Kulturmiljöer

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar är källor till upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra en skyddad kulturmiljö. Vi kan också bevilja bidrag till den som vårdar en kulturmiljö.

Kulturhistoriska miljöer

Du kan söka bidrag om du vårdar en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden eller blir mer tillgänglig och användbar för alla.

Kulturhistoriska miljöer

Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö genom att förklara den som byggnadsminne. Den som äger ett byggnadsminne och planerar att förändra det behöver först söka tillstånd från Länsstyrelsen. Vi fördelar även bidrag för vård av byggnadsminnen.

Byggnadsminnen

Fornlämningar och arkeologi

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Kontakta alltid oss om du riskerar att påverka en fornlämning, har upptäckt en skadad fornlämning eller har hittat ett fornfynd.

Fornlämningar och arkeologi

Kyrkliga kulturminnen

Många av Sveriges kyrkor, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen. Det gäller även kyrkor som sålts av Svenska kyrkan. Om du äger ett kyrkligt kulturminne och vill förändra det kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen. Vi kan också ge råd om vård- och underhållsplaner.

Kyrkliga kulturminnen

Metallsökare

Enligt kulturmiljölagen är det förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Tillstånd för metallsökare

Arkeologiska uppdrag

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Utföra arkeologiska uppdrag

Kulturmiljöer i Värmland

Det finns olika kulturmiljöer som är väl värda ett besök. En del av dessa hittar du under Besök och upptäck.

Kontakt