Regionala företagsstöd

Länsstyrelsen stöttar utveckling och innovationer i företag belägna i stödområden genom till exempel företagsstöd, men kan också tillsammans med Almi Värmland bidra till att hitta kompletterande finansieringslösningar.

Den 1 januari 2019 kommer den då nybildade organisationen Region Värmland att ta över det regionala utvecklingsansvaret för Värmlands län. Ansvaret tas över från nuvarande Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

Nya Region Värmland är en sammanslagning av Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss.

Från Länsstyrelsen kommer viss verksamhet som ligger inom området Regional tillväxt att flyttas över till den nya Regionen. Det omfattar företagsstöd, stöd till kommersiell service och arbetet med det regionala service­programmet (RSP).

Mikroföretag som vill göra en investering kan söka stödet.

Stödområde

Stöd lämnas till glesbygdsområden enligt stödkartan.

Stödkarta Värmland (PDF)PDF

Företaget

Stöd får ges till företag med högst 9 anställda och som bedrivs på marknadsmässiga villkor. Företag som ingår i koncern ses som ett företag.

Stöd

Stöd lämnas som andel av investeringsbeloppet. Bidraget får högst uppgå till 50% av investeringarna och maximala stödet är 30 000 kr.

Stödet är ett så kallat försumbart stöd. Det innebär att stödet, tillsammans med andra försumbara stöd som företaget beviljats, högst får uppgå till 200 000 euro under en tre-årsperiod.

Investeringar

Stöd får lämnas för investeringar i maskiner, inventarier, produktutveckling, marknadsföring eller kompetensutveckling. Stöd får inte lämnas för sådana kostnader som avser företagets normala drift.

Begränsningar

Stöd kan inte lämnas till jordbruks-, skogs-, trädgårdsföretag eller förädling av livsmedel. Företag inom denna näring hänvisas till utveckling av landsbygder (stöd inom Landsbygdsprogrammet).

Företag inom fiske- och vattenbruksverksamhet hänvisas till Havs- och fiskeriprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd lämnas endast undantagsvis till verksamheter inom handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster riktad mot en lokal marknad. Det beror på att Länsstyrelsen inte kan lämna stöd där det finns risk att stödet bidrar till en snedvridning av marknaden.

Stöd till dagligvarubutiker i glesbygd är ett undantag, och dessa kan söka stöd till kommersiell service.

Ansökan

Ansökan lämnas in elektroniskt via "Min ansökan". Ansökan ska lämnas in innan investeringen påbörjas. I samband med att ansökan skickas in elektroniskt så ska också några bilagor fyllas i och skickas in. Blanketterna finns till höger på sidan. Dessa skickas dock än så länge direkt till oss på Länsstyrelsen Värmland per post.

Andra stöd

Stödet får inte kombineras med andra statliga stöd för samma ändamål.

Regelverk

Gällande svensk förordning: SFS 2015:210. EU-s regelverk om försumbart stöd: (EU) nr 1407/2013.

Ansök om mikrobidrag

Observera att det inte längre går att välja Länsstyrelsen Värmland i rullisten, alla ansökningshandlingar måste därför skickas in via e-post eller brev med traditionell posthantering.

Glöm inte att bifoga följande dokument till din ansökan:

Intyg om försumbart stöd (Word)Word

Vid ansökan ska blanketterna fyllas i och skickas till:

Länsstyrelsen Värmland
Regional utveckling
651 86 Karlstad

Stöd kan ges till små och medelstora företag som investerar för att utveckla sin verksamhet.

Stödområde

Stöd lämnas i första hand i glesbygdsområden enligt stödkartan.

Stödkarta Värmland (PDF)PDF

Företaget

Stöd kan ges till små- och medelstora företag (högst 250 anställda) som bedriver en verksamhet på marknadsmässiga villkor. För företag som är anknutna till andra företag kan företaget under vissa premisser ses som ett företag (t ex koncernföretag).

Stöd

Stödet begränsas till 150 tkr per företag per treårsperiod, och maximalt 50% av godkända kostnader. Stödet är ett så kallat "försumbart stöd", vilket innebär att summan av detta stöd och övriga försumbara stöd som företaget beviljas får högst uppgå till 200 000 euro under en treårsperiod.

Investering

Stöd lämnas för köpta tjänster (konsulttjänster) som avser produktutveckling, marknadsföring eller kompetensutveckling. Det kan t ex utgå till att göra en marknadsundersökning på en ny exportmarknad, till konstruktion av nya produkter, till utformning av en ny tjänst, till certifiering av företaget i samband med en marknadssatsning etc. Stödet får inte ges för driftskostnader.

Begränsningar

Stöd kan inte lämnas till jordbruks-, skogs-, trädgårdsföretag eller förädling av livsmedel. Företag inom denna näring hänvisas till utveckling av landsbygder (stöd inom Landsbygdsprogrammet).

Företag inom fiske- och vattenbruksverksamhet hänvisas till Havs- och fiskeriprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd lämnas endast undantagsvis till verksamheter inom handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster riktad mot en lokal marknad. Det beror på att Länsstyrelsen inte kan lämna stöd där det finns risk att stödet bidrar till en snedvridning av marknaden.

Stöd till dagligvarubutiker i glesbygd är ett undantag, och dessa kan söka stöd till kommersiell service.

Ansökan

Ansökan lämnas in elektroniskt via "Min ansökan". Ansökan ska lämnas in innan investeringen påbörjas. I samband med att ansökan skickas in elektroniskt så ska också några bilagor fyllas i och skickas in. Blanketterna finns till höger på sidan. Dessa skickas dock än så länge direkt till oss på Länsstyrelsen Värmland per post.

Andra stöd

Stödet får inte kombineras med andra statliga stöd för samma ändamål.

Regelverk

Gällande svensk förordning: SFS 2015:210. EU-s regelverk om försumbart stöd: (EU) nr 1407/2013.

Ansök om konsultcheck

Observera att det inte längre går att välja Länsstyrelsen Värmland i rullisten, alla ansökningshandlingar måste därför skickas in via e-post eller brev med traditionell posthantering.

Länsstyrelsen Värmland
Regional utveckling
651 86 Karlstad

Stödområde

Stödet kan lämnas i hela länet.

Bransch

Stöd kan inte lämnas till jordbruks-, skogs- eller trädgårdsföretag, företag som arbetar med förädling av livsmedel, fiske- eller vattenbruksföretag. För dessa verksamheter kan istället stöd sökas i utveckling av landsbygder (stöd inom Landsbygdsprogrammet).

Stöd

Stödet kan sökas av små, nya företag som vill utveckla en produkt, process eller tjänst som är helt ny för marknaden. Företaget får inte vara äldre än fem år, räknat från registreringsdatum och produkten/tjänsten/processen får inte vara ute på marknaden än, utan stödet ska vara en del i utvecklingen innan marknadsstadiet.

Stöd kan lämnas med 50% av godkända kostnader, dock maximalt 100 000 kr.

Stödet får inte kombineras med andra statliga stöd för samma ändamål.

Stödbara kostnader

Kostnader för produktutveckling, konstruktion, ritningar, certifiering, patent eller liknande så länge som det är köpta tjänster. Kostnader för själva produkten, marknadsföring av den eller kompetensutveckling kan också vara stödbart så länge det inte ingår i företagets normala driftskostnad.

Ansökan

Ansökan lämnas elektroniskt via "Min ansökan". Ansökan ska lämnas in innan insatsen påbörjas.

Regelverk

Svensk förordning SFS 2015:211 §§ 20-21

EU:s bestämmelser om gruppundantag för regionala stöd enligt kapitel 1 och artikel 22 i kommissionens förordning (EU) 651/2014

Ansök om innovationsstöd

Observera att det inte längre går att välja Länsstyrelsen Värmland i rullisten, alla ansökningshandlingar måste därför skickas in via e-post eller brev med traditionell posthantering.

Länsstyrelsen Värmland
Regional utveckling
651 86 Karlstad

Stöd får ges till företag i samverkan. Samverkan ska minst omfatta tre fristående företag, men om det finns särskilda skäl får samverkan begränsas till två företag. Projektet ska vara begränsat i tiden för företagen och ska skapa ett mervärde som annars inte skulle uppstå.

Stödområde

Stöd lämnas i första hand till glesbygdsområden enligt stödkartan.

Stödkarta Värmland (PDF)PDF

Företaget

Stöd kan ges till små och medelstora företag (högst 250 anställda) som bedriver en verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Stöd

Stödet får högst uppgå till 50% av godkända projektkostnader. Stödet är ett så kallat försumbart stöd. det innebär att stödet får tillsammans med andra försumbara stöd till företaget högst uppgå till 200 000 euro under en treårsperiod.

Projektkostnader

Stöd får lämnas för kostnader som avser produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling eller andra liknande ändamål. Stöd får inte lämnas för företagets normala driftskostnader.

Begränsningar

Stöd kan inte lämnas till jordbruks-, skogs-, trädgårdsföretag eller förädling av livsmedel. Företag inom denna näring hänvisas till utveckling av landsbygder (stöd inom Landsbygdsprogrammet).

Företag inom fiske- och vattenbruksverksamhet hänvisas till Havs- och fiskeriprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd lämnas endast undantagsvis till verksamheter inom handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster riktad mot en lokal marknad. Det beror på att Länsstyrelsen inte kan lämna stöd där det finns risk att stödet bidrar till en snedvridning av marknaden.

Stöd till dagligvarubutiker i glesbygd är ett undantag, och dessa kan söka stöd till kommersiell service.

Ansökan

Varje företag som ska ingå i samverkan ska lämna in en separat ansökan. Ett företag kan fungera som administratör för projektet och lämna in en samlad projektbeskrivning som biläggs respektive ansökan. Om administratören tar på sig att sköta projektet och hantera projektet gentemot Länsstyrelsen kan övriga företag överlåta dessa uppgifter till administrationsföretaget.

Ansökan lämnas in elektroniskt via "Min ansökan". Ansökan ska lämnas in innan projektet påbörjas. I samband med att ansökan skickas in elektroniskt så ska också några bilagor fyllas i och skickas in. Dessa skickas dock än så länge direkt till oss på Länsstyrelsen Värmland per post.

Andra stöd

Stödet får inte kombineras med andra stöd.

Regelverk

Gällande svensk förordning: SFS 2015:210. Stödformen omfattas av EU:s regler för försumbart stöd (EU) 1407/2013.

Ansök om samverkansprojekt

Observera att det inte längre går att välja Länsstyrelsen Värmland i rullisten, alla ansökningshandlingar måste därför skickas in via e-post eller brev med traditionell posthantering.

Glöm inte att bifoga följande dokument till din ansökan:

Intyg om försumbart stöd (Word)Word

Om ni söker företagsstöd som överstiger 500 000 kr så behöver ni även skicka med blanketten Förslag till kontrollant vid företagsstöd (PDF)PDF.

Vid ansökan ska blanketterna fyllas i och skickas till:

Länsstyrelsen Värmland
Regional utveckling
651 86 Karlstad

Stödformen riktar sig till företag i stödområdet som investerar för att utveckla sina verksamheter, där investeringen har strategisk betydelse för företaget och för regionen eller näringslivet.

Stödområdet

Stödområdet är det nationella området A och B. I Värmlands län ingår Torsby kommun i stödområde A. I stödområde B ingår Arvika, Eda, Filipstad, Hagfors, Munkfors, Sunne, Storfors, Säffle och Årjängs kommun.

Företaget

Stöd kan lämnas till små och medelstora företag (högst 250 anställda) som bedriver en verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Stöd kan även lämnas till stora företag (över 250 anställda) om ändamålet är en nyetablering eller ny ekonomisk verksamhet (en verksamhet som väsentligt skiljer sig från den befintliga verksamheten). För företag som är anknutna till andra företag ska företagsgruppen under vissa premisser ses som ett företag (till exempel koncernföretag).

Stöd

Stöd utgår som andel av godkända investeringskostnader. Stödet kan högst uppgå till mellan 10 % och 35% beroende på företagets storlek och i vilket stödområde det ligger i, se tabell:

Stödområde och finansieringsgrad


Stödområde A

Stödområde B

Små företag

35%

30%

Medelstora företag

25%

20%

Stora företag

15%

10%

Små företag - ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.

Medelstort företag - ett företag som sysselstter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro, eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro.

Stort företag - de företag som har minst 250 ansällda och samtidigt har en omsättning på minst 50 miljoner euro per år eller har en balansomslutning på minst 43 miljoner euro per år.

Investeringar

Stöd lämnas för nyinvesteringar i byggnader, anläggningar, maskiner, inventarier samt immateriella investeringar.

Begränsningar

Stöd kan inte lämnas till jordbruks-, skogs- eller trädgårdsföretag eller förädling av livsmedel. Företag inom denna näring hänvisas till utveckling av landsbygder (stöd inom Landsbygdsprogrammet).

Företag inom fiske- och vattenbruksverksamhet hänvisas till Havs- och fiskeriprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd lämnas endast undantagsvis till verksamheter inom handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster riktad mot en lokal marknad. Det beror på att Länsstyrelsen inte kan lämna stöd där det finns risk att stödet bidrar till en snedvridning av marknaden.

Stöd till dagligvarubutiker i glesbygd är ett undantag, och kan söka stöd till kommersiell service.

Ansökan

Ansökan om stöd görs elektroniskt via "Min ansökan". Bilagor som ska skickas med behöver tyvärr fortfarande skickas in per post.

Ansökan ska vara inskickad innan insatserna påbörjas.

Om det totala kapitalbehovet uppgår till 25 mkr eller mer ska ansökan lämnas till Tillväxtverket. Information om ansökan finns på Tillväxtverket.se - Våra tjänster - Utlysningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra stöd

Stödet får inte kombineras med andra stöd om det avser samma ändamål.

Regelverk

Gällande svensk förordning SFS 2015:210. Stödformen omfattas av EU:s gruppundantag för regionala stödinsatser (EU) nr 651/2014.

Ansök om Regionalt investeringsstöd

Observera att det inte längre går att välja Länsstyrelsen Värmland i rullisten, alla ansökningshandlingar måste därför skickas in via e-post eller brev med traditionell posthantering.

Glöm inte att bifoga följande dokument till din ansökan:

Intyg om försumbart stöd (Word)Word

Om ni söker företagsstöd som överstiger 500 000 kr så behöver ni även skicka med blanketten Förslag till kontrollant vid företagsstöd (PDF)PDF

Vid ansökan ska blanketterna fyllas i och skickas till:

Länsstyrelsen Värmland
Regional utveckling
651 86 Karlstad

Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? Affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete.

​Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor och högst 10 miljoner euro i balansomslutning.

Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten. Det kan antingen vara att köpa en tjänst eller projektanställa en person för detta.

Exempel på projekt som checken kan användas till:

 • ta fram en digital strategi
 • ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation
 • förbättra och effektivisera digitala processer och system
 • ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
 • e-handelslösningar
 • juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter

Checken kan inte gå till:

 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp eller investeringar som har bestående värde
 • enbart köp att befintliga lösningar
 • byta affärssystem
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • resor
 • marknadsföring
 • utbildning/fortbildning

Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi till att identifiera nya affärsmodeller och digitalisera företagets verksamhet och processer.

Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Er första kontakt är med Almi Företagspartner dit ni lämnar en intresseanmälan.

Om stödet via Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om Checkar för digitalisering

​Om ni är intresserade av digitaliseringschecken, kontakta

Thorbjörn Bäckström, 054-14 93 62, 070-814 93 62

thorbjorn.backstrom@almi.se

 

Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar är en möjlighet för små företag att söka stöd till förberedelse för internationalisering. Det kan handla om att komma ut på en ny internationell marknad eller bredda sin internationella marknad ytterligare. Syftet är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst för att snabbare göra insatser att nå nya marknader.

Intresseanmälan skickas direkt till ALMI Företagspartner Värmland.

Vilka företag kan söka stöd?

Programmet riktar sig till företag som

 • Har 2-49 anställda,
 • har en omsättning på minst 3 miljoner kronor och maximalt 10 miljoner EUR i balansomslutning,
 • har en ekonomi i ordning.

Vad kan man söka stöd för?

 • Köp av tjänst,
 • resekostnader (max 20% av totala kostnader),
 • projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget).

Hur mycket kan man söka?

50 000- 250 000 kr. Stödet täcker hälften av externa kostnader, den resterande delen står företagen för (i kontanta medel).

Ansök om Checkar för internationalisering

​Om ni är intresserade av internationaliseringschecken, kontakta

Thorbjörn Bäckström, 054-14 93 62
thorbjorn.backstrom@almi.se

Louise Larsson, 054-14 93 68
louise.larsson@almi.se

 

Kontakt