Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster i landet, och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018PDF

Stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud. Idag ger vi stöd till betaltjänstombud på omkring 35 orter i Sverige.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Situationen i Värmlands län

Länsstyrelsen Värmland bedömer att tillgängligheten till betaltjänster i länet inte är tillfredställande och behovet av stöd- och utvecklingsinsatser kvarstår. De grupper som fortsatt bedöms ha problem är privatpersoner i digitalt utanförskap, äldre, funktionsnedsatta, nyanlända samt föreningar och företag med behov av dagskasseinsättning och växelkassa.

Situationen är likvärdig med föregående år men vi ser även att betalningstjänstproblematik börjar bli även en utmaning för tätorterna.

Bevakningsrapport från Länsstyrelsen Värmland 2018 (bilaga till huvudrapport) (PDF)PDF

Informationsfolder om grundläggande betaltjänster (2018) (PDF)PDF

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Sök finansiering

Länsstyrelserna kan söka finansiering hos Post- och telestyrelsen för arbetet med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Aktuellt

Riksbankskommittén överlämnade i juni 2018 delbetänkandet ”Tryggad tillgång till kontanter, SOU 2018:42” till regeringen. Kommittén föreslår i betänkandet att vissa större banker ska vara skyldiga att tillhandahålla kontantuttag och dagskassehantering i en sådan utsträckning att det finns en rimlig tillgång till dessa tjänster i hela Sverige.

Läs hela betänkandet på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt