Kompetensutveckling och rådgivning

För dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare finns möjlighet till utbildning och rådgivning inom flera olika områden. Aktiviteterna ska bidra till lönsamma företag, och en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling på landsbygden.

Vi anordnar enskild rådgivning och olika utbildningsaktiviteter inom flera olika områden. Mer information om varje område finns längre ned på sidan.

Både rådgivningen och utbildningsaktiviteterna är i de flesta fall kostnadsfria, men för vissa områden är aktiviteterna endast subventionerade vilket innebär att du måste betala en avgift.

Planerade utbildningsaktiviteter

Information om planerade utbildningsaktiviteter finns i vår kalender och i vår landsbygdstidning Utsikt.

Se vilka aktiviteter som är på gång i vår kalender

Anmälan

Hur du anmäler dig till de olika aktiviteterna framgår i informationen om respektive aktivitet. För en del kurser måste du registrera ett konto i Jordbruksverkets tjänst Totara för att anmäla dig.

Rådgivnings- och utbildningsområden

Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskad miljöpåverkan från lantbruket med bibehållen eller ökad lönsamhet för företagarna.

Enskild rådgivning

Rådgivningen är individuell och du kan välja mellan ett stort antal olika rådgivningsmoduler, bland annat växtnäringsbalans, kvävestrategi, våtmarker, grovfoderodling, byggplanering och kontroll av foderstater.

Greppa Näringen vänder sig i första hand till dig som har en gård med mer än 25 djurenheter eller 50 ha åkermark. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

I Värmland finns Greppa Näringen framförallt i vissa utpekade avrinningsområden i länets södra delar. Du som är lantbrukare med verksamhet i dessa områden kan bli fullvärdig rådgivningsmedlem i Greppa Näringen.

Kartbild över Greppa-områden i Värmlands län

Visa större karta över områden (jpg)

Efter hand kommer projektverksamheten att utökas till fler områden.

Även du som bedriver jordbruksverksamhet utanför de utpekade avrinngsområdena och som i övrigt tillhör målgruppen kan ta del av viss rådgivning. Det gäller rådgivning inom klimat och energi, där miljöproblemen inte är geografiskt avgränsade.

Alla som vill ta del av rådgivningen måste vara medlem i Greppa Näringen.

Anmälningsblankett för medlemskap Greppa NäringenPDF

Den enskilda rådgivningen inom Greppa Näringen görs av aktörer vi har avtal med.

Aktuella rådgivningsföretag på Greppa Näringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbildningsaktiviteter

Inom Greppa Näringen anordnas också olika gruppaktiviteter, kurser och fältvandringar med koppling till de olika rådgivningsmodulerna. Dessa är till skillnad från rådgivningen öppna för alla intresserade lantbrukare.

Se vilka aktiviteter som är på gång i vår kalender

Logo för Greppa näringen

På Greppa Näringens webbplats finns ett brett utbud av information för lantbruk och miljö rörande växtodlings-, husdjurs- och klimatfrågor. Där finns bland annat möjlighet att prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev, samt göra växtnärings- och stallgödselbalanser.

Greppa.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekologisk produktion

Vill du börja med ekologisk odling eller djurproduktion? Eller producerar du redan ekologiskt och vill utveckla ditt företag? Vi erbjuder både rådgivning och olika utbildningsaktiviteter inom ekologisk produktion.

Syftet med rådgivning och utbildning inom ekologisk produktion är att förena ett hållbart naturresursutnyttjande med en god företagsamhet. Målet är att bibehålla och öka den ekologiska produktionen så att fler ekologiska produkter kan komma ut på marknaden.

Rådgivning

För dig som är jordbrukare eller trädgårdsföretagare erbjuder vi rådgivning både om du funderar på att börja med ekologisk produktion eller om du vill utveckla din redan befintliga ekologiska produktion. Om du är intresserad kan du vända dig till ett av våra upphandlade rådgivningsföretag.

Ekologisk potatis- och trädgårdsodling

Företag: Potatiskonsult Åsa Rölin AB

Åsa Rölin, 079-074 54 24 eller asa.rolin@potatiskonsult.se


Ekologisk växtodling (förutom potatis) och ekologisk mjölk-, nötkötts-, lamm- och grisproduktion

Företag: Hushållningssällskapet Skaraborg

Daniel Hedeås, 070-829 19 94 eller daniel.hedeas@hushallningssallskapet.se

Lina Ulff Delprato, 070-649 01 39 eller lina.ulff@hushallningssallskapet.se

Pia Björsell, 072-402 35 14 eller pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se

Ulrica Broström, 070-829 09 26 eller ulrica.brostrom@hushallningssallskapet.se

Anna Hultgren, 070-553 68 11 eller anna.hultgren@hushallningssallskapet.se

Karin Granström, 070-257 67 60 eller karin.granstrom@hushallningssallskapet.se

Sofia Hedlund, 070-829 09 21 eller sofia.hedlund@hushallningssallskapet.se


Ekologisk mjölk- och lammproduktion

Företag: Växa Sverige

Torbjörn Lundborg, 010-471 04 14 eller torbjorn.lundborg@vxa.se 

Kicki Markusson, 010-471 01 26 eller ann-catrin.markusson@vxa.se

Utbildningsaktiviteter

De kurser, fältvandringar eller studieresor som vi anordnar riktar sig främst till redan befintliga ekologiska jordbrukare och till dem som vill börja med ekologisk produktion, men även andra jordbrukare som är intresserade av ekologiska produktionsmetoder är välkomna.

Se vilka aktiviteter som är på gång i vår kalender

Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

Ett rikt odlingslandskap med naturbeten, åkerkanter, slåtterängar och gamla byggnader är viktiga för den biologiska mångfalden och kulturmiljön på landsbygden. Den biologiska mångfalden har vi nytta av i form av pollinering, skadebekämpning, fina naturupplevelser och mycket mer. Länsstyrelsen erbjuder rådgivning på din gård, kurser och andra aktiviteter för att ge inspiration och praktiska råd.

Rådgivning

För dig som äger en jordbruksfastighet eller arbetar inom lantbruks-, skogsbruks- eller trädgårdsverksamhet erbjuder vi rådgivning om du är intresserad av odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

För dig som har en jordbruksfastighet eller är verksam i jordbruksföretag. Rådgivningen är kostnadsfri och kan ha olika inriktning beroende på vad du är intresserad av.

 1. Skötselplan för gårdens natur- och kulturvärden
 2. Betesplan för skötsel av naturbeten
 3. Restaureringsplan för dig som vill restaurera igenväxta ängs- eller betesmarker

Rådgivningen utförs av Maria Sundqvist, Elena Jonsson och Niklas Wahlström. Kontakta oss gärna för ytterligare information om rådgivningen. Se kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Under 2019 har du som är lantbrukare eller äger en jordbruksfastighet i Värmland möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av en erfaren hantverkare inom byggnadsvård. Vid en rådgivning bedöms byggnadens skick och vilka åtgärder som behövs för att bevara byggnaden. Det kan till exempel handla om:

 • Skadade timmerkonstruktioner
 • Byggnader som lutar eller grunder som flyttat på sig
 • Tegelbyggnader och kubbhus
 • Jordkällare
 • Kallmurade stenkonstruktioner som körbroar, grunder, rökugnar
 • Tak av tegel, skiffer, näver eller stickor
 • Fönster

Har du till exempel en gammal jordkällare som du vill rusta upp så den kan användas? Eller har du en ekonomibyggnad med skiffertak? Är du osäker på skicket?

Skicka i så fall en intresseanmälan till sofie.eriksson@lansstyrelsen.se.

Den ska innehålla:

 • en kort beskrivning av vad det är för byggnad,
 • var byggnaden finns (t.ex. gårdsnamn eller fastighetsbeteckning),
 • en eller flera digitala bilder på byggnaden och
 • kontaktuppgifter till dig.


Gäller äldre ekonomibyggnader byggda före 1940 (ej bostadshus). Budgeten för detta är begränsad och erbjudandet gäller därav tills pengarna tagit slut.

Passa på att lära dig slipa eller knacka lien vass innan årets slåtter. Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som sköter eller skulle vilja sköta värdefull ängsmark i Värmlands län. Våra rådgivare hjälper till med att visa hur man slipar eller knackar en lie så att den blir riktigt vass. Du kan även få hjälp med jordläggning och en kort introduktion i slåtterteknik.

Du bokar tid genom att ringa någon av våra rådgivare. Om du redan kan slipa men saknar slipsten kan du också boka in en tid.

Rådgivare slipning

Hagfors:
Frida Turander och Björn Karlsson, Malmbackarna, tel 073-029 12 26

Gunnarskog:
Lars-Inge Nilsson, Treskog, tel 0570-77 20 09 (säkrast före kl 9.00)

Rådgivare knackning

Lesjöfors:
Staffan Lundaahl, tel 0590-230 92 och 070-267 72 92 (säkrast kl 8.00-9.00 och 20.00-21.00)

Gunnarskog:
Lars-Inge Nilsson, Treskog, tel 0570-77 20 09 (säkrast före kl 9.00)

Utbildningsaktiviteter

På de kurser och fältvandringar som anordnas ligger odlingslandskapets natur- och kulturvärden och dess skötsel i fokus. Vi ordnar kurser i egen regi, ofta med externa experter som kursledare. Våra aktiviteter vänder sig till dig som deltar i skötseln av odlingslandskapet och äger en jordbruksfastighet eller arbetar inom lantbruks-, skogsbruks- eller trädgårdsverksamhet.

Se vilka aktiviteter som är på gång i vår kalender

Andra aktiviteter

Länsstyrelserna gör under åren 2018-2020 en extra satsning för information och demonstrationsåtgärder inom ämnesområdet skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker för att hindra att de växer igen. I vissa delar av länet är till exempel brist på betesdjur en orsak till att vissa marker riskerar att växa igen. I satsningen ingår Betesförmedlingenöppnas i nytt fönster som förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare - så att de som har djur kan hitta bete till sina djur och de som har mark kan få djur som betar den.

Satsningen samordnas nationellt men varje länsstyrelse har egna prioriteringar som länssamordnaren kan informera om. Kontakta gärna länssamordnaren eller den nationella samordnaren med eventuella frågor, tips eller idéer!

Länssamordnare Värmland:
Sofie Eriksson
sofie.eriksson@lansstyrelsen.se

Nationell samordnare:
Marina Bengtsson
marina.bengtsson@lansstyrelsen.se

Ängs- och betesmarksinventeringen är en nationell inventering av värdefulla gräsmarker som omfattar deras natur- och kulturvärden.

I e-tjänsten TUVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster går det att söka efter olika natur- och kulturmiljöer som ängar, naturbetesmarker, byggnader och odlingsrösen samt olika arter av blommor, träd och insekter som är viktiga för den biologiska mångfalden. TUVA bygger på länsstyrelsernas inventeringar och databasen uppdateras varje år allteftersom nya marker inventeras.

TUVA kan användas av både lantbrukare, forskare och allmänt naturintresserade. Det är möjligt att söka efter statistik, kartor och information om arter och kulturspår inom det aktuella området. Kartskikten från TUVA är öppna data och går att ladda ner från Jordbruksverkets webbsida via e-tjänsten Inspirelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta marker som kan restaureras
I TUVA kan man söka efter marker som har klassats som restaurerbara. Med rätt skötsel kan en ängsmark, betesmark, väg- eller åkerren skötas och bli blomrika igen. Nyckeln är att hålla borta sly samt slå och/eller beta markerna för att ge fler arter av blommor och gräs en chans att ta plats och blomma. Samtidigt får insekter och pollinerare livsrum och kan föröka sig.

Kommersiell rådgivning till lanthandlare

Nu kan du som lanthandlare få rådgivning inom flera olika områden. Rådgivningen kommer att anpassas och fokusera på det som du vill ha hjälp med.

Rådgivningen kommer att ske på en lämplig plats bestämd av dig som lanthandlare. Det kan göras med din personalgrupp, individuellt eller tillsammans med andra lanthandlare i grupp. Du bestämmer!

Våra rådgivare är proffs på sitt område och har många års erfarenhet av både rådgivning och arbete inom både lanthandel och ämnesområdena.

Områden där du kan få rådgivning

 • Inköp och distribution
 • Varuexponering
 • Utveckling och diversifiering
 • Företagsekonomiska analyser
 • Energieffektivisering
 • Nytt sätt för service

Kostnad

Du betalar 30% av totalkostnaden medan projektet som medfinansiär står för 70%.

Länsstyrelsen Värmland leder ett projekt i samverkan med sju län: Dalarna, Uppsala, Örebro, Gävleborg, Västmanland och Södermanland. Genom kompetensutveckling med individuellt fokus ska vi stärka lanthandlare som utför kommersiell service på landsbygd, för att på så sätt upprätthålla och utveckla servicen för boende och företag.

Flera samarbeten för att utveckla landsbygden (inspiration från Dalarna)

Kontakta Länsstyrelsen i ditt län för mer information om detta stöd:

www.lansstyrelsen.selänk till annan webbplats

Behörighetsutbildning för användning av kemiska växtskyddsmedel

För dig som ska använda växtskyddsmedel yrkesmässigt och behöver ha en behörighet för växtskyddsmedel i klass 1L-2L genomför vi årligen utbildningar som kan ge dig den behörighet som krävs.

Mer information på sidan för Växtnäring och växtskydd

Dessa utbildningar är inte en del av vår subventionerade rådgivnings- och utbildningsverksamhet, vilket innebär att en kursavgift tillkommer.

Utsikt Värmland

Tidningen Utsikt vänder sig till lantbrukare och andra som är intresserade av landsbygdsfrågor i Värmland och tar bland annat upp landsbygds- och företagsutveckling, odling, djurhållning, ängar och ett rikt odlingslandskap, rovdjur samt stöd och kurser.

Tidningen ges ut med fyra nummer per år.

Ansvarig utgivare

Roger Bergqvist
roger.bergqvist@lansstyrelsen.se

Vill du ha en gratis prenumeration på tidningen kan du anmäla det nedan.

Om du vill ha den tryckta tidningen måste du förutom namn ange adressuppgifter. Om du vill ha en e-prenumeration måste du ange en
e-postadress.Det går också bra att anmäla din prenumeration genom att ringa vår växel:
010-224 70 00

Så hanterar vi dina personuppgifter

Finansiering ur jordbruksfonden

Europeiska jordbruksfonden

Ovan nämnda aktiviteter anordnas inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel från Sverige och från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats

Regional handlingsplan för Värmland

​Handlingsplanen beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet. Den ger en översikt över de möjligheter som finns för företag och enskilda att söka stöd, beskriver de villkor som måste uppfyllas och visar hur prioriteringar kommer göras vid tilldelning av medel.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 (PDF)PDF (Reviderad 2016-12-02)

Kontakt