Jordbruksmark ur produktion

Om du planerar att ta jordbruksmark ur produktion måste du anmäla detta till länsstyrelsen i förväg. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag man vill plantera.

Länsstyrelsen utreder om åtgärden kan skada natur- och kulturmiljön i området och i så fall om det finns möjlighet till fortsatt skötsel eller om åtgärden bara får ske under vissa villkor.

Anmälan ska innehålla en tydlig kartbeskrivning som visar aktuellt markområde samt uppgifter om markareal och vilket trädslag som ska planteras. Det är även viktigt att lämna uppgifter om vilka biotoper som finns inom eller i anslutning till markområdet. Sådana biotoper kan till exempel vara stenmurar, odlingsrösen, diken, märgelgravar eller åkerholmar.

Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktionPDF

 

Kontakt