Publiceringsdatum: 2 juli 2018

Mycket hög brandrisk råder i skog och mark.

Brand i skogen. @mostphotos Larm-Soderhamn

Från och med tisdag 3 juli kl. 08.00 är det eldningsförbud i hela Värmlands län. Mycket hög brandrisk råder i skog och mark. The County Administrative Board has decided on a ban on the lighting of fires in Värmland county. Significant risk of fire prevails in the territory. Fire is only allowed for barbeque in private garden.

 General fire ban in Värmland County

Due to the high risk of wildfires in the area, the County Administrative Board of Värmland has issued a general fire ban. The decision is valid from July 3rd 2018 at 08.00 am and until further notice. The ban covers all outdoor heating, including specially adapted campfires and barbecue areas as well as the use of portable liquid and gas cookers.

Entscheidung über generelles Feuerverbot in Värmland.

Wegen der großen Feuergefahr in den Wäldern und auf den Feldern hat die Regionalverwaltung (Länsstyrelsen) Värmland entschieden über ein generelles Feuerverbot. Die Entscheidung ist ab 3 Juli 08.00 Uhr bis auf weiteres gültig. Das Verbot beinhaltet jede Art von Feuer, auch an Grillplätzen und Benutzung von tragbarem Alkohol- und Gaskochern ist ebenfalls verboten.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap 7 § förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor att förbjuda eldning utomhus i Värmlands län.

Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar och motsvarande anordning på egen tomtmark.

Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök, grillning på campingar med mera omfattas av eldningsförbudet.

Med den egna tomten avses en trädgårdstomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

  • Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
  • Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda och grilla utomhus på campingplatser.

Eldningsförbudet gäller från klockan 08.00 den 3 juli 2018 och gäller tills vidare.

Beslut om eldningsförbud inklusive bilaga (PDF)PDF

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningstjänsten i respektive kommun.

Undantag medges även för naturvårdsbränning om vissa villkor är uppfyllda. Räddningstjänsten eller Länsstyrelsen kan fatta beslut om att en naturvårdsbränning inte får genomföras om villkoren inte bedöms uppfyllda eller på grund av andra skäl.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Vid frågor kontakta i första hand räddningstjänsten i din kommun. Upplysningar om brandrisk och eldningsförbud lämnas även av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15.

Ett bra sätt att informera sig om brandrisken är att ladda ner MSB:s app Brandrisk ute.

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/brandrisk-ute/länk till annan webbplats

Brandriskprognos - 5 dygn (SMHI.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MSB manar till stor försiktighet i skog och mark

Då vädret är fortsatt torrt, med höga temperaturer, varnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, nationellt för extremt stor brandrisk.

Som privatperson är det viktigt att följa de regler som gäller där du vistas. Information om eldningsförbud finns på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser.

Under de senaste veckorna har vi flera större tillbud av gräs- och skogsbränder i Värmlands län.

Vad gör du om du upptäcker en brand?

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

  • Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara.
  • Varna - Varna alla som hotas av branden.
  • Larma - Larma 112.
  • Släck - Släck branden om du tror att du klarar det.

113 13 - nationellt informationsnummer

113 13 är ett nationellt informationsnummer. Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

113 13 - information number in case of major accidents and crises

113 13 is Sweden’s information number in case of major accidents and crises. You can call 113 13 to both leave and receive verified information, and the service is available 24 hours a day. The national information number is used to reduce the burden on the emergency number 112.

Kontakt