• Eldningsförbud i Värmlands län

  Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i hela Värmland. Förbudet gäller från och med onsdag 7 juni klockan 12.00 och tills vidare. There is a fire ban in Värmland County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Anmäl driftstörning för miljöfarlig verksamhet

Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din miljöfarliga verksamhet? Då ska du omgående anmäla det till din tillsynsmyndighet.

Följande instruktioner gäller när det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Vid en större incident

 • Larma SOS-alarm på telefonnummer 112.
 • Kontakta handläggare på Länsstyrelsen. Om inte ordinarie handläggare för verksamheten kan nås, kontakta oss via växeln så hjälper vi dig vidare.
 • Rapportera incidenten i e-tjänsten.

Händelser utanför normal kontorstid

Allvarliga händelser som rapporteras till SOS-alarm meddelas vidare till Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB). Tjänsteman i beredskap kan vid behov kontakta berörd personal på Länsstyrelsen utanför normal kontorstid.

Vid en mindre incident

Vid mindre incidenter rapporterar du till oss via e-tjänsten. Kontakta oss om du är tveksam – fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Gör anmälan i vår e-tjänst

Gör en anmälan om driftstörning i vår e-tjänst. I e-tjänsten ska du uppge följande uppgifter:

 • anläggningen som händelsen inträffat på och gärna anläggningsnummer
 • plats och tidpunkt för händelsen
 • beskrivning av driftstörningen och orsak
 • miljökonsekvenser
 • planerade åtgärder för att undvika liknande händelser
 • eventuella provtagningar.

Det går bra att ladda upp dokument i e-tjänsten med filformaten pdf, tif eller jpg.

Komplettering av driftstörning

Denna e-tjänst använder du när du ska komplettera en tidigare anmäld driftstörning. Du måste ha ärendets diarienummer för att använda e-tjänsten. Ärendet måste även vara under handläggning.

Varför snabb information?

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras så snabbt som möjligt. Ytterligare skyddsåtgärder kan behöva vidtas direkt och allmänheten ska kunna få svar på eventuella frågor.

Du kan behöva rapportera även till andra

Observera att det även finns skyldighet att rapportera olyckor och störningar till andra myndigheter som till exempel Räddningstjänsten och Arbetsmiljöverket.

Om verksamheten omfattas av lag om skydd mot olyckor (LSO), exempelvis Sevesoverksamheter, ska olyckor och störningar också rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Olycksrapportering för farliga verksamheter på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Det kan även finnas skyldighet att rapportera till vattenverk, kommunalt avloppsreningsverk med flera.

Kontakt


Anders Mattsson
(Sågverk, täkter, fiskodlingar)

anders.mattsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 64

Gertrud Gybrant
(Avfall för anläggningsändamål, biogas, deponier, flygplatser, pyrolys, muddermassor/dumpning)

gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 58

Sofia Göthblad
(Vindkraft, torvtäkt, täkter, sågverk )

sofia.gothblad@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 23

Jan Johansson
(Avfallsförbränning, cellulosaindustrier, energianläggningar, hamnar, krematorier, vindkraft)

jan.s.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 59

Lina Jörnhagen
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, kompostering)

lina.jornhagen@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 74 42

Mats Bergström
(Avloppsreningsverk, järn- och stålindustri, livsmedel, lösningsmedel)

mats.bergstrom@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 52

Peter Sundell
(Cellulosaindustrier, biogas, verkstadsindustri, lösningsmedel, hamnar, kemisk industri, jordbruk, avfallsförbränning, energianläggningar)

peter.sundell@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 68

Sofie Sundler
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, kompostering, återvinningsanläggningar)

sofie.sundler@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 78

Rikard Ulander
(Skrotverksamhet, täkter, verkstadsindustri, ytbehandling)

rikard.ulander@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 50

Annefrid Karlsson
(Livsmedel, järn- och stålindustri, pyrolys)

annefrid.karlsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 60

Kontakt