Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Pågående och kommande arbete

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Här beskriver vi kort det arbete som pågår inom efterbehandling av förorenade områden i Värmland.

Inventering

Det grundläggande identifierings- och inventeringsarbetet som har bedrivits med statliga medel slutfördes under år 2013. Arbete pågår med att inventera Länsstyrelsens tillsynsobjekt där det finns ansvariga verksamhetsutövare. Arbetet med inventering beräknas vara klart inom tre år.

Undersökningar och utredningar

Genom tillsyn arbetar Länsstyrelsen löpande för att ansvariga verksamhetsutövare ska undersöka och utreda sina områden. För tillfället arbetar Länsstyrelsen med att undersökningar av olika omfattning ska genomföras vid cirka 20 områden. Områden som är aktuella för undersökning just nu är bland annat inom branscherna pappersindustri, järn- och stålindustri, ytbehandling av metaller samt klor- och luttillverkning.

I flera fall rör det sig om större bruksområden där verksamhet bedrivits under lång tid och där undersökningar måste ske i flera omgångar för att få en heltäckande bild. När undersökningar har genomförts bedömer vi om det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt att gå vidare med fler utredningar eller åtgärder.

Undersökningar av sediment i Vänern

Under 2020-2021 pågår ett projekt där sediment i Vänern undersöks tillsammans av SGU på uppdrag av länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland. Målsättningen med projektet är att få kunskap om vilka verksamheter som bidrar mest till föroreningsproblematiken och vilka åtgärder som ger bäst miljönytta. Under projektet undersöks sediment i elva förorenade områden. Bland annat undersöks halter av metaller, PAH, PFAS, dioxiner och PCB. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och SGU och till viss del även av regeringsuppdraget för förorenade sediment ”RU:FS”. Mer information om projektet finns på SGUs webbplats.

Vänerns förorenade sediment nu kartlagda - SGUs webbplats Länk till annan webbplats.

Undersökningar med statliga bidrag

I de fall det saknas ansvariga verksamhetsutövare kan kommunerna söka statligt bidrag för att genomföra undersökningar. Bidraget söks hos Naturvårdsverket via Länsstyrelsen. De två senaste åren har Värmlands län fått bidrag för att genomföra undersökningar och utredningar vid tre områden. Nedan listas de områden som Värmlands län fått bidrag till.

En kemtvätt som låg i centrala Sunne. Undersökningar som genomförts på området har visat på föroreningar av klorerade lösningsmedel och att det finns ett åtgärdsbehov. Naturvårdsverket har beviljat bidrag för att under åren 2020-2021 genom huvudstudie undersöka och utreda området. Syftet med projektet är att kunna färdigställa huvudstudien genom att bland annat ta fram åtgärdsalternativ och genomföra en riskvärdering för att kunna ta beslut om lämpliga åtgärder. SGU är huvudman för projektet.

Ett massa- och pappersbruk som lades ned omkring 1940. Verksamheten har gett upphov till föroreningar av bland annat bly, arsenik, koppar och PAH. Det finns ett konstaterat åtgärdsbehov för åtminstone delar av området. Naturvårdsverket har beviljat bidrag för att genom huvudstudie genomföra undersökningar och utredningar. Syftet med projektet är att kunna färdigställa huvudstudien genom att bland annat ta fram lämpliga åtgärdsalternativ, genomföra en riskvärdering och ta fram en plan för i vilken turordning åtgärderna lämpligen kan genomföras.

Två sågverk och ett tegelbruk som legat inom vad som idag är ett skyddsområde för en vattentäkt. En MIFO-fas 2 undersökning genomfördes under år 2018 inom området där resultaten visade på höga halter av dioxin och PAH. Naturvårdsverket har beviljat bidrag för att under 2021 undersöka området med fokus på att avgränsa föroreningarna och klargöra spridningsrisken.

Åtgärder

Åtgärder genomförs bland annat i samband med exploateringar och nedläggningar av verksamheter. I övrigt pågår åtgärdsprojekt vid Landstingstvätten i Hagfors och Zakrisdalsverken i Karlstad. Dessa projekt drivs av SGU.

Tillsynsvägledning

Tillsynsvägledning genomförs till länets kommuner. Tillsynsvägledningen sker dels i enskilda ärenden i samband med inventering, undersökningar eller vid påträffade föroreningar. Främst sker dock tillsynsvägledningen som stöd och allmän vägledning i form av utbildning i inventeringsmetodik, checklistor, workshops med mera.

Under 2021 har ett samarbete kring strategiskt arbete med förorenade områden startats upp där sex kommuner deltar. Syftet med samarbetet är att kommunerna ska stötta varandra och på så sätt lättare komma igång med sitt strategiska arbete. Bakgrunden till samarbetet är att Länsstyrelserna bedömer att det krävs ett mer strategiskt och aktivt arbete med förorenade områden för att kunna uppnå miljömålet Giftfri miljö. Kommunerna har tillsynsansvar enligt miljöbalken för många av de prioriterade förorenade områdena och har därför en mycket viktig roll i arbetet med att uppnå miljömålet. Länsstyrelsernas nationella grupp för tillsynsvägledning har tagit fram en vägledning som visar hur en kommun kan komma igång med, och utveckla sitt strategiska arbete med förorenade områden. För att ytterligare hjälpa kommunerna i Värmlands län med att komma igång med sitt strategiska arbete har Länsstyrelsen Värmland startat upp detta samarbete.

Kommande arbete

Undersökningar och utredningar

Genom tillsyn kommer Länsstyrelsen arbeta löpande för att ansvariga verksamhetsutövare ska undersöka och utreda sina områden. Många tillsynsobjekt är i utredningsfas och Länsstyrelsen kommer att arbeta för att åtgärder vid behov ska kunna genomföras inom de närmsta åren. Kontinuerligt arbete sker även med att uppmuntra och stötta länets kommuner till att söka bidrag för undersökningar och utredningar för objekt där det saknas ansvar.

Kommande åtgärder

Nedan listas åtgärder som planeras eller som ska genomföras inom de kommande åren.

Ett anrikningsverk i Filipstads kommun där bly-, koppar- och zinkmalm anrikades under 1910-talet. Anrikningssand med mycket höga halter av metaller hittas på land och i sediment. Åtgärd planeras att ske de närmaste åren. Statliga medel för åtgärdsförberedande utredning har beviljats för år 2022. Själva åtgärden genom bland annat bortschaktning av förorenade jordmassor planeras till år 2023 och 2024.

Ett kolgasverk med tillverkning av gas, koks och stenkolstjära. Verksamheten var i drift under åren 1871 till 1938. Undersökningar har visat på föroreningar av framför allt PAH. Ansökan om statliga medel för åtgärd ska skickas in under 2021.

Kontakt