Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning på din gård, kurser och andra aktiviteter för att ge inspiration och praktiska råd.

Ett rikt odlingslandskap med naturbeten, åkerkanter, slåtterängar och gamla byggnader är viktiga för den biologiska mångfalden och kulturmiljön på landsbygden. Den biologiska mångfalden har vi nytta av i form av pollinering, skadebekämpning, fina naturupplevelser och mycket mer.

Rådgivning

För dig som äger en jordbruksfastighet eller arbetar inom lantbruks-, skogsbruks- eller trädgårdsverksamhet erbjuder vi rådgivning om du är intresserad av odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

För dig som har en jordbruksfastighet eller är verksam i jordbruksföretag. Rådgivningen är kostnadsfri och kan ha olika inriktning beroende på vad du är intresserad av.

 1. Skötselplan för gårdens natur- och kulturvärden
 2. Betesplan för skötsel av naturbeten
 3. Restaureringsplan för dig som vill restaurera igenväxta ängs- eller betesmarker

Rådgivningen utförs av Maria Sundqvist, Elena Jonsson och Niklas Wahlström. Kontakta oss gärna för ytterligare information om rådgivningen. Se kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Under 2020 har du som är lantbrukare eller äger en jordbruksfastighet i Värmland möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av en erfaren hantverkare inom byggnadsvård. Vid en rådgivning bedöms byggnadens skick och vilka åtgärder som behövs för att bevara byggnaden. Det kan till exempel handla om:

 • Skadade timmerkonstruktioner
 • Byggnader som lutar eller grunder som flyttat på sig
 • Tegelbyggnader och kubbhus
 • Jordkällare
 • Kallmurade stenkonstruktioner som körbroar, grunder, rökugnar
 • Tak av tegel, skiffer, näver eller stickor
 • Fönster

Har du till exempel en gammal jordkällare som du vill rusta upp så den kan användas? Eller har du en ekonomibyggnad med skiffertak? Är du osäker på skicket?

Skicka i så fall en intresseanmälan till sofie.eriksson@lansstyrelsen.se.

Den ska innehålla:

 • en kort beskrivning av vad det är för byggnad,
 • var byggnaden finns (t.ex. gårdsnamn eller fastighetsbeteckning),
 • en eller flera digitala bilder på byggnaden och
 • kontaktuppgifter till dig.


Gäller äldre ekonomibyggnader byggda före 1940 (ej bostadshus). Budgeten för detta är begränsad och erbjudandet gäller därav tills pengarna tagit slut.

Passa på att lära dig slipa eller knacka lien vass innan årets slåtter. Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som sköter eller skulle vilja sköta värdefull ängsmark i Värmlands län. Våra rådgivare hjälper till med att visa hur man slipar eller knackar en lie så att den blir riktigt vass. Du kan även få hjälp med jordläggning och en kort introduktion i slåtterteknik.

Du bokar tid genom att ringa någon av våra rådgivare. Om du redan kan slipa men saknar slipsten kan du också boka in en tid.

Rådgivare slipning

Hagfors:
Frida Turander och Björn Karlsson, Malmbackarna, tel 073-029 12 26

Gunnarskog:
Lars-Inge Nilsson, Treskog, tel 0570-77 20 09 (säkrast före kl 9.00)

Rådgivare knackning

Lesjöfors:
Staffan Lundaahl, tel 0590-230 92 och 070-267 72 92 (säkrast kl 8.00-9.00 och 20.00-21.00)

Gunnarskog:
Lars-Inge Nilsson, Treskog, tel 0570-77 20 09 (säkrast före kl 9.00)

Utbildningsaktiviteter

På de kurser och fältvandringar som anordnas ligger odlingslandskapets natur- och kulturvärden och dess skötsel i fokus. Vi ordnar kurser i egen regi, ofta med externa experter som kursledare. Våra aktiviteter vänder sig till dig som deltar i skötseln av odlingslandskapet och äger en jordbruksfastighet eller arbetar inom lantbruks-, skogsbruks- eller trädgårdsverksamhet.

Se vilka aktiviteter som är på gång i vår kalender

Andra projekt och aktiviteter

Länsstyrelserna gör under åren 2018-2020 en extra satsning för information och demonstrationsåtgärder inom ämnesområdet skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker för att hindra att de växer igen. I vissa delar av länet är till exempel brist på betesdjur en orsak till att vissa marker riskerar att växa igen. I satsningen ingår Betesförmedlingenöppnas i nytt fönster som förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare - så att de som har djur kan hitta bete till sina djur och de som har mark kan få djur som betar den.

Satsningen samordnas nationellt men varje länsstyrelse har egna prioriteringar som länssamordnaren kan informera om. Kontakta gärna länssamordnaren eller den nationella samordnaren med eventuella frågor, tips eller idéer!

Länssamordnare Värmland:
Sofie Eriksson
sofie.eriksson@lansstyrelsen.se

Nationell samordnare:
Marina Bengtsson
marina.bengtsson@lansstyrelsen.se

Ängs- och betesmarksinventeringen är en nationell inventering av värdefulla gräsmarker som omfattar deras natur- och kulturvärden.

I e-tjänsten TUVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster går det att söka efter olika natur- och kulturmiljöer som ängar, naturbetesmarker, byggnader och odlingsrösen samt olika arter av blommor, träd och insekter som är viktiga för den biologiska mångfalden. TUVA bygger på länsstyrelsernas inventeringar och databasen uppdateras varje år allteftersom nya marker inventeras.

TUVA kan användas av både lantbrukare, forskare och allmänt naturintresserade. Det är möjligt att söka efter statistik, kartor och information om arter och kulturspår inom det aktuella området. Kartskikten från TUVA är öppna data och går att ladda ner från Jordbruksverkets webbsida via e-tjänsten Inspirelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta marker som kan restaureras
I TUVA kan man söka efter marker som har klassats som restaurerbara. Med rätt skötsel kan en ängsmark, betesmark, väg- eller åkerren skötas och bli blomrika igen. Nyckeln är att hålla borta sly samt slå och/eller beta markerna för att ge fler arter av blommor och gräs en chans att ta plats och blomma. Samtidigt får insekter och pollinerare livsrum och kan föröka sig.

Finansiering ur jordbruksfonden

Europeiska jordbruksfonden

Ovan nämnda aktiviteter anordnas inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel från Sverige och från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats

Regional handlingsplan för Värmland

​Handlingsplanen beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet. Den ger en översikt över de möjligheter som finns för företag och enskilda att söka stöd, beskriver de villkor som måste uppfyllas och visar hur prioriteringar kommer göras vid tilldelning av medel.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 (PDF)PDF (Reviderad 2019)

Kontakt

Natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Maria Sundqvist

010-224 72 74

Niklas Wahlström

010-224 72 77

Elena Jonsson

010-224 72 75

Sofie Eriksson

010-224 74 66