Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi informerar, sprider kunskap och svarar på frågor om klimatförändringar från allmänheten och media.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Länsstyrelsens roll

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen har tagit fram myndighetsmål och en handlingsplan för verksamhetens egna arbete med klimatanpassning. Handlingsplanen fokuserar på tre områden: dricksvattenförsörjning, fysisk planering och krisberedskap. Inom dessa fokusområden har åtgärder och mål tagits fram.

> Handlingsplan för klimatanpassning 2020-2025 (PDF) PDF

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har en viktig roll i att sammanställa planeringsunderlag som är hjälpmedel för kommunens fysiska planering och till andra typer av projekt. Det kan till exempel bestå av faktaunderlag om regionala risker för översvämning, erosion, ras och skred. Vi svarar på frågor, ger stöd och rekommendationer till kommunen när det gäller samhällsplaneringsfrågor.

Länsstyrelsen har också i uppgift att granska kommunernas översiktsplaner och detaljplaner utifrån ett klimatanpassningsperspektiv. Vi granskar att kommunen tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning och erosion i sin fysiska planering.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Den regionala handlingsplanen är en vägledning för arbetet i länet. Den beskriver nuläge, behov och åtgärder för klimatanpassningsarbetet.

Värmland i ett förändrat klimat - Regional handlingsplan för klimatanpassning (PDF)PDF

 Planen innehåller:

Kunskapsunderlag om klimatanpassning

Kunskapsunderlagen om klimatanpassning är många, och fortsatt forskning och utveckling inom området pågår. Nedan visas några av de underlag som tagits fram regionalt.

Att integrera klimatanpassning i fysisk planering är centralt. Redan nu har till exempel stora översvämningar drabbat länet. Samtidigt är tycket på ny bebyggelse högt längs länets sjöar och vattendrag – ofta i områden som har drabbats av översvämning eller ligger utsatt till.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering

Checklistan för klimatanpassning i fysisk planering är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar, utifrån fyra olika klimateffekter, som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen.

Den syftar inte till att svara på hur vissa frågor inom planeringen är lösta utan den har fokus på att uppmärksamma planeraren om olika frågor är utredda. Checklistan är framtagen i samarbete mellan några av länens klimatanpassningssamordnare.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering (PDF)PDF

Handbok för klimatanpassning i fysisk planering

Sveriges länsstyrelser har tagit fram en gemensam vägledning för hur kommunerna kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen.

De centrala kapitlen berättar hur man gör i praktiken – före, under och efter planarbetet, enligt den nya plan- och bygglagen.

Klimatanpassning i fysisk planering (PDF)PDF

 

För att minska risken för ohälsa i samband med värmeböljor har dokumentet Värmebölja i Värmland – rutin för vård och omsorg tagits fram. I rutinen finns fakta om hälsoeffekter samt checklistor för hur en organisation kan förbereda sig samt praktiska tips och råd. Rutinen är ett resultat av ett samarbete mellan Länsstyrelsen Värmland, Arvika kommun, Grums kommun, Karlstad kommun och Landstinget i Värmland.

Värmebölja i Värmland – rutin för vård och omsorg (PDF)PDF

SMHI har gjort flera klimatanalyser för det framtida klimatet i Värmland.

År 2015 tog SMHI fram regionala klimatanalyser för två utvecklingsvägar, en med begränsade utsläpp (RCP4.5) och en med höga utsläpp (RCP8.5). Analyserna gjordes för alla län genom ett regeringsuppdrag. I analysen för Värmland finns beräkningar över bland annat temperatur, nederbörd, tillrinning och markfuktighet.

Framtidsklimat i Värmlands län - enligt RCP-scenarier (PDF)PDF

Klimatanalysen från 2014 gjordes på uppdrag av Länsstyrelsen och baseras på tidigare utsläppsscenarier (SRES). Förutom beräkningar av temperatur, nederbörd och flöden kommenteras i denna rapport även tjälförhållanden och brandrisk.

Klimatanalys Värmlands län, publikation 2014:02 (PDF)PDF

Det byggda kulturarvet berättar om gångna tiders levnadssätt och är en betydelsefull del av det värmländska landskapet. Byggnaderna har överlevt skiftande väderförhållanden under lång tid, och har goda möjligheter att så fortsätta. Men ett våtare och varmare klimat gynnar till exempel svamp- och mögelangrepp, något som framför allt drabbar träbyggnader. Därför utsätts kulturhistorisk bebyggelse för större påfrestningar än tidigare.

Länsstyrelsen har tagit fram en broschyr om hur det förändrade klimatet förväntas påverka kulturhistorisk bebyggelse i Värmland. Här finns även tips och råd om förebyggande underhåll av byggnader.

Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader - anpassning genom förebyggande underhåll (PDF)PDF

Kontakt