälan till:

  1. Maria Sundqvist, maria.sundqvist@lansstyrelsen.se
  2. Åsa Enefalk, asa.enefalk@lansstyrelsen.se

Utbildningsaktiviteter

På de kurser och fältvandringar som anordnas ligger odlingslandskapets natur- och kulturvärden och dess skötsel i fokus. Vi ordnar kurser i egen regi, ofta med externa experter som kursledare. Våra aktiviteter vänder sig till dig som deltar i skötseln av odlingslandskapet och äger en jordbruksfastighet eller arbetar inom lantbruks-, skogsbruks- eller trädgårdsverksamhet.

Se vilka aktiviteter som är på gång i vår kalender

Andra projekt och aktiviteter

Här hittar du information om våra aktuella projekt och aktiviteter.

Inventering av ängs- och betesmarker

Ängs- och betesmarksinventeringen är en nationell inventering av värdefulla gräsmarker som omfattar deras natur- och kulturvärden.

I e-tjänsten TUVA Länk till annan webbplats. går det att söka efter olika natur- och kulturmiljöer som ängar, naturbetesmarker, byggnader och odlingsrösen samt olika arter av blommor, träd och insekter som är viktiga för den biologiska mångfalden. TUVA bygger på länsstyrelsernas inventeringar och databasen uppdateras varje år allteftersom nya marker inventeras.

TUVA kan användas av både lantbrukare, forskare och allmänt naturintresserade. Det är möjligt att söka efter statistik, kartor och information om arter och kulturspår inom det aktuella området. Kartskikten från TUVA är öppna data och går att ladda ner från Jordbruksverkets webbsida via e-tjänsten Inspire Länk till annan webbplats..

Hitta marker som kan restaureras

I TUVA kan man söka efter marker som har klassats som restaurerbara. Med rätt skötsel kan en ängsmark, betesmark, väg- eller åkerren skötas och bli blomrika igen. Nyckeln är att hålla borta sly samt slå och/eller beta markerna för att ge fler arter av blommor och gräs en chans att ta plats och blomma. Samtidigt får insekter och pollinerare livsrum och kan föröka sig.

Skötsel av ängs- och betesmarker

Länsstyrelserna gör under åren 2018-2022 en extra satsning för information och demonstrationsåtgärder inom ämnesområdet "Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder". Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker för att hindra att de växer igen. Här nedan kan du läsa mer om exempel på aktiviteter som ingår i satsningen.

Betesförmedling

Naturliga ängs- och betesmarker är bland de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet men i vissa delar av länet är det brist på betesdjur vilket gör att vissa marker riskerar att växa igen. Därför vill Länsstyrelsen underlätta för djur- och markägare att hitta varandra.

Betesförmedlingen förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare - så att de som har djur kan hitta bete till sina djur och de som har mark kan få djur som betar den. Förmedlingen är till för naturliga ängs- och betesmarker samt andra arealer som går att beta och/eller skörda grovfoder på.

Betesförmedling

Näringsanalys av ängshö

Historiskt sett har ängshö varit en viktig foderresurs men tas numer inte tillvara i samma omfattning. Dock finns det potential till att använda mer ängshö till foder. Till exempel kan det örtrika ängshöet vara intressant för hästägare. För att få en fingervisning av ängshöets mineral- och näringsinnehåll har Länsstyrelsen skickat in gräsprover från 16 värmländska ängsmarker.

Rapport: Hästhö från slåtterängar - en underskattad resurs Länk till annan webbplats.

Finansiering från EU

Ovan nämnda aktiviteter anordnas inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 eller den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027. Aktiviteterna finansieras därmed med medel från Sverige och från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Logotyp för den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.
EU-logotyp med texten: Medfinansieras av Europeiska unionen

Kontakt

Natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Maria Sundqvist

Elena Jonsson

Åsa Enefalk

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss