Anmälan om ändring i miljöfarlig verksamhet

Planerar du att göra en ändring i din miljöfarliga verksamhet? Anmäl ändringen till din tillsynsmyndighet senast sex veckor i förväg.

Om du ska göra ändringar i din tillståndspliktiga miljöfarliga verksamhet kan du behöva anmäla detta eller söka nytt tillstånd.

Anmäl eller sök tillstånd om ändringen

 • innebär en stor påverkan på människors hälsa eller miljön
 • innebär att verksamheten på ett betydande sätt kommer att skilja sig från beskrivningen i ansökan
 • kommer att medföra att villkor inte kan följas
 • i sig klassas som en ny tillståndspliktig verksamhet.

Anmälan om ändring ska göras vid åtgärder eller förändringar av verksamheten som inte är tillståndspliktiga. Detta kan till exempel vara mindre ändringar av processer eller reningsutrustning. Tillsynsmyndigheten gör alltid en bedömning i det enskilda fallet. Kontakta gärna din tillsynsmyndighet innan anmälan skickas in.

Till vem ska jag anmäla?

Anmälan skickas till tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsen tar emot anmälningar i de fall vi är tillsynsmyndighet.

Innehåll i anmälan

En anmälan ska innehålla det som är relevant för planerad ändring. Här kommer exempel på vad som ska vara med:

 • verksamhetsutövarens kontaktuppgifter
 • organisations­nummer, fastighets­beteckning och fastighetsägare
 • beskrivning av vilken förändring som ska göras och tidplan
 • beskrivning av hur den planerade ändringen ryms inom gällande miljötillstånd
 • en bedömning av påverkan på människors hälsa och miljö
 • påverkan på miljökvalitetsnormerna
 • hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken uppfylls
 • en miljökonsekvensbeskrivning kan behövas
 • bilagor, till exempel ritningar.

Anmälan bör skickas digitalt till Länsstyrelsen. Tänk på att en inskannad anmälan ska vara underskriven och att en utförlig och komplett anmälan hjälper oss att ge dig besked.

När ska anmälan skickas in?

Anmälan ska göras i god tid, vanligtvis sex veckor, innan ändringen kommer att genomföras.

Vad händer med mitt ärende hos Länsstyrelsen?

När anmälan kommit in till oss gör vi en bedömning av inlämnade uppgifter. Ibland behöver anmälan kompletteras. När anmälan är fullständig kommer du att få ett beslut eller ett meddelande från oss.

Kontakt


Anders Mattsson
(Torvtäkter, täkter)

anders.mattsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 64

Ann-Marie Fransson
(Energianläggningar, fiskodling, jordbruk, sågverk, vindkraft)

ann-marie.fransson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 55

Gertrud Gybrant
(Avfall för anläggningsändamål, biogas, deponier, flygplatser, muddermassor)

gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 58

Sofia Göthblad
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, muddermassor)

sofia.gothblad@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 23

Jan Johansson
(Avfallsbränning, cellulosaindustrier, energianläggningar, hamnar, krematorier)

jan.s.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 59

Lina Jörnhagen
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, kompostering)

lina.jornhagen@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 74 42

Mats Bergström
(Avloppsreningsverk, järn- och stålindustri, livsmedel, lösningsmedel)

mats.bergstrom@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 52

Peter Sundell
(Cellulosaindustrier, kemisk industri)

peter.sundell@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 68

Sofie Sundler
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, sågverk, återvinningsanläggningar)

sofie.sundler@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 78

Rikard Ulander
(Skrotverksamhet, täkter, verkstadsindustri, ytbehandling)

rikard.ulander@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 50

Annefrid Karlsson
(järn- och stålindustri, livsmedelsindustri och kemisk industri)

annefrid.karlsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 60

Kontakt