Kulturhistoriska miljöer i lantbruket

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden, eller blir mer tillgänglig och användbar? Då kan du söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturlandskap som finns i vårt län är en gemensam källa till kunskap och upplevelser. Länsstyrelsen kan bevilja bidrag till företag som vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Företag som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • Vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården.
 • Vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
 • Projekt som gör att kulturarvet blir mer tillgängligt och användbart för alla.

Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv hos Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats

Gör din ansökan så här

 1. Ta gärna kontakt med oss i god tid innan för att se på möjligheten om bidrag.
 2. Fyll i uppgifter i blanketten Ansökan om Bidrag enligt förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer (PDF)PDF
 3. Dessa bilagor ska bifogas till ansökan:
  1. Arbetsbeskrivning
  2. Offerter eller kostnadsberäkning
  3. Karta med objektets belägenhet
  4. Foton på objektet och dess närmaste omgivning (gäller inte informationsprojekt)
 4. Skicka in den till
  Länsstyrelsen Värmland
  Samhällsbyggnad
  Våxnäsgatan 5
  651 86 Karlstad
  alternativt varmland@lansstyrelsen.se
 5. Tänk på att vara ute i god tid. Din ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda före arbetets början.

Kontakt