Prövning av miljöfarlig verksamhet

En prövning av miljöfarlig verksamhet börjar alltid med ett samråd med bland andra Länsstyrelsen. Sedan lämnar du in ansökan om tillstånd tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. När ärendet är komplett kungörs ansökan och skickas på remiss. Beslut om tillstånd tas av miljöprövningsdelegationen.

Prövning av ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hanteras av Länsstyrelsen. Handläggare på Länsstyrelsen arbetar med ärendet i olika steg och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen (MPD).

Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig. Miljöprövningsdelegationer finns vid tolv länsstyrelser.

Samråd

När du söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet börjar arbetet alltid med ett samråd. Samråd sker med Länsstyrelsen i det län där verksamheten finns eller planeras, men också med andra myndigheter, grannar och andra berörda. 

Synpunkterna från samrådet blir en del av underlaget till ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Det är du som sökande som har ansvar för samrådet. Ett väl genomfört samråd ökar förutsättningarna för att ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är kompletta vid inlämning. Detta leder till att handläggningen blir effektivare och minskar handläggningstiden.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Efter avslutat samråd ska du lämna in ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen till miljöprövningsdelegationen.

Skicka gärna in ansökan digitalt via mejl eller på annat sätt som du och handläggaren kommer överens om. Du ska också skicka in flera exemplar i pappersformat, hör med den handläggare du har kontakt med hur många som behövs.

En ansökan ska bland annat innehålla:

 • yrkanden, åtaganden och förslag till skyddsåtgärder
 • förslag till övervakning och kontroll av verksamheten
 • teknisk beskrivning med ritningar, produktionsmängd, uppgifter om förhållandena på platsen
 • uppgifter om energianvändning, utsläppskällor, mängd av förutsebara utsläpp och förslag till åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall
 • miljökonsekvensbeskrivning och redogörelse för samrådet.

Prövning av miljöfarlig verksamhet i Örebro och Värmlands län

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län prövar ärenden för Örebro och Värmlands län.

Samråd

Om du har en verksamhet som ska prövas hör du av dig till Länsstyrelsen i det län där din verksamhet ska bedrivas och bokar in en tid för samråd. Kommunens miljönämnd ska bjudas in till samrådet. Samrådet genomförs oftast på platsen där verksamheten ska bedrivas.

Så om du har verksamhet i Värmlands län är det till Länsstyrelsen Värmland du ska vända dig.

Mer information om hur samråd går till:

Broschyr om tillståndsprocessen enligt miljöbalkenPDF.

Förslag på dagordning för samrådsmötet.PDF

Ansökan efter samråd

När samrådet är avslutat skriver du en ansökan. Ansökan ska också innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse. Lämna in din ansökan till Länsstyrelsen i Örebro län. Det gäller verksamheter i både Örebro och Värmlands län.

Ansökan skickas in med post, e-post eller via webbformulär:

Gör din ansökan via blankett

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om miljöfarlig verksamhet (word)Word
 2. Blanketten med din underskrift
  skickas till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Miljöprövningsdelegationen
  701 86 ÖREBRO

Om Prövning av miljöfarlig verksamhet via Länsstyrelsen i Örebro län

Kompletteringsrunda

Efter att ansökan kommit in skickas den på så kallad kompletteringsrunda. Detta gör vi för att fråga vissa av dem som ska få ärendet för yttrande, om de anser att ansökan är komplett. Om ansökan inte är fullständig får du veta från miljöprövningsdelegationen hur din ansökan behöver kompletteras. Handlingarna är offentliga.

Kungörelse av ansökan

När Miljöprövningsdelegationen bedömer att ärendet är komplett kungörs ansökan i ortstidning och på Länsstyrelsens webbplats. Ärendet skickas också på remiss. Sökanden står för kostnaderna för kungörelsen.

Beslut

Beslut i ärendet tas av miljöprövningsdelegationen. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Domstolen avgör om du berörs av beslutet och har rätt att överklaga.

Miljöprövningsdelegationens arbetsgång

Miljöprövningsdelegationen är den självständiga del av Länsstyrelsen som fattar beslut, bland annat om:

 • tillstånd till miljöfarlig verksamhet
 • ändring av tillstånd eller villkor.

Den praktiska handläggningen av ärendet sköts av en handläggare på Länsstyrelsen i samråd med Miljöprövningsdelegationen. Delegationen fattar beslut utifrån ansökan, inkomna synpunkter, rättspraxis och sakkunskaper i frågorna.

Kontakt


Anders Mattsson
(Torvtäkter, täkter, verkstadsindustri)

anders.mattsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 64

Ann-Marie Fransson
(Energianläggningar, fiskodling, jordbruk, sågverk, vindkraft)

ann-marie.fransson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 55

Gertrud Gybrant
(Avfall för anläggningsändamål, biogas, deponier, flygplatser, muddermassor)

gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 58

Jan Johansson
(Avfallsbränning, cellulosaindustrier, energianläggningar, hamnar, krematorier)

jan.s.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 59

Lina Jörnhagen
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, kompostering)

lina.jornhagen@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 74 42

Mats Bergström
(Avloppsreningsverk, järn- och stålindustri, livsmedel, lösningsmedel)

mats.bergstrom@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 52

Peter Sundell
(Cellulosaindustrier, kemisk industri)

peter.sundell@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 68

Sofie Sundler
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, sågverk, återvinningsanläggningar)

sofie.sundler@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 78

Rikard Ulander
(Skrotverksamhet, täkter, verkstadsindustri, ytbehandling)

rikard.ulander@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 50

Annefrid Karlsson

annefrid.karlsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 60

Kontakt