Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Länsstyrelsen Värmlands handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen har tagit fram myndighetsmål och en handlingsplan för verksamhetens egna arbete med klimatanpassning. Handlingsplanen fokuserar på tre områden: dricksvattenförsörjning, fysisk planering och krisberedskap. Inom dessa fokusområden har åtgärder och mål tagits fram.

Plan för vad Länsstyrelsen Värmland behöver göra. Handlingsplan och myndighetsmål 2020–2025 (PDF) PDF

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Den regionala handlingsplanen är en vägledning för arbetet i länet. Den beskriver nuläge, behov och åtgärder för klimatanpassningsarbetet.

Värmland i ett förändrat klimat - Regional handlingsplan för klimatanpassning (PDF)PDF

Bilaga - Åtgärdskatalog med planerade och föreslagna åtgärder (PDF)PDF

 Planen innehåller:

 • Klimatförändringar som väntas i Värmland
 • Konsekvenser av klimatförändringarna – möjligheter och hot – uppdelat per samhällssektor
 • Aktörer, roller och ansvar
 • Klimatanpassningsarbete i länet
 • Insatsområden
 • Hur går arbetet vidare?

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Kunskapsunderlag om klimatanpassning

Kunskapsunderlagen om klimatanpassning är många, och fortsatt forskning och utveckling inom området pågår. Nedan visas några av de underlag som tagits fram regionalt.

Att integrera klimatanpassning i fysisk planering är centralt. Redan nu har till exempel stora översvämningar drabbat länet. Samtidigt är tycket på ny bebyggelse högt längs länets sjöar och vattendrag – ofta i områden som har drabbats av översvämning eller ligger utsatt till.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering

Checklistan för klimatanpassning i fysisk planering är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar, utifrån fyra olika klimateffekter, som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen.

Den syftar inte till att svara på hur vissa frågor inom planeringen är lösta utan den har fokus på att uppmärksamma planeraren om olika frågor är utredda. Checklistan är framtagen i samarbete mellan några av länens klimatanpassningssamordnare.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering (PDF)PDF

Handbok för klimatanpassning i fysisk planering

Sveriges länsstyrelser har tagit fram en gemensam vägledning för hur kommunerna kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen.

De centrala kapitlen berättar hur man gör i praktiken – före, under och efter planarbetet, enligt den nya plan- och bygglagen.

Klimatanpassning i fysisk planering (PDF)PDF

 

För att minska risken för ohälsa i samband med värmeböljor har dokumentet Värmebölja i Värmland – rutin för vård och omsorg tagits fram. I rutinen finns fakta om hälsoeffekter samt checklistor för hur en organisation kan förbereda sig samt praktiska tips och råd. Rutinen är ett resultat av ett samarbete mellan Länsstyrelsen Värmland, Arvika kommun, Grums kommun, Karlstad kommun och Landstinget i Värmland.

Värmebölja i Värmland – rutin för vård och omsorg (PDF)PDF

Värmeböljor förväntas bli vanligare, intensivare och mer långvariga i framtiden. Särskilt i tätbebyggda områden kan såväl lufttemperatur som strålningstemperatur bli hög, där är även risken högre att så kallade värmeöar bildas. Länsstyrelsen har gjort en kartläggning av vilka områden i länet som löper risk att få höga temperaturer.

Länsstyrelsen har genomfört en GIS-analys av bebyggelse i länet med risk för höga temperaturer, utifrån Folkhälsomyndighetens metod Kartläggning av bebyggelse med risk för höga temperaturerlänk till annan webbplats.

Länsstyrelsens GIS-analys av bebyggelse med risk för höga temperaturer (PDF)PDF

GIS-skikt Bebyggelse med risk för höga temperaturer (Länsstyrelsens karttjänst WebbGIS)länk till annan webbplats

SMHI har gjort flera klimatanalyser för det framtida klimatet i Värmland.

År 2015 tog SMHI fram regionala klimatanalyser för två utvecklingsvägar, en med begränsade utsläpp (RCP4.5) och en med höga utsläpp (RCP8.5). Analyserna gjordes för alla län genom ett regeringsuppdrag. I analysen för Värmland finns beräkningar över bland annat temperatur, nederbörd, tillrinning och markfuktighet.

Framtidsklimat i Värmlands län - enligt RCP-scenarier (PDF)PDF

Klimatanalysen från 2014 gjordes på uppdrag av Länsstyrelsen och baseras på tidigare utsläppsscenarier (SRES). Förutom beräkningar av temperatur, nederbörd och flöden kommenteras i denna rapport även tjälförhållanden och brandrisk.

Klimatanalys Värmlands län, publikation 2014:02 (PDF)PDF

Det byggda kulturarvet berättar om gångna tiders levnadssätt och är en betydelsefull del av det värmländska landskapet. Byggnaderna har överlevt skiftande väderförhållanden under lång tid, och har goda möjligheter att så fortsätta. Men ett våtare och varmare klimat gynnar till exempel svamp- och mögelangrepp, något som framför allt drabbar träbyggnader. Därför utsätts kulturhistorisk bebyggelse för större påfrestningar än tidigare.

Länsstyrelsen har tagit fram en broschyr om hur det förändrade klimatet förväntas påverka kulturhistorisk bebyggelse i Värmland. Här finns även tips och råd om förebyggande underhåll av byggnader.

Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader - anpassning genom förebyggande underhåll (PDF)PDF

Länsstyrelsen Värmland arbetar både internt som externt för att hjälpa värmländska aktörer, organisationer och företag att delta i internationella projekt. På det sätt bidrar vi till att öka Värmlands attraktivitet och utveckling.

De projekt i vilka Länsstyrelsen arbetar med klimatanpssning är framför allt i Catch, C5a och EVKOED. Läs mer om projekten och om Länsstyrelsens inernaionella arbete.

Internationell verksamhet

Kontakt