Energi­effektivisering

Vill du spara energi i ditt företag? Du kan få råd och hjälp i det arbetet genom den befintliga miljötillsynen, och det finns även möjlighet att delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering i många delar av verksamheten. Här beskrivs några specifika kunskapsstöd och ekonomiska stöd för energieffektivisering som vi erbjuder.

Incitament för energieffektivisering

Har du ett litet eller medelstort företag, och vill veta hur du kan spara energi på ett enkelt sätt? Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver projektet ”Incitament för energieffektivisering”.

Projektet går ut på att Länsstyrelsens och kommunernas tillsynspersonal får utbildning inom energifrågor. Nu kan du få hjälp av tillsynspersonalen i arbetet med energieffektivisering i ditt företag. Detta sker i samband med den redan befintliga miljötillsynen, och är kostnadsfritt.

Incitament för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Projektet pågår till och med april 2021.

Metodstöd

Inom projektet har olika hjälpmedel tagits fram för dig som vill energieffektivisera ditt företag. De kallas metodstöd. Med metodstöden kan du bland annat få hjälp med:

  • hur du arbetar strukturerat med energi i företaget
  • vilka lagar och regler som gäller
  • konkreta förslag på energieffektiva åtgärder
  • hur du räknar på lönsamhet
  • hur du prioriterar dina åtgärder.

Stöd och vägledning för energieffektivisering

Det finns ett antal olika stödformer samt vägledningar för att energieffektivisera din verksamhet.

Projektet riktar sig till kommunerna och främst till upphandlare, beslutsfattare samt energi- och miljöstrateger. Syftet är att vägleda kommunerna till en mer energi- och klimatsmart upphandling inom fordon och transporttjänster. Det finns mycket att utveckla i processen från att inköpsbehov identifieras till att kraven tillämpas i själva upphandlingen. Effekten av projektet blir att omställningen till en fossilfri fordonsflotta påskyndas.

Utbildningsinsatser anordnas för samtliga kommuner i Värmland där alla får lyssna och tycka till om hur en vägledning ska utformas, medverka vid kunskapshöjande föreläsningar och erfarenhetsutbyten mellan kommunerna. För speciellt intresserade kommuner erbjuds kartläggning, inventering och genomlysning av upphandlingsprocessen, speciellt inriktad mot fordon och transporttjänster. Upplevs att ett specifikt stöd behövs hos en kommun finns det även medel att anlita expertstöd.

Projektet är finansierat av Energimyndigheten pågår fram till och med oktober 2020. Målet är att ge medverkande kommuner ökad kunskap att kunna sätta upp tydliga policyer, riktlinjer samt hur de kan ställa energi- och klimatkrav i upphandlingen av fordon och transporttjänster.

Kontaktperson:

Gustav Green, Projektledare Länsstyrelsen Värmland

Tel: +46 (0)10-224 72 61

gustav.green@lansstyrelsen.se

Material

Verktyg för beräkning och uppföljning av bränsle, fordon och transporters klimatutsläpp (Excel)Excel
Ett beräkningsverktyg för dig som följer upp bränsle-, fordon- eller transportavtal inom offentlig verksamhet.

Energi- och klimatsmart upphandling - Tips på vägen (folder, PDF)PDF

Fördjupad vägledning för energi- och klimatsmart upphandling av fordon och transporttjänster (PDF)PDF

Projektet riktar sig till små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn. Stödet innebär att tillsynsmyndigheter, i samband med miljötillsynen, stöttar företag att börja arbeta strukturerat och systematiskt med energieffektivisering med hjälp av framtaget metodstöd.

Projektet pågår till och med 2021-04-30. Målet är att 1 500 små och medelstora företag totalt i Sverige ska arbeta systematiskt och strukturerat med att minska sin energianvändning.  

Vid Länsstyrelsen Värmland kommer de externa aktiviteterna mot företagen att inledas under januari 2018.

Europeiska regionala utvecklingsfonden
Energimyndighetens logga

Privatpersoner kan söka stöd för att installera system för lagring egenproducerad elenergi hemma. Stöd ges till installation av ellagringssystem som är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet.

Lagring av egenproducerad el

Stöd för att göra en studie inför en framtida energieffektiv investering. Stödet kan finansiera internt arbete eller användas till att köpa in extern konsult eller utrustning. Målgrupp: Små och medelstora företag som genomfört en energikartläggning.

Kontakt:
Mikael Laakso, Energikontor Värmland
mikael.laakso@regionvarmland.se
054-701 10 48

Energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Upp till 50000 kr i stöd, (50 procent).

Målgrupp: Företag med en energianvändning större än 300 MWh/år.

Kontakt:
Mikael Laakso, Energikontor Värmland
mikael.laakso@regionvarmland.se
054-701 10 48

Energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2019.

Stöd till solceller (e-tjänst)

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Klimatklivet hjälper dig att investera klimatsmart

Klimatklivet ger investeringsstöd till lokala och regionala projekt som bidrar till att minska utsläppen. Sedan 2015 har över en miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar.

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du information om satsningen och hur du ansöker om stöd.

Klimatklivet - folder (PDF)PDF

Klimatklivet - folder för lantbrukare (PDF)PDF

Klimatinvesteringsstöd (ansökan)

Kontakt

Kristina Rebane
Samhällsbyggnad
kristina.rebane@lansstyrelsen.se
010-224 72 19

Kontakt