Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Länsstyrelsen Värmlands handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen har tagit fram myndighetsmål och en handlingsplan för verksamhetens egna arbete med klimatanpassning. Handlingsplanen fokuserar på tre områden: dricksvattenförsörjning, fysisk planering och krisberedskap. Inom dessa fokusområden har åtgärder och mål tagits fram.

Värmland i ett förändrat klimat. Plan för vad Länsstyrelsen Värmland behöver göra. Handlingsplan och myndighetsmål 2020–2025  Länk till annan webbplats.

Klimatanpassning med ett helhetsperspektiv i Klarälvsområdet

Mellan 2019-2022 deltar Länsstyrelsen i Värmland i ett internationellt klimatanpass­ningsprojekt som jobbar med att ta fram ett helhetssystem för klimatanpassning.

En stor del i fallstudien handlade om att involvera olika intressenter. Tillsammans med lokala, regionala och nationella aktörer med intresse i Klarälvsområdet genomfördes flertalet workshops för att bidra till kunskapsförmedling mellan aktörerna. Du kan läsa mer om resultatet i våra nyhetsbrev som sammanfattar varje del:

Nyhetsbrev workshop, maj 2020 (PDF) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev workshop, september 2020 (PDF) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev workshop, november 2020 (PDF) Pdf, 256.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom fallstudien har SMHI genomfört ett konsultuppdrag där en flödesmodellering av Klarälven i ett förändrat klimat togs fram.

Flödesmodellering Klarälven, nu och i framtiden, del 1 (PDF) Pdf, 856.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Flödesmodellering Klarälven, nu och i framtiden, del 2 (PDF) Pdf, 889.1 kB, öppnas i nytt fönster.

20 april 2021 genomfördes ett slutwebbinarium där resultatet och arbetet presenterades. Du kan se inspelningen här:

Webbinarium 20 april, 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom projektet har det också tagits fram en förklarande film om helhetsperspektivet Cloud 2 Coast.

Cloud 2 Coast (ENG) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cloud 2 Coast (SV) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om C5a (Cluster for Cloud to Coast Climate Change Adaptation)

Interreg Nordsjö projektet C5a (2019-2022) medfinansieras av Nordsjöregionens program 2014-2020. Projektets mål är att utveckla ett helhetsbaserat ramverk för att begränsa och anpassa till effekterna av klimatförändringars påverkan på vattensystem, helhetskonceptet Cloud2Coast. I projektet deltar partners från Nederländerna, Belgien, Tyskland, Storbritannien, Danmark och Sverige.

Om C5a på webbplatsen Northsearegion Länk till annan webbplats.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Digital kartberättelse

Länsstyrelsen Värmland har tagit fram en digital kartberättelse tillgänglig på webben för att väcka intresse, skapa ökad medvetenhet och ge en grundläggande kunskap om arbetet med klimatanpassning. Klimatanpassning är att anpassa samhället till ett föränderligt klimat för att skydda miljö, människor och egendom. Det handlar om att anpassa oss till de förändringar som pågår och som kommer att pågå även efter detta sekel.

Målgruppen för kartberättelsen är kommunala tjänstemän, både handläggare och chefer samt kommunpolitiker. Kartberättelsen fungerar bäst på en dator med en större skärm. Kartberättelsen har tagits fram inom projektet EVOKED

Kartberättelsen Att anpassa samhället till ett förändrat klimat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsunderlag om klimatanpassning

Kunskapsunderlagen om klimatanpassning är många, och fortsatt forskning och utveckling inom området pågår. Nedan visas några av de underlag som tagits fram regionalt.

Hur ser snöförhållandena ut i Värmland i framtiden? En ny rapport om framtida snöförhållanden i Värmlands län visar hur snötäckets varaktighet och tjocklek förväntas att minska.

Minskningarna blir allt större mot slutet av detta sekel och är som allra störst vid fortsätt höga koldioxidutsläpp. Förändringar i snösäsongen påverkar exempelvis besöksnäring, areella näringar och väghållning likväl möjligheter till olika snöaktiviteter.

Publikationen Snö i framtida klimat: Värmlands län Länk till annan webbplats.

Ta del av sammanställning av befintlig kunskap om klimatförändringarnas påverkan i Värmlands län. De främsta konsekvenserna av ökade temperaturer, ändringar i nederbörd och vattenflöden beskrivs inom olika sektorer: kommunikationer, energi- och vattenförsörjningssystem, bebyggelse, areella näringar, människors hälsa, naturmiljö.

Sammanställningen är på en generell nivå. Alla sektorer och organisationer i Värmland kan nyttja detta material för att analysera hur just deras ansvarsområde, intresseområde eller geografiska område påverkas av klimatförändringarna. Sammanställningen är på en generell nivå, därför kan ytterligare information om påverkan behövas.

Klimat- och sårbarhetsanalys. Värmland i ett förändrat klimat Länk till annan webbplats.

Att integrera klimatanpassning i fysisk planering är centralt. Redan nu har till exempel stora översvämningar drabbat länet. Samtidigt är tycket på ny bebyggelse högt längs länets sjöar och vattendrag – ofta i områden som har drabbats av översvämning eller ligger utsatt till.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering

Checklistan för klimatanpassning i fysisk planering är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar, utifrån fyra olika klimateffekter, som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen.

Den syftar inte till att svara på hur vissa frågor inom planeringen är lösta utan den har fokus på att uppmärksamma planeraren om olika frågor är utredda. Checklistan är framtagen i samarbete mellan några av länens klimatanpassningssamordnare.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering Länk till annan webbplats.

Handbok för klimatanpassning i fysisk planering

Sveriges länsstyrelser har tagit fram en gemensam vägledning för hur kommunerna kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen.

De centrala kapitlen berättar hur man gör i praktiken – före, under och efter planarbetet, enligt den nya plan- och bygglagen.

Klimatanpassning i fysisk planering Länk till annan webbplats.

För att minska risken för ohälsa i samband med värmeböljor har dokumentet Värmebölja i Värmland – rutin för vård och omsorg tagits fram. I rutinen finns fakta om hälsoeffekter samt checklistor för hur en organisation kan förbereda sig samt praktiska tips och råd. Rutinen är ett resultat av ett samarbete mellan Länsstyrelsen Värmland, Arvika kommun, Grums kommun, Karlstad kommun och Landstinget i Värmland.

Värmebölja i Värmland – rutin för vård och omsorg Länk till annan webbplats.

Värmeböljor förväntas bli vanligare, intensivare och mer långvariga i framtiden. Särskilt i tätbebyggda områden kan såväl lufttemperatur som strålningstemperatur bli hög, där är även risken högre att så kallade värmeöar bildas. Länsstyrelsen har gjort en kartläggning av vilka områden i länet som löper risk att få höga temperaturer.

Länsstyrelsen har genomfört en GIS-analys av bebyggelse i länet med risk för höga temperaturer, utifrån Folkhälsomyndighetens metod Kartläggning av bebyggelse med risk för höga temperaturer Länk till annan webbplats..

Länsstyrelsens GIS-analys av bebyggelse med risk för höga temperaturer (PDF) Pdf, 79.9 kB, öppnas i nytt fönster.

GIS-skikt Bebyggelse med risk för höga temperaturer (Länsstyrelsens karttjänst WebbGIS) Länk till annan webbplats.

SMHI har gjort flera klimatanalyser för det framtida klimatet i Värmland.

År 2015 tog SMHI fram regionala klimatanalyser för två utvecklingsvägar, en med begränsade utsläpp (RCP4.5) och en med höga utsläpp (RCP8.5). Analyserna gjordes för alla län genom ett regeringsuppdrag. I analysen för Värmland finns beräkningar över bland annat temperatur, nederbörd, tillrinning och markfuktighet.

Framtidsklimat i Värmlands län - enligt RCP-scenarier (publikation hos SMHI) Länk till annan webbplats.

Klimatanalysen från 2014 gjordes på uppdrag av Länsstyrelsen och baseras på tidigare utsläppsscenarier (SRES). Förutom beräkningar av temperatur, nederbörd och flöden kommenteras i denna rapport även tjälförhållanden och brandrisk.

Klimatanalys Värmlands län, publikation 2014:02 (PDF) Länk till annan webbplats.

Det byggda kulturarvet berättar om gångna tiders levnadssätt och är en betydelsefull del av det värmländska landskapet. Byggnaderna har överlevt skiftande väderförhållanden under lång tid, och har goda möjligheter att så fortsätta. Men ett våtare och varmare klimat gynnar till exempel svamp- och mögelangrepp, något som framför allt drabbar träbyggnader. Därför utsätts kulturhistorisk bebyggelse för större påfrestningar än tidigare.

Länsstyrelsen har tagit fram en broschyr om hur det förändrade klimatet förväntas påverka kulturhistorisk bebyggelse i Värmland. Här finns även tips och råd om förebyggande underhåll av byggnader.

Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader - anpassning genom förebyggande underhåll (PDF) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Värmland arbetar både internt som externt för att hjälpa värmländska aktörer, organisationer och företag att delta i internationella projekt. På det sätt bidrar vi till att öka Värmlands attraktivitet och utveckling.

De projekt i vilka Länsstyrelsen arbetar med klimatanpassning är framför allt i Catch, C5a och EVKOED. Läs mer om projekten och om Länsstyrelsens internationella arbete.

Internationell verksamhet

Syftet med den här karttjänsten är att översiktligt visa vilka kartunderlag som finns för arbetet med klimatanpassning (anpassning av samhället till ett föränderligt klimat för att skydda miljö, människor och egendom).

Karttjänst klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss