Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi erbjuder gruppaktiviteter och rådgivning inom olika områden.

Enskild rådgivning

Du som är lantbrukare kan få enskild rådgivning, främst inom områden med miljöanknytning. För dig som är företagare på landsbygden finns möjlighet att få rådgivning inom företagande. Rådgivningen är kostnadsfri eller subventionerad. Se längre ner på sidan vilka områden vi erbjuder rådgivning inom.

Utbildningsaktiviteter

Utbildningsaktiviteterna riktar sig främst till dig som är lantbrukare eller anställd inom lantbruk men även till dig som driver annan företagsverksamhet på landsbygden. Aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet som finansieras av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift.

Vi anordnar och upphandlar:

 • kurser
 • fältvandringar
 • studieresor

Planerade utbildningsaktiviteter

Se vilka aktiviteter som är på gång i vår kalender

Rådgivnings- och utbildningsområden

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskad miljöpåverkan från lantbruket med bibehållen eller ökad lönsamhet för företagarna.

Rådgivning

Rådgivningen är individuell och du kan välja mellan ett stort antal olika rådgivningsmoduler, bland annat växtnäringsbalans, kvävestrategi, våtmarker, grovfoderodling, byggplanering och kontroll av foderstater.

Målgrupp

Greppa Näringen vänder sig i första hand till dig som har en gård med mer än 25 djurenheter eller 50 ha åkermark. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

I Värmland finns Greppa Näringen framförallt i vissa utpekade avrinningsområden i länets södra delar. Du som är lantbrukare med verksamhet i dessa områden kan bli fullvärdig rådgivningsmedlem i Greppa Näringen.

Kartbild över Greppa-områden i Värmlands län

Visa större karta över områden (jpg)

Efter hand kommer projektverksamheten att utökas till fler områden.

Även du som bedriver jordbruksverksamhet utanför de utpekade avrinngsområdena och som i övrigt tillhör målgruppen kan ta del av viss rådgivning. Det gäller rådgivning inom klimat och energi, där miljöproblemen inte är geografiskt avgränsade.

Alla som vill ta del av rådgivningen måste vara medlem i Greppa Näringen.

Anmälningsblankett för medlemskap Greppa NäringenPDF

Rådgivningsföretag

Den enskilda rådgivningen inom Greppa Näringen görs av aktörer vi har avtal med.

Aktuella rådgivningsföretag på Greppa Näringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurser och andra gruppaktiviteter

Inom Greppa Näringen anordnas också olika gruppaktiviteter, kurser och fältvandringar med koppling till de olika rådgivningsmodulerna. Dessa är till skillnad från rådgivningen öppna för alla intresserade lantbrukare.

Ytterligare information om Greppa Näringen

Logo för Greppa näringen

På Greppa Näringens webbplats finns ett brett utbud av information för lantbruk och miljö rörande växtodlings-, husdjurs- och klimatfrågor. Där finns bland annat möjlighet att prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev, samt göra växtnärings- och stallgödselbalanser.

Greppa.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du börja med ekologisk odling eller djurproduktion? Eller producerar du redan ekologiskt och vill utveckla ditt företag? Vi erbjuder både rådgivning och olika utbildningsaktiviteter inom ekologisk produktion.

Syftet med rådgivning och utbildning inom ekologisk produktion är att förena ett hållbart naturresursutnyttjande med en god företagsamhet. Målet är att bibehålla och öka den ekologiska produktionen så att fler ekologiska produkter kan komma ut på marknaden.

Enskild rådgivning

För dig som är jordbrukare eller trädgårdsföretagare erbjuder vi rådgivning både om du funderar på att börja med ekologisk produktion eller om du vill utveckla din redan befintliga ekologiska produktion. Om du är intresserad kan du vända dig till ett av våra upphandlade rådgivningsföretag.

Ekologisk potatis- och trädgårdsodling

Företag: Potatiskonsult Åsa Rölin AB

Åsa Rölin, 079-074 54 24 eller asa.rolin@potatiskonsult.se


Ekologisk växtodling (förutom potatis) och ekologisk mjölk-, nötkötts-, lamm- och grisproduktion

Företag: Hushållningssällskapet Skaraborg

Daniel Hedeås, 070-829 19 94 eller daniel.hedeas@hushallningssallskapet.se

Lina Ulff Delprato, 070-649 01 39 eller lina.ulff@hushallningssallskapet.se

Pia Björsell, 072-402 35 14 eller pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se

Ulrica Broström, 070-829 09 26 eller ulrica.brostrom@hushallningssallskapet.se

Anna Hultgren, 070-553 68 11 eller anna.hultgren@hushallningssallskapet.se

Karin Granström, 070-257 67 60 eller karin.granstrom@hushallningssallskapet.se

Sofia Hedlund, 070-829 09 21 eller sofia.hedlund@hushallningssallskapet.se


Ekologisk mjölk- och lammproduktion

Företag: Växa Sverige

Torbjörn Lundborg, 010-471 04 14 eller torbjorn.lundborg@vxa.se 

Kicki Markusson, 010-471 01 26 eller ann-catrin.markusson@vxa.se

Utbildningsaktiviteter

De kurser, fältvandringar eller studiresor som vi anordnar riktar sig främst till redan befintliga ekologiska jordbrukare och jordbrukare som vill börja med ekologisk produktion, men även andra jordbrukare som är intresserade av ekologiska produktionsmetoder är välkomna.

Se vilka aktiviteter som är på gång i vår kalender

Kontakt

Länsstyrelsen erbjuder ägare och brukare av jordbruksfastigheter kostnadsfri rådgivning om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet.

Beroende på dina frågor och intressen görs rådgivningen med någon av nedanstående inriktningar:

 1. Skötselplan för gårdens natur- och kulturvärden
 2. Betesplan med hänsyn till djurens tillväxt och bra skötsel av natur-och kulturvärden
 3. Restaureringsplan för dig som vill restaurera igenväxta marker
 4. Uppstartsrådgivning till dig som är nystartad jordbrukare
 5. Rådgivning om vård av ekonomibyggnader

Kontakta oss för ytterligare information om rådgivningen.

Under 2019 har du som är lantbrukare eller äger en jordbruksfastighet i Värmland möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av en erfaren hantverkare inom byggnadsvård. Vid en rådgivning bedöms byggnadens skick och vilka åtgärder som behövs för att bevara byggnaden. Det kan till exempel handla om:

 • Skadade timmerkonstruktioner
 • Byggnader som lutar eller grunder som flyttat på sig
 • Tegelbyggnader och kubbhus
 • Jordkällare
 • Kallmurade stenkonstruktioner som körbroar, grunder, rökugnar
 • Tak av tegel, skiffer, näver eller stickor
 • Fönster

Har du till exempel en gammal jordkällare som du vill rusta upp så den kan användas? Eller har du en ekonomibyggnad med skiffertak? Är du osäker på skicket?

Skicka i så fall en intresseanmälan till sofie.eriksson@lansstyrelsen.se.

Den ska innehålla:

 • en kort beskrivning av vad det är för byggnad,
 • var byggnaden finns (t.ex. gårdsnamn eller fastighetsbeteckning),
 • en eller flera digitala bilder på byggnaden och
 • kontaktuppgifter till dig.


Gäller äldre ekonomibyggnader byggda före 1940 (ej bostadshus). Budgeten för detta är begränsad och erbjudandet gäller därav tills pengarna tagit slut.

Passa på att lära dig slipa eller knacka lien vass innan årets slåtter. Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som sköter eller skulle vilja sköta värdefull ängsmark i Värmlands län. Våra rådgivare hjälper till med att visa hur man slipar eller knackar en lie så att den blir riktigt vass. Du kan även få hjälp med jordläggning och en kort introduktion i slåtterteknik.

Du bokar tid genom att ringa någon av våra rådgivare. Om du redan kan slipa men saknar slipsten kan du också boka in en tid.

Rådgivare slipning:

Hagfors: Frida Turander och Björn Karlsson, Malmbackarna, tel 073-029 12 26

Gunnarskog: Lars-Inge Nilsson, Treskog, tel 0570-77 20 09 (säkrast före kl 9.00)

Rådgivare knackning:

Lesjöfors: Staffan Lundaahl, tel 0590-230 92 och 070-267 72 92 (säkrast kl 8.00-9.00 och 20.00-21.00)

Gunnarskog: Lars-Inge Nilsson, Treskog, tel 0570-77 20 09 (säkrast före kl 9.00)

Länsstyrelserna har under åren 2018-2020 fått 30 miljoner kronor i en extra satsning för information och demonstrationsåtgärder inom ämnesområdet skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en sannolik orsak till att marker riskerar att växa igen.

Skötselmetoder

För att kunna bevara och utveckla ängs- och betesmarker samtidigt som antalet betande djur minskar kan det krävas olika typer av skötselmetoder. Det kan handla om mer extensivt bete, att befintliga betesdjur flyttas från vall till naturbete, alternativa betesdjur, kompletterande skötsel som bränning och slåtter, olika skötselmetoder över tid (till exempel att marken betas vartannat år och slås vartannat), alternativa maskinella metoder och teknik för slåtter med mera.

Samverkan

I arbetet ingår även att skapa lokala nätverk mellan olika aktörer som kan ha nytta av att samarbeta med varandra för att bevara och öka arealen ängs- och betesmarker. Det kan till exempel handla om att hitta samverkansformer mellan djurhållare, fastighetsägare utan djur och maskinstallar. Betesförmedlingenöppnas i nytt fönster ingår i satsningen och den förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare - så att de som har djur kan hitta bete till sina djur och de som har mark kan få djur som betar den.

Satsningen samordnas nationellt men varje länsstyrelse har egna prioriteringar som länssamordnaren kan informera om. Kontakta gärna länssamordnaren eller den nationella samordnaren med eventuella frågor, tips eller idéer!

Länssamordnare Värmland:

Sofie Eriksson
sofie.eriksson@lansstyrelsen.se

Nationell samordnare:

Marina Bengtsson
marina.bengtsson@lansstyrelsen.se

Kommersiell rådgivning till lanthandlare

Nu kan du som lanthandlare få rådgivning inom nedanstående områden. Rådgivningen kommer att anpassas och fokusera på det som du vill ha hjälp med.

Länsstyrelsen Värmland leder ett projekt i samverkan med sju län: Dalarna, Uppsala, Örebro, Gävleborg, Västmanland och Södermanland. Genom kompetensutveckling med individuellt fokus ska vi stärka lanthandlare som utför kommersiell service på landsbygd, för att på så sätt upprätthålla och utveckla servicen för boende och företag.

Rådgivningen kommer att ske på en lämplig plats bestämd av dig som lanthandlare. Det kan göras med din personalgrupp, individuellt eller tillsammans med andra lanthandlare i grupp. Du bestämmer!

Våra rådgivare är proffs på sitt område och har många års erfarenhet av både rådgivning och arbete inom både lanthandel och ämnesområdena.

Flera samarbeten för att utveckla landsbygden (inspiration från Dalarna)

Områden där du kan få rådgivning

 • Inköp och distribution
 • Varuexponering
 • Utveckling och diversifiering
 • Företagsekonomiska analyser
 • Energieffektivisering
 • Nytt sätt för service

Kostnad

Du som lanthandlare betalar 30% av totalkostnaden medan projektet som medfinansiär står för 70%.

Kontakta Länsstyrelsen i ditt län för mer information om detta stöd:

www.lansstyrelsen.selänk till annan webbplats

Kontakt

Ylva Gustafsson
E-post Ylva.Gustafsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 74 58

Wilhelm Kyrk
Projektledare
E-post Wilhelm.kyrk@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 05 27

Utsikt Värmland

Tidningen Utsikt vänder sig till lantbrukare och andra som är intresserade av landsbygdsfrågor i Värmland och tar bland annat upp landsbygds- och företagsutveckling, odling, djurhållning, ängar och ett rikt odlingslandskap, rovdjur samt stöd och kurser.

Tidningen ges ut med fyra nummer per år.

Ansvarig utgivare

Roger Bergqvist
roger.bergqvist@lansstyrelsen.se

Vill du ha en gratis prenumeration på tidningen kan du anmäla det nedan.

Om du vill ha den tryckta tidningen måste du förutom namn ange adressuppgifter. Om du vill ha en e-prenumeration måste du ange en
e-postadress.Det går också bra att anmäla din prenumeration genom att ringa vår växel:
010-224 70 00

Så hanterar vi dina personuppgifter

Finansiering ur jordbruksfonden

Europeiska jordbruksfonden

De kurser och rådgivningar Länsstyrelsen genomför inom ramen för landsbygdsprogrammet och Landet lär, samt tidningen Utsikt, finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats

Regional handlingsplan för Värmland

​Handlingsplanen beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet. Den ger en översikt över de möjligheter som finns för företag och enskilda att söka stöd, beskriver de villkor som måste uppfyllas och visar hur prioriteringar kommer göras vid tilldelning av medel.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 (PDF)PDF (Reviderad 2016-12-02)

Kontakt