Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik. Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Statens vilt – 33 § i Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Regler, tider och tillstånd för jakt

Alla vilda djur är i grunden fredade. Jakt på stora rovdjur björn, varg, järv, lodjur kan bedrivas som licensjakt eller som skyddsjakt och ska alltid ske under kontrollerade former.

Vid rovdjursangrepp på tamdjur

Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får man vidta åtgårder för att skrämma bort rovdjuret. Rovdjuret får även dödas i samband med detta under vissa specifika omständigheter som regleras i Jaktförordning (1987:905) paragraf 28länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Den som har dödat ett rovdjur ska snarast möjligt anmäla händelsen till länsstyrelsen. Djuret får inte flyttas utan medgivande från länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska sedan anmäla händelsen till Polisen, om det finns misstanke om brott.

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet. Licensjakt får aldrig ske så att antalet björnar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.

Licensjakt på björn i Värmlands län 2018

[2018-09-03] Jakten är avlyst i Värmlans län.

Länsstyrelsen har beslutat att två björnar får fällas från den 21 augusti till och med den 15 oktober 2018. De DNA-prover som samlats in med hjälp av jägare och allmänhet, visar att det fortfarande finns möjlighet att besluta om licensjakt på björn i Värmland i samma omfattning som tidigare.

Alla villkor och regler för jakten finns i beslutet.

Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2018 (PDF)PDF

Den som deltar i jakten är skyldig att följa villkoren som anges i beslutet.

Du som tänker jaga björn behöver känna till och följa de villkor förutom de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det område där du ska jaga. Där finns viktiga villkor för jakten och telefonnummer för att få reda på hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området.

Samtliga jägare ska registrera sig i jägarregistret
Alla jägare som ska delta och jaga under licensjakten ska anmäla sig till Naturvårdsverkets jägarregister: https://jagarregistret.naturvardsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det kan antingen ske via inloggning med Bank-ID eller Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11.

Observera, det är alltid villkor och regler som anges i det aktuella licensjaktbeslutet som gäller.

 • För jakt på björn krävs kulvapen klass 1.
 • Vid jakt på björn får halvautomatiska vapen användas endast om de kan laddas med maximalt två patroner i magasin och ett i patronläge. För andra kulvapen finns ingen sådan begränsning.
 • Det är tillåtet att använda åtel vid licensjakt på björn.
 • Det är tillåtet att använda hundar som är lämpliga vid björnjakt. Högst två hundar får användas samtidigt vid jakt på björn eftersom jakt med hund på ett olämpligt sätt kan innebära en onödigt hög stress för den jagade björnen.
 • Vid jakt på björn ska en eftersökspatrull finnas tillgänglig inom två timmar.

Björn får efter beslut jagas från och med den 21 augusti till och med senast den 15 oktober eller tills beslutat antal björnar inrapporterats är fällda.

Aktuell information om tilldelning: 010-224 71 60 (telefonsvarare)
Anmälan om fälld/påskjuten björn: 010-224 76 05

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning under jakten, rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja Länsstyrelsens SMS-tjänst (aktiveras först om beslut om jakt föreligger). Se i det gällande beslutet om licensjakt om hur du registrerar dig för SMS-tjänsten.

Mer information om fällda björnar på Statens veterinärmedicinska anstaltlänk till annan webbplats (SVA) eller på databasen Rovbaselänk till annan webbplats.

För media
Mediatelefon: 010-224 76 01 (kommer att öppna några dagar innan jaktstart)

Jaktledaren ska se till att den fällda björnen finns tillgänglig för besiktning. Vidare ska jaktledaren eller skytten fylla i relevanta uppgifter som framgår av blanketten ”Registrering av fälld/död björn” (bilaga B1) i licensjaktbeslutet. Besiktningsmän från Länsstyrelsen besiktar fällda björnar och tar prover. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom björnforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.

mer om vad som gäller vid skyddsjakt och när det krävs tillstånd att förstöra bäverns dammar eller boplatser.

Den allmänna jakttiden i Värmlands län är 1 oktober – 10 maj.

Om skyddsjakt behöver bedrivas under annan tid än den allmänna jakttiden får Länsstyrelsen lämna tillstånd till det (23 a och 29 §§ jaktförordningen). En förutsättning är dock att jakten kan anses nödvändig för att förhindra avsevärda skador eller olägenheter, det vill säga det får inte finnas någon annan tillfredsställande lösning på skadeproblemet.

Vid en ansökan om skyddsjakt måste sökanden därför kunna visa att ett tillstånd behövs, t ex av hänsyn till allmän hälsa eller säkerhet, av hänsyn till trafik- eller flygsäkerheten, för att förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Skyddsjakt av bäver under fredningstiden innebär risk för att ungar görs föräldralösa. Årsungarna är beroende av föräldrarna ända fram till den allmänna jakt­tidens början.

Ansök om tillstånd för skyddsjakt på bäver - blankett (PDF)PDF

Ansökan om tillstånd att få använda rörlig belysning/bildförstärkare vid skyddsjakt efter vildsvin (PDF)PDF

Fångst med slagfälla är den effektivaste jaktmetoden. På grund av detta har Naturvårdsverket godkänt några typer av slagfällor för jakt efter bäver. Men eftersom det är viktigt att fällorna används på rätt sätt är det endast särskilt utbildade fångstmän som får använda dem.

Länsstyrelsen tillhandahåller en lista över godkända fångstmän i länet. Kontakta Länsstyrelsen om du vill ta del av, eller stå med på, listan.

Vid jakt med slagfälla kan felfångst av t ex utter inte uteslutas.

Länsstyrelsen får ge tillstånd till att ta bort bävrars boplats och dammbyggnad. Men reglerna variera beroende på när på året det gäller.

1 maj - 31 augusti
Bävers dammbyggnad får förstöras under denna tid utan att det behövs ett tillstånd av länsstyrelsen. Regeln gäller i områden med allmän jakttid för bäver, vilket innebär att den gäller i hela Värmlands län.

För rivning av bäverhydda krävs däremot tillstånd även under sommaren.

1 september - 30 april
Under denna tid krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att riva bävers dammbyggnad eller boplats. Tillstånd får dock bara lämnas om det är absolut nödvändigt för att förhindra avsevärda skador, se 29 § jaktförordningen (SFS 1987:905).

Ansök om tillstånd rivning av bäverdamm - blankett (PDF, ifyllningsbar)PDF

Lodjuret är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet lodjur och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet. Licensjakt får aldrig ske så att antalet lodjur i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.

Licensjakt på lodjur 2019länk till annan webbplats

Text

Den som deltar i jakten är skyldig att följa villkoren som anges i beslutet.

Så gott som all lodjursjakt beslutas av länsstyrelsen. Du som tänker jaga lodjur behöver känna till en del villkor förutom de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det område där du ska jaga. Där finns viktiga villkor för jakten och telefonnummer för att få reda på hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området.

Samtliga jägare ska registrera sig i jägarregistret
Alla jägare som ska delta och jaga under licensjakten ska anmäla sig till Naturvårdsverkets jägarregister: https://jagarregistret.naturvardsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det kan antingen ske via inloggning med Bank-ID eller Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11.

Observera, det är alltid villkor och regler som anges i det aktuella licensjaktbeslutet som gäller.

Licensjakt på lodjur 2019länk till annan webbplats

 • I paragraf 6, 11, 14 och 16 i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd omjakt och statens vilt (NFS 2002:18) framgår vilka vapen och ammunition som är tillåtna vid jakt efter lodjur.
 • Hund som är särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas tillgänglig inom två timmar.
 • Det är tillåtet att använda hund vid lodjursjakt, det får dock inte släppas fler än två hundar efter samma lodjur och hundarna får inte bytas ut under jakt på samma lodjur under en och samma dag.
 • Länsstyrelsen får besluta om jakt på lodjur med typgodkända fångstredskap.

Lodjur får i Värmlands län, efter beslut,  jagas från och med den 1 mars till och med senast den 31 mars eller tills beslutat antal lodjur inrapporterats är fällda.

Aktuell information om tilldelning: 010-224 71 60 (telefonsvarare)
Anmälan om fällt/påskjutet djur: 010-224 76 05

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning under jakten, rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja Länsstyrelsens SMS-tjänst (aktiveras först om beslut om jakt föreligger).

Läs mer om fällda lodjur på Statens veterinärmedicinska anstaltlänk till annan webbplats (SVA) eller på databasen Rovbaselänk till annan webbplats.

För media
Mediatelefon: 010-224 76 01 (kommer att öppna några dagar innan jaktstart)

Licensjakt på lodjur 2019länk till annan webbplats

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktar fällda lodjur. Hela lodjurskroppen tas omhand och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom lodjursforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.

Klövviltstammarna ska vara i balans med fodertillgången och kronhjortsstammens storlek ska anpassas och styras så att skador på skogs- och lantbruk kan anses acceptabla av markägarnas företrädare. Detta innebär att det ska vara möjligt att inom hela länet föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag som exempelvis rönn, asp och sälg.

Mål för kronhjortsförvaltningen i Värmlands län (PDF)PDF

Avtal om anslutning till kronhjortskötselområde (PDF)PDF

Skötselplan - mall (Word)Word

Inom kronhjortsskötselområde har markägare ett direktinflytande och ett ansvar för förvaltningen.

Vid beslut om bildande av kronhjortsskötselområde är det viktigt att risken för trafikolyckor samt skador på skog och gröda särskilt beaktas. Det är synnerligen viktigt att markägare som har kronhjort på sina marker får möjlighet att upprätthålla en rimlig balans mellan hjortstammen och skogens utveckling. Detta bör tydligt framgå av en skötselplan. Ett väl fungerande samråd mellan markägare och jakträttshavare är av mycket stor betydelse.

Områdena bör sammanfalla med skötselområdena för älg. Ansökan om registrering av kronhjortsskötselområde samt ändringar i befintligt område ska komma in till länsstyrelsen senast den 31 januari. Blankett för ansökan om registrering av kronhjortsskötselområde hittar du längst ner på sidan.

Inom kronhjortsskötselområden är jakttiden 16 augusti– den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 september ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller vaktjakt.

På mark som inte registrerats som kronhjortsskötselområde får årskalv jagas under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober (enbart smyg- eller vaktjakt) och under tiden den 1 januari – den 31 januari.

Den 1 januari 2018 uppdaterades jaktförordningen med text om skyddsjakt på enskilds initiativ på kron och dovkalv.

Om det behövs för att förebygga skada, får årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda jagas i hela landet utom Skåne ochGotlands län. den 1 juli - den 15 april.

Årskalv av kronhjort som orsakar stamskada på barrträd får jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands län den 1 juli - den 15 april.

Anmälan om jaktresultat skall för registrerat kronskötselområde göras till Länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång, även om inte något djur har fällts.

Vargen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former.

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet.

 • Licensjakt får aldrig ske så att antalet föryngringar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.
 • En föryngring är en varghona som har eller har haft valpar.

Bedömningen ska göras efter följande kriterier:

 • Det får inte finnas någon annan lämplig lösning än jakt.
 • Jakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde
 • Jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning
 • Jakten ska ske selektivt och under stängt kontrollerade former.

Den som deltar i jakten är skyldig att följa villkoren som anges i beslutet.

Jakt får endast ske enligt särskilda bestämmelser i jaktförordningen. För att begränsa antalet vargar och förebygga skador kan licensjakt och skyddsjakt genomföras på varg i Sverige. Det är länsstyrelserna som fattar beslut om licensjakt efter delegering.

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Du som tänker jaga varg behöver känna till en del villkor förutom de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa länsstyrelsens beslut om jakt för just det område där du ska jaga. Där finns viktiga villkor för jakten och telefonnummer för att få reda på hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området.

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg; NFS 2014:24 (PDF)PDF

Samtliga jägare ska registrera sig i jägarregistret
Alla jägare som ska delta och jaga under licensjakten ska anmäla sig till Naturvårdsverkets jägarregister: https://jagarregistret.naturvardsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det kan antingen ske via inloggning med Bank-ID eller Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11.

Observera, det är alltid villkor och regler som anges i det aktuella licensjaktbeslutet som gäller.

 • Jakt efter varg får endast bedrivas med kulvapen och ammunition som
  uppfyller kraven för klass 1. Detta följer av 14 och 16 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt.
 • Det är tillåtet att använda hundar som är lämpliga vid vargjakt. Eftersom jakt med hund på ett olämpligt sätt kan innebära en onödigt hög stress för den jagade vargen finns det rekommendation om max två till tre hundar.
 • Vid jakt efter varg ska hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen. Detta framgår av 17 § andra stycket jaktförordningen (1987:905). 

Varg får efter beslut jagas från och med den från och med 2 januari till och med 15 februari eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

Aktuell information om tilldelning: 010-224 71 60 (telefonsvarare)
Anmälan om fälld/påskjuten varg: 010-224 76 05

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning under jakten, rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja Länsstyrelsens SMS-tjänst (aktiveras först om beslut om jakt föreligger).

Läs mer om fällda vargar på Statens veterinärmedicinska anstaltlänk till annan webbplats (SVA) eller på databasen Rovbaselänk till annan webbplats.

För media
Mediatelefon: 010-224 76 01 (kommer att öppna några dagar innan jaktstart)

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktar fällda vargar och tar prover. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på vargen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom vargforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet.

Vildsvin är ett klövvilt som har allmän jakttid. Det innebär att ett obegränsat antal djur får fällas under angiven jakttid.

Förvaltningsplan för vildsvin (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om tillstånd att få använda rörlig belysning/bildförstärkare vid skyddsjakt efter vildsvin (PDF)PDF

Vildsvin får jagas dygnet runt men eftersom de vanligtvis är nattaktiva jagas de ofta på åtel nattetid.

 • Jakttiden för vuxna vildsvin är 16 april till och med 15 februari.
 • Årsungar av vildsvin får jagas hela året
 • Suggor med kultingar är fredade
 • Att jaga vildsvin med hjälp av hund är tillåtet 1 augusti till och med 31 januari.
 • När man jagar vildsvin krävs kulgevär avsett för patroner i klass 1.
 • Vildsvin får även jagas med enkelpipigt hagelgevär laddad med kula (exempelvis så kallade slugs). Detta under förutsättning att man är behörig att använda kulgevär, avsedda för patroner i klass 1.
 • Rörlig belysning eller mörkerriktmedel får användas vid skyddsjakt på vildsvin, som orsakar skada i odlingar. Detta kräver tillstånd från länsstyrelsen. (Ansökan om tillstånd att få använda rörlig belysning/bildförstärkare vid skyddsjakt efter vildsvin (PDF)PDF)
 • Fast belysning vid åtel är tillåten när man jagar vildsvin.
 • Alla fångstredskap ska vara godkända av Naturvårdsverketlänk till annan webbplats. Det är förbjudet att använda fångstredskap som inte är godkända. För vissa fångstredskap krävs särskild utbildning.

En grundläggande princip är att skador av vildsvin ska begränsas främst genom ett jakttryck. Genom samverkan mellan berörda parter – mark­ägare, jordbruksarrendatorer och jägare – ska en beskattning ske så att skadorna hålls på en acceptabel nivå. Även markägare som har arrenderat ut sin jakträtt har ett ansvar för att jakt bedrivs i erforderlig utsträckning.

Några möjligheter att få bidrag eller ersättning av statsmedel gällande ska­dor av jaktbara viltarter som älg, hjort och vildsvin finns inte. Skador av dessa viltarter ska som nämnts förebyggas främst genom att beståndens storlek balanseras genom jakt.

Foderskapande åtgärder för klövvilt

Projektet Vild & Bortskämd som drivs av bland annat Länsstyrelsen Skåne har tagit fram informationsfilmer om foderskapande åtgärder för klövvilt. Filmerna beskriver varför åtgärderna är viktiga och visar hur du kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt i skogslandskap och jordbrukslandskap.

Projektet Vild och bortskämd

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl dygnet runt.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.