Anmälan om ändring i miljöfarlig verksamhet

Planerar du att göra en ändring i din miljöfarliga verksamhet? Anmäl ändringen till din tillsynsmyndighet senast sex veckor i förväg.

Om du ska göra ändringar i din tillståndspliktiga miljöfarliga verksamhet kan du behöva anmäla detta eller söka nytt tillstånd.

En ändring av verksamheten kan till exempel vara mindre ändringar av processer eller reningsutrustning. Det kan också vara en förändring jämfört med vad som är tidigare beskrivet i ansökning. Tillsynsmyndigheten gör alltid en bedömning i det enskilda fallet. Kontakta gärna din tillsynsmyndighet innan anmälan skickas in.

Tänk på att ändringen är tillståndspliktig om

 • ändringen inte ryms inom nuvarande tillstånd
 • tillståndets villkor behöver ändras
 • ändringen motsvarar en tillståndspliktig bestämmelse enligt paragraferna 2–32 i miljöprövningsförordningen
 • ändringen tillsammans med andra ändringar kommer att innebära olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljön.

Innehåll i anmälan

En anmälan ska innehålla det som är relevant för planerad ändring. Här kommer exempel på vad som ska vara med:

 • verksamhetsutövarens kontaktuppgifter
 • organisations­nummer,
 • beskrivning av vilken förändring som ska göras och tidplan
 • beskrivning av hur den planerade ändringen ryms inom gällande miljötillstånd
 • bedömning om ändringen i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön
 • en miljökonsekvensbeskrivning kan behövas
 • en beskrivning av de översiktliga hälso- och miljökonsekvenser som ändringen medför som exempelvis buller, utsläpp till vatten, luft med mera.
 • bilagor, till exempel ritningar.

När ska anmälan skickas in?

Anmälan ska göras i god tid, senast sex veckor innan du påbörjar ändringen.

Om vi bedömer att hanteringen av ärendet tar mer än sex veckor kan handläggningstiden bli förlängd. Du får då besked om att du måste invänta besked innan du får påbörja ändringen.

Vad händer med mitt ärende hos Länsstyrelsen?

När anmälan kommit in till oss gör vi en bedömning av inlämnade uppgifter. Ibland behöver anmälan kompletteras. Vi behöver också skicka anmälan till de som är berörda av anmälan och få deras synpunkter.

Kontakt

Mats Bergström
(Avloppsreningsverk, järn- och stålindustri, livsmedel, lösningsmedel)
mats.bergstrom@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 52

Gertrud Gybrant
(Avfall för anläggningsändamål, biogas, pyrolys, deponier, flygplatser, återvinningsanläggningar, muddermassor/dumpning, kompostering)
gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 58

Sofia Göthblad
(Vindkraft, torvtäkt, täkter, sågverk )
sofia.gothblad@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 23

Anders Mattsson
(Sågverk, täkter, fiskodlingar)
anders.mattsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 64

Jan Johansson
(Avfallsförbränning, cellulosaindustrier, energianläggningar, hamnar, krematorier )
jan.s.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 59

Peter Sundell
(Cellulosaindustrier, kemisk industri, jordbruk, biogas)
peter.sundell@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 68

Rikard Ulander
(Skrotverksamhet, täkter, verkstadsindustri, ytbehandling)
rikard.ulander@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 50

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss