Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra en naturmiljö? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Exempel på när anmälan om samråd krävs:

 • anläggande av nya skoterleder
 • prospektering i vissa fjällområden
 • samt uppförande av renstängsel eller andra fasta anläggningar för renskötseln.

Exempel på andra tillfällen då det normalt är lämpligt att anmäla om samråd:

 • ordna större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbeta med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Stöd för dig som planerar eller arbetar med underhållsröjningarlänk till annan webbplats

Stöd för dig som planerar eller arbetar med förläggning av markkabellänk till annan webbplats

Anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Generellt om samråd

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras.

Anvisningar till hjälp vid anmälan om samråd:

Begreppet naturmiljö är mycket omfattande och innefattar exempelvis berggrunden, jordlagren, yt- och grundvattnet, luften, naturmiljöer både på land och i vatten, växter och djur. Även landskapsbilden och kulturlandskapet omfattas, liksom naturmiljön i tätortsnära områden.

Enligt lagstiftningen ska en anmälan göras om en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av andra bestämmelser i miljöbalken kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. En väsentlig ändring sker främst genom ett fysiskt ingrepp eller en förändrad användning av mark eller vatten. Exempel på detta är grävning, utfyllnad, avverkning eller avbaning av vegetation och uppförande av byggnader och anläggningar. Påverkan på naturmiljön kan också vara störningar på djurlivet eller slitage på naturen.

För alla anmälningar är det viktigt att den som söker har tagit reda på information om vilka natur- och kulturvärden som finns i området och som eventuellt kan påverkas. Om risken finns för påverkan ska ni ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Verksamheten eller åtgärder får inte påbörjas förrän tidigast sex veckor efter det att anmälan lämnats in till länsstyrelsen, om inte länsstyrelsen har meddelat något annat.

Anmälan kan göras av verksamhetsutövaren (företag, privatpersoner) eller dennes ombud och en anmälan om samråd kostar ingenting.

Du kan skicka in din anmälan elektroniskt och får då också möjlighet att bifoga ett eller flera dokument elektroniskt om de har filformaten PDF, TIF eller JPG. Länsstyrelsen har en begränsning i hur stora filer som vi kan ta emot. Vid bilagor över 10 megabyte ta kontakt med mottagande länsstyrelse för att komma överens om på vilket sätt bilagornas kan levereras digitalt.

Ett annat alternativ är att skriva ut din anmälan i PDF och skicka in den i pappersform med bifogade dokument.

Den som utför en åtgärd eller verksamhet i naturmiljön måste följa de allmänna hänsynsreglerna. Det innebär att den som utför åtgärderna ska visa att lagstiftningen följs och att de har tillräckliga kunskaper om hur miljön och människors hälsa påverkas och skyddas. Det innebär också att det finns en skyldighet att vidta åtgärder mot risken för skador och olägenheter för miljön. Platsen för åtgärden ska väljas så att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och besvär.

Inom länet kan det finnas regionala föreskrifter om särskild anmälningsskyldighet gällande preciserade verksamheter eller åtgärder. I de flesta fall gäller detta mindre områden än hela länet och benämns oftast samrådsområden. De lokala föreskrifterna kungörs i länens författningssamlingar och lättillgänglig information ska finnas på respektive läns webbplats.

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

Om åtgärden eller verksamheten gäller åtgärder inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt ska samrådsanmälan göras till Generalläkaren.

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, bygga anläggning på marken för solelsproduktion, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar. 

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska samrådsanmälan göras till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

Kontakt