Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi har kurser och rådgivning inom olika områden för dig som bland annat driver lantbruksföretag.

Du kan bland annat få råd och utbildning inom:

 • behörighetsutbildning för användning av kemiska växtskyddsmedel,
 • rådgivning om natur-och kulturvärden i odlingslandskapet,
 • Greppa Näringen,
 • ekologisk produktion,
 • byggnadsvårdsrådgivning för ekonomibyggnader,
 • kommersiell service.

För vissa aktiviteter betalar deltagarna en kursavgift.

Aktuella kurser visas i Länsstyrelsens kalender

Länsstyrelsen erbjuder ägare och brukare av jordbruksfastigheter kostnadsfri rådgivning om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet.

Beroende på dina frågor och intressen görs rådgivningen med någon av nedanstående inriktningar:

 1. Skötselplan för gårdens natur- och kulturvärden
 2. Betesplan med hänsyn till djurens tillväxt och bra skötsel av natur-och kulturvärden
 3. Restaureringsplan för dig som vill restaurera igenväxta marker
 4. Uppstartsrådgivning till dig som är nystartad jordbrukare
 5. Rådgivning om vård av ekonomibyggnader

Kontakta oss för ytterligare information om rådgivningen.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskad miljöpåverkan från lantbruket med bibehållen eller ökad lönsamhet för företagarna.

Rådgivning

Rådgivningen är individuell och du kan välja mellan ett stort antal olika rådgivningsmoduler, bland annat växtnäringsbalans, kvävestrategi, våtmarker, grovfoderodling, byggplanering och kontroll av foderstater.

Målgrupp

Greppa Näringen vänder sig i första hand till dig som har en gård med mer än 25 djurenheter eller 50 ha åkermark. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

I Värmland finns Greppa Näringen framförallt i vissa utpekade avrinningsområden i länets södra delar. Du som är lantbrukare med verksamhet i dessa områden kan bli fullvärdig rådgivningsmedlem i Greppa Näringen.

Kartbild över Greppa-områden i Värmlands län

Visa större karta över områden (jpg)

Efter hand kommer projektverksamheten att utökas till fler områden.

Även du som bedriver jordbruksverksamhet utanför de utpekade avrinngsområdena och som i övrigt tillhör målgruppen kan ta del av viss rådgivning. Det gäller rådgivning inom klimat och energi, där miljöproblemen inte är geografiskt avgränsade.

Alla som vill ta del av rådgivningen måste vara medlem i Greppa Näringen.

Anmälningsblankett för medlemskap Greppa NäringenPDF

Rådgivningsföretag

Den enskilda rådgivningen inom Greppa Näringen görs av aktörer vi har avtal med.

Aktuella rådgivningsföretag på Greppa Näringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurser och andra gruppaktiviteter

Inom Greppa Näringen anordnas också olika gruppaktiviteter, kurser och fältvandringar med koppling till de olika rådgivningsmodulerna. Dessa är till skillnad från rådgivningen öppna för alla intresserade lantbrukare.

Ytterligare information om Greppa Näringen

Logo för Greppa näringen

På Greppa Näringens webbplats finns ett brett utbud av information för lantbruk och miljö rörande växtodlings-, husdjurs- och klimatfrågor. Där finns bland annat möjlighet att prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev, samt göra växtnärings- och stallgödselbalanser.

Greppa.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rådgivning och kurser inom ekologisk produktion till lantbrukarna ska leda till att bibehålla och öka den ekologiska produktionen för att få till stånd positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling.

Kompetensutvecklingen riktas till nuvarande eller blivande lantbrukare som överväger att börja med ekologisk produktion.

Den kan även ges till lantbrukare som redan producerar ekologiskt, men behöver utveckla sitt företag.

Har du en gammal jordkällare som du vill rusta upp så den kan användas? Eller har du en ekonomibyggnad med skiffertak? Är du osäker på skicket? Kanske räcker det att göra mindre reparationer för att byggnaden ska hålla länge till?

Under 2018 har du som är lantbrukare eller äger en jordbruksfastighet i Värmland möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av en erfaren hantverkare på området.

Gäller inte bostadshus. Budgeten för detta är begränsad och erbjudandet gäller därav tills pengarna tagit slut.

Intresseanmälan för kostnadsfri rådgivning:
sofie.eriksson@lansstyrelsen.se
010-224 74 66

Passa på att lära dig slipa eller knacka lien vass innan årets slåtter. Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som sköter eller skulle vilja sköta värdefull ängsmark i Värmlands län. Våra rådgivare hjälper till med att visa hur man slipar eller knackar en lie så att den blir riktigt vass. Du kan även få hjälp med jordläggning och en kort introduktion i slåtterteknik.

Du bokar tid genom att ringa någon av våra rådgivare. Om du redan kan slipa men saknar slipsten kan du också boka in en tid.

Rådgivare slipning:

Hagfors: Frida Turander och Björn Karlsson, Malmbackarna, tel 073-029 12 26

Gunnarskog: Lars-Inge Nilsson, Treskog, tel 0570-77 20 09 (säkrast före kl 9.00)

Rådgivare knackning:

Lesjöfors: Staffan Lundaahl, tel 0590-230 92 och 070-267 72 92 (säkrast kl 8.00-9.00 och 20.00-21.00)

Gunnarskog: Lars-Inge Nilsson, Treskog, tel 0570-77 20 09 (säkrast före kl 9.00)

Kommersiell rådgivning till lanthandlare

Nu kan du som lanthandlare få rådgivning inom nedanstående områden. Rådgivningen kommer att anpassas och fokusera på det som du vill ha hjälp med.

Länsstyrelsen Värmland leder ett projekt i samverkan med sju län: Dalarna, Uppsala, Örebro, Gävleborg, Västmanland och Södermanland. Genom kompetensutveckling med individuellt fokus ska vi stärka lanthandlare som utför kommersiell service på landsbygd, för att på så sätt upprätthålla och utveckla servicen för boende och företag.

Rådgivningen kommer att ske på en lämplig plats bestämd av dig som lanthandlare. Det kan göras med din personalgrupp, individuellt eller tillsammans med andra lanthandlare i grupp. Du bestämmer!

Våra rådgivare är proffs på sitt område och har många års erfarenhet av både rådgivning och arbete inom både lanthandel och ämnesområdena.

Flera samarbeten för att utveckla landsbygden (inspiration från Dalarna)

Områden där du kan få rådgivning

 • Inköp och distribution
 • Varuexponering
 • Utveckling och diversifiering
 • Företagsekonomiska analyser
 • Energieffektivisering
 • Nytt sätt för service

Kostnad

Du som lanthandlare betalar 30% av totalkostnaden medan projektet som medfinansiär står för 70%.

Kontakta Länsstyrelsen i ditt län för mer information om detta stöd:

www.lansstyrelsen.selänk till annan webbplats

Kontakt

Ylva Gustafsson
E-post Ylva.Gustafsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 74 58

Wilhelm Kyrk
Projektledare
E-post Wilhelm.kyrk@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 05 27

Utsikt Värmland

Omslag Utsikt nr 1 2018

Tidningen Utsikt vänder sig till lantbrukare och andra som är intresserade av landsbygdsfrågor i Värmland och tar bland annat upp landsbygds- och företagsutveckling, odling, djurhållning, ängar och ett rikt odlingslandskap, rovdjur samt stöd och kurser.

Tidningen ges ut med fyra nummer per år.

Vill du ha en gratis prenumeration på tidningen, skicka ett brev till:

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk/Tidningen Utsikt
651 86 Karlstad

Eller e-post till:
varmland@lansstyrelsen.se
Ange Utsikt Värmland i ämnesraden

Du kan även ringa till vår växel:
010-224 70 00

Ladda hem Utsikt direkt från webben under Länsstyrelsens publikationerlänk till annan webbplats

Finansiering ur jordbruksfonden

Europeiska jordbruksfonden

De kurser och rådgivningar Länsstyrelsen genomför inom ramen för landsbygdsprogrammet och Landet lär, samt tidningen Utsikt, finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats

Regional handlingsplan för Värmland

​Handlingsplanen beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet. Den ger en översikt över de möjligheter som finns för företag och enskilda att söka stöd, beskriver de villkor som måste uppfyllas och visar hur prioriteringar kommer göras vid tilldelning av medel.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 (PDF)PDF (Reviderad 2016-12-02)

Kontakt