Investeringar i kommersiell och offentlig service

Vill du investera i den lokala servicen på landsbygden? Då kan du söka stöd för det.

Projektstöd för investeringar i kommersiell och offentlig service finns till för att den lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas. Stöd kan gå till dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar, andra serviceställen samt distributions- och logistikanläggningar.

Vem kan få stöd?

 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Landsting och regioner
 • Företag
 • Föreningar och andra organisationer

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Hur stort är stödet?

Du kan få upp till 50 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

I vissa fall kan du få upp till 90 procent av dina utgifter i stöd, och då måste utgifterna vara minst 30 000 kronor.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Grundläggande kriterier

för att få investeringsstöd är att butiken, drivmedelsstationen eller servicepunkten är den sista på orten och att de finns på en ort med färre än 3000 invånare. Avståndet till närmaste konkurrerande verksamhet ska vara 8 km eller längre. Investeringsstöd beviljas för att behålla och utveckla den grundläggande kommersiella servicen. Stöd kan lämnas för:

 • inköp eller avbetalningsköp av nytt material
 • ny eller begagnad fast inredning
 • köp av tjänst för om-, ny och tillbyggnad
 • större reparationer av dagligvarubutiker och drivmedelsstationer.

Maxtaket för stödbeloppen är 1,2 miljoner kronor per butik/servicepunkt under tre år. Stöd kan beviljas med 90 procent eller 50 procent av investeringen upp till takbeloppet.

90 procent i investeringsstöd

För att få 90 procent i investeringsstöd måste ansökan vara på minst 30 000 kronor i stödberättigade utgifter. Då gäller även att:

 • investeringens huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat
 • investeringen leder till förbättrad funktionell tillgänglighet
 • investeringen leder till uppstart av nedlagd butik
 • investeringen bidrar till etablering av en Servicepunkt
 • företaget prioriteras regionalt enligt en av följande tre kategorier:
 1. Dagligvarubutik som är sista butik på orten och har en nettoomsättning av dagligvaror på högst 11 miljoner kronor. Nivå och beräkningsmetod för nettoomsättning av dagligvaror följer riktlinjerna för det särskilda driftsstödet.
 2. Nya servicepunkter i serviceorter som prioriterats av kommunen i en antagen serviceplan. Servicepunkten ska erbjuda minst en grundläggande kommersiell service.
 3. Drivmedelsstation där avstånd till närmaste konkurrerande drivmedelsstation är 15 km eller längre.

50 procent i investeringsstöd

Övriga landsbygdsbutiker och drivmedelsanläggningar som uppfyller de grundläggande kriterierna kan få 50 procent i stöd. För att få 50 procent i investeringsstöd måste ansökan vara på minst 50 000 kronor i stödberättigade utgifter.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Tips vid ansökan

 • Fyll i alla frågor i ansökningsformuläret så gott det går.
 • Skicka med balans- och resultaträkning om du har egen firma eller förening.
 • Fyll i budgetmallen som finns på Jordbruksverkets webb. Alla utgifter ni har ska stå under investeringar. Budgetmall och utgifter som ni fyller i ansökan måste stämma överens.
 • Skicka med minst två offerter på de investeringar ni tänkt göra.
 • Skicka med ritningar och tillstånd för de investeringar ni tänkt göra.
 • Om någon annan än behörig firmatecknare skickar in ansökan måste ni även skicka med fullmakt som godkänts av Jordbruksverket.
 • Bifoga Intyg försumbart stöd – direktstöd (Word)Word
 • Ta stöd i Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Länsstyrelsen i Värmlands län. Läs från sidan 147.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020PDF

Observera

 • Investeringen får inte påbörjas innan ansökan har kommit in.
 • Investeringar som läggs ner inom fem år – byggnader tio år – kan bli återbetalningsskyldiga.
 • Statsstödsreglerna kan begränsa stödet – max 200 000 Euro under tre år. Då ska all offentlig finansiering räknas in.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Detta är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet

Regionalt Serviceprogram i Värmland

​För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har regeringen beslutat att varje län ska ha ett Regionalt serviceprogram. Programmen ska samverka med övriga regionala program.

Regionala Serviceprogrammet 2014-2020 (PDF)PDF

regionalaserviceprogrammet.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt Stärkt regional serviceutveckling i Värmland

Länsstyrelsen driver projektet Stärkt regional serviceutveckling i Värmland med syfte att utvärdera, utveckla och genomföra det Regionala Serviceprogrammet i ett brett partnerskap. Den långsiktiga målsättningen är att skapa en hållbar servicestruktur på landsbygden i Värmlands län.

Projektet förväntas resultera i att:

 • Regionala Serviceprogrammet har uppdaterats.
 • Kunskap, insikt och samverkan kring servicefrågorna på landsbygden har ökat.
 • Kommunerna arbetar aktivt och engagerat med både aktuella frågor och en långsiktig plan för hållbar servicetillgång.
 • En kontaktperson och/eller grupp som arbetar med servicefrågorna finns i samtliga kommuner.
 • Tillgången till serviceutbud/behov har analyserats.
 • Behovet av kompetensutveckling har analyserats.
 • Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten.
 • Nya arbetssätt och former för service på landsbygd har initierats.

Projektet pågår till och med 2019-06-28.

Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen Värmland.

Kontakt: Ylva Gustafsson, 010-224 74 58

Regional handlingsplan för Värmland

​Handlingsplanen beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet. Den ger en översikt över de möjligheter som finns för företag och enskilda att söka stöd, beskriver de villkor som måste uppfyllas och visar hur prioriteringar kommer göras vid tilldelning av medel.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 (PDF)PDF (Reviderad 2016-12-02)

Kontakt