Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur.

För att kunna söka jordbrukarstöd behöver du ha ett kundnummer. Om det är första gången du söker jordbrukarstöd behöver du beställa ett kundnummer av oss på Länsstyrelsen. Vi behöver koppla kartor till ditt kundnummer och det är därför bra om du har kundnummer på tidigare stödsökande, blockidentitet eller fastighetsbeteckning till hands när du kontaktar oss.

För att få ett kundnummer kontakta Länsstyrelsen på telefon: 0771-67 00 00.

Ändrade krav på grund av torka:
Skörda skyddszoner och trädor redan nu

På grund av torkan och för att undvika foderbrist får du redan nu skörda skyddszoner och trädor utan att det påverkar något stöd.

Undantag från regler vid skörd på grund av torkanTill exempel tidigare brukare på marken
 • Var noga med att all mark som används som jordbruksmark ingår i din ansökan. Kontrollera att inga block saknas.
 • Åtaganden knutna till block. Vill du ändra ditt åtagande ska du ange det i fliken för ”Ange gröda stöd”. Där finns möjligheten att kryssa i en ruta ”Ansökan om att ändra åtagande”. • Innan du skickar in ansökan ska du noga granska rapporten Mina fel och varningar i SAM Internet. Det kan finnas information där om något som saknas i din ansökan.
 • Från och med 2017 krävs e-legitimation för att logga in i SAM-Internet och skicka in ansökan. E-legitimation kan fås via banken eller Telia och går att få på plastkort eller i mobiltelefonen.
 • Från och med den 23 januari 2018 går det inte längre att logga in i CDB Internet med lösenord. Logga in genom att använda e-legitimation.
 • Alla djurens in- och uthändelser ska vara registrerade i centrala nötkreatursregistret (CDB) inom 7 dagar. För de djur där in- och uthändelser under räkningsperioden rapporterats till CDB försent får du inget nötkreatursstöd eller ekologiskt djurstöd. Dessutom ingår inte felrapporterade djur i uträkningen för djurtäthet i kompensationsstödet. Detta gäller även om du till exempel har köpt ett djur av någon annan som inte har märkt, journalfört eller rapporterat djuret på rätt sätt under räkningsperioden.
 • Grödkod 49, slåtter- och betesvall på åkermark med en vallgröda som inte är godkänd för miljöersättning, ingår alltid i din areal med grovfodergrödor. Detta innebär att ett skifte med grödkod 49 ingår i beräkningen av djurtäthet för kompensationsstödet, oavsett om du söker utbetalt för skiftet eller inte. Om du söker utbetalning i kompensationsstödet för skifte med grödkod 49 har du ett krav på skörd eller bete, vilket du inte har om skiftet bara ligger till grund för beräkningen av djurtäthet.

Ansök om jordbrukarstöd

De flesta av jordbrukarstöden söker du i Jordbruksverkets e-tjänst SAM Internet.

Behöver du hjälp med din ansökan?

Länsstyrelsen svarar på frågor om vad som gäller för just ditt jordbruksföretag och har även god överblick över stödsystemet.

Gemensamt telefonnummer till Jordbruksverket och Länsstyrelsen för ärenden gällande SAM ansökan: 0771-67 00 00.

Telefontid: vardagar klockan 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Se även Forum för frågor och svar.

Teknisk support SAM Internet på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Postadress till Länsstyrelsen för alla brev

Gäller jordbrukarstöden:

Länsstyrelsen Värmland
FE 15 BOX 204
826 25 SÖDERHAMN

Ändring av SAM-ansökan

Sista ändringsdag är den 15 juni. Från och med 2018 kan du inte ändra grödkod i din SAM-ansökan efter sista ändringsdag, (den 15 juni). Efter sista ändringsdag kan man endast minska sin ansökan. Detta innebär:

 • att man kan dra tillbaka sin ansökan om utbetalning för ett eller flera stöd för ett specifikt skifte
 • att man kan minska arealen i ansökan på ett skifte (dra tillbaka en del av skiftet)
 • att man kan helt ta bort mark ur sin SAM-ansökan

Viktiga datum för ansökan 2018

Sista ansökningsdag för 2018 var den 12 april. På Jordbruksverkets webbplats hittar du datum som är viktiga att komma ihåg för dig som sökt jordbrukarstöd i år.

Viktiga datum för din SAM-ansökan 2018 på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Utbetalningsplan för jordbrukarstöden 2018länk till annan webbplats

Nationella stöd

Varje rubrik leder dig vidare till Jordbruksverket där det finns mer information om stöden och villkoren.

Gårdsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett arealstöd för dig som brukar jordbruksmark. Stödet ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Stödet är inte kopplat till produktion men det finns villkor som du måste följa för att kunna få gårdsstöd. För att kunna söka gårdsstöd måste du ha stödrätter.

Förgröningsstödlänk till annan webbplats

Ett stöd för åtgärder i jordbruket som är bra för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. Du som söker gårdsstöd söker automatiskt även förgröningsstöd men för att få förgröningsstödet måste du uppfylla vissa villkor utöver de som finns för gårdsstödet. För att kunna söka förgröningsstöd måste du ha stödrätter.

Nötkreaturstödlänk till annan webbplats

Ett stöd för dig som håller nötkreatur. Syftet med stödet är att stödja och påverka mjölk- och köttproduktion. Stödet ska ge företagen en möjlighet att behålla en lönsam produktion och dämpa en nedåtgående trend inom branschen.

Stöd till unga jordbrukarelänk till annan webbplats

Ett stöd som du kan söka om du är under 40 år och som startat ett jordbruksföretag för första gången. Målet med stödet är att underlätta för unga personer att starta ett jordbruksföretag.

Kompensationsstödlänk till annan webbplats

Ett stöd för att kompensera jordbrukare i områden som har sämre förutsättningar för att bedriva jordbruk. Målet med stödet är att jordbruksmarken ska fortsätta odlas, att landsbygden bevaras och att ett hållbart jordbruk främjas.

Miljöersättningarlänk till annan webbplats

Som jordbrukare kan du få ersättning för att vårda och utveckla Sveriges odlingslandskap och för att du använder mer miljövänliga metoder i din verksamhet. Det finns flera olika inriktningar, till exempel skyddszoner, vallodling, betesmarker och slåtterängar, utrotningshotade husdjursraser, fäbodar.

Ekologisk produktionlänk till annan webbplats

Du som har certifierad ekologisk växtodling och/eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion. Ett åtagande för ekologisk produktion är 5-årigt.

Omställning till ekologisk produktionlänk till annan webbplats

Du som ställer om till ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för omställning till ekologisk produktion.

Ersättning för extra djuromsorglänk till annan webbplats

För att förstärka arbetet med djurvälfärd kan du få ersättning när du gör lite mer. Du kan få ersättning för extra djuromsorg för får, ersättning för extra djuromsorg för suggor och ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor.

Kontroller och avdrag för jordbrukarstöd

För att få fullt stöd måste du följa alla villkor som gäller. Det är i första hand Länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du följer alla villkoren för stödet och att du följer tvärvillkoren. Vi gör kontroller när vi handlägger din ansökan och ibland vid ett besök på din gård. Fältkontrollerna görs via ett urval.

Om kontrollanterna hittar något att anmärka på vid besöket kan det leda till att du blir av med delar av eller hela stödet. Det gäller även om felet har uppstått av misstag. Om pengarna redan har betalats ut när felet upptäcks kan du bli skyldig att betala tillbaka.

Tvärvillkoren för 2018 på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Minst fem procent av utbetalningsansökningarna kontrolleras. Vid kontrollbesöket undersöker kontrollanten att uppgifterna i din ansökan stämmer med verkligheten.

Uttagningen till kontroll baseras på en riskanalys från Jordbruksverket samt ett eget urval som länsstyrelsen gör.

I EU:s regelverk står också att kontrollfrekvensen ska öka om man hittar mycket fel inom något område. Det finns två olika typer av kontroller; fältkontroll och administrativkontroll.

Fältkontroll

Areal
Vid en Arealkontroll får du som är lantbrukare besök av en kontrollant som är anställd av länsstyrelsen. Kontrollanten undersöker att uppgifterna i din ansökan stämmer med verkligheten. Kontrollanten tittar bland annat på skiftesgränser, gröda och skötselfel

Undvik skötselfel

De vanligaste felen som vi hittar vid våra kontroller är i sig inte svåra att åtgärda utan kan med god kännedom förebyggas.

betesmarker är problemen oftast:

 • Att de är för tätbevuxna med träd, sly och buskar
 • Otillräckligt avbetade marker

De åkermarker som får mest anmärkningar är:

 • vallar med dålig gröda som inte är godkänd för ersättning i miljöstöden
 • vallar med bristande underhåll

Det finns två typer av arealkontroller:

 • Vanlig arealkontroll
 • Fjärranalyskontroll

Vanlig arealkontroll

Vid en vanlig arealkontroll mäts alla skiften upp med hjälp av GPS. Kontrollanten går runt alla skiften som är med i ansökan och mäter upp arealen. Även skötsel och gröda kontrolleras på alla skiften.

Fjärranalyskontroll

Vid en fjärranalyskontroll mäts alla eller de flesta av skiftena upp med hjälp av uppgifter som inhämtats från satellit. De skiften som inte går att mäta på detta sätt mäts upp i fält av en kontrollant. På skiften där miljöersättningsstöd eller kompensationsbidrag söks kontrolleras även gröda och skötsel.

Djur

Kontrollanten tittar bland annat på hur lantbrukaren sköter märkning, journalföring av djuren, rapportering till de olika djurregistren och dokumentation av ekologiskt djurhållning om det är aktuellt.

De vanligaste felen vid kontroll av djur handlar om:

 • Brister i märkning och journalföring
 • Brister i rapporteringen till de centrala djurregistren
 • Inköp av foder och djur som inte är certifierat enligt Krav, gäller gårdar som söker ekologiskt stöd

Administrativ kontroll

De administrativa kontrollerna gör man i huvudsak på kontoret där man kan jämföra ansökta uppgifter mot de åtaganden som brukarna har eller med bilder som har tagits av en satellit.

Varje år får ett antal stödmottagare i Värmlands län besök av kontrollanter från Länsstyrelsen. De ska kontrollera om de uppgifter som har lämnats i ansökan om jordbrukarstöd stämmer.

Vår ambition är att samordna kontrollerna på det mest effektiva sättet som är möjligt, där också du drabbas av så lite besvär som möjligt. Detta innebär dock inte alltid att alla kontroller görs vid samma tillfälle. Vi har heller inte möjlighet att tala om i förväg att vi ska komma.

Vad som kontrolleras beror på vilka stöd du sökt

Det kan exempelvis handla om att kontrollmäta arealen och se att du använder den som du skrivit i ansökan, kontrollera att dina djur är märkta, journalförda och inrapporterade, eller att se om landskapselement eller betesmarker som du får ersättning för faktiskt existerar och sköts enligt skötselkraven. Kontrollanten tittar bland annat på skiftesgränser, grödor, skötselvillkor, avbetningen i betesmarker, om det finns sly med mera.

Olika kontrollanter

Det kan komma olika kontrollanter till dig om du har kontroll på både växtodling och djurhållning. Kontrollerna är inte alltid förvarnade. Brister som upptäcks vid en kontroll kan ge dig avdrag på dina stöd.

Kontrollresultatet

När kontrollen gjorts får du ett skriftligt kontrollresultat hemskickat med uppmätta arealer, kartor och tjänsteanteckningar. Om du har synpunkter på kontrollantens bedömningar är det viktigt att du hör av dig till Länsstyrelsen. Kontrollresultatet är sedan det som används till grund för kommande utbetalningar samt eventuella sanktioner eller återkrav. Du kan läsa om avdragen, hur du överklagar och de olika kontrollerna på Jordbruksverkets webbplats. länk till annan webbplats

Vid brister

Ibland hittar kontrollanten fel vid kontrollen vilket kan få olika följder för dig som sökande beroende på allvarligheten i felet. Det gäller även om felet uppstått av misstag. Beroende på detta kan man drabbas av återkrav, antingen på delar av sitt stöd eller avslag på samtliga i värsta fall. Om du upptäcker fel i din ansökan så är det därför alltid bra att så snart som möjligt kontakta länsstyrelsen och fråga hur du löser problemet. De vanligaste felen som vi hittar vid våra kontroller är i sig inte svåra att åtgärda utan kan med god kännedom förebyggas.

Kontroller från kontoret

När vi handlägger ansökningar upptäcks ibland också fel. Det kan till exempel vara att ansökan kommit in för sent eller att den är ofullständigt eller felaktigt ifylld. Hantering av fel tar tid för både dig som söker och myndigheten, och kan leda till att utbetalningen försenas. Vissa fel kan dessutom leda till att du missar stöd som du egentligen kunnat få med en rätt ifylld ansökan, eller att du får avdrag på stödbeloppet. Vanliga fel är att man söker för mer areal än blockarealen eller att man söker på mark som inte är ens egen. Det är därför mycket viktigt att redan från början läsa anvisningarna och fylla i ansökan rätt.

Kontakt

Jordbrukarstöd

Behöver du hjälp med din ansökan eller har du frågor om stöden?
Ringa oss på vår stödtelefon. Vi har öppet från 09:00 till 12:00 och från 13:00 till 15:00.

Du kan även skicka e-post.

Postadress till Länsstyrelsen för alla brev som gäller jordbrukarstöden:
Länsstyrelsen Värmland
FE 15
Box204
826 25 SÖDERHAMN