Kameraövervakning

Reglerna för kamerabevakning ändras den 25 maj, detta på grund av EU:s nya dataskyddsförordning. Det kommer även att ske förändringar från och med den 1 augusti 2018 när den nya kamerabevakningslagen börjar gälla. Ansvaret för att utfärda tillstånd till kamerabevakning och utföra tillsyn över kamerabevakning kommer att flyttas från länsstyrelserna till Datainspektionen.

De nya reglerna innebär att färre behöver söka tillstånd för kameraövervakning. Det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.

Privata organisationer måste följa dataskyddsförordningen


Privata organisationer behöver inte längre tillstånd

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Ni behöver alltså inte tillstånd men ni måste i stället se till att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Exempel på verksamheter som inte behöver tillstånd efter 25 maj 2018:

  • banker
  • butiker
  • privata parkeringshus
  • jägare som vill ha åtelkameror
  • privatpersoner

Krav på tillstånd för myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse

Vilka behöver tillstånd?

Myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse (exempelvis friskolor, privat hälso- och sjukvård, kollektivtrafiksbolag) behöver enligt den nya kamerabevakningslagen tillstånd för kamerabevakning, om de kamerabevakar en plats dit allmänheten har tillträde.

Platser dit allmänheten inte har tillträde får bevakas utan tillstånd, men reglerna i dataskyddsförordningen måste följas.

Myndigheters befintliga tillstånd fortsätter gälla även efter 25 maj 2018

Om ni är en myndighet, eller utför en uppgift av allmänt intresse, och redan har ett kameratillstånd så gäller det även efter 25 maj. Ni kan alltså fortsätta kamerabevaka enligt villkoren i ert tillstånd så länge tillståndet gäller.

Inga tillstånd kan utfärdas mellan 25 maj och 1 augusti

Fram till 25 maj 2018 är det länsstyrelserna som har ansvar för att utfärda kameratillstånd. När dataskyddsförordningen börjar gälla 25 maj kan länsstyrelserna inte längre utfärda några tillstånd eftersom det är Datainspektionen som är ansvarig för att bedriva tillsyn och se till att dataskyddsförordningen följs.

Datainspektionen kommer att börja utfärda nya tillstånd från och med 1 augusti 2018. Mellan den 25 maj och den 1 augusti kan myndigheter kamerabevaka om de följer reglerna i dataskyddsförordningen.

Regler för polisen och andra som arbetar med brottsbekämpning

För polisen och andra som utför uppgifter inom brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet gäller andra regler

När polisen och andra myndigheter utför sina uppgifter inom bland annat brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet omfattas inte reglerna i dataskyddsförordningen. Här gäller reglerna för kameraövervakningslagen tills den lagen upphävs. Fram till 1 augusti 2018 går det därför att ansöka om nya tillstånd för att kameraövervaka hos länsstyrelsen. Efter den 1 augusti ansöker även denna målgrupp om tillstånd hos Datainspektionen.

Privatpersoners kamerabevakning

När det gäller privatpersoners kameror kan de ibland vara undantagna från reglerna i dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen. I så fall behöver du som privatperson inte ta hänsyn till reglerna. Lagen gäller helt enkelt inte. Detta förutsätter dock att:

  • kameran inte filmar en plats dit allmänheten har tillträde
  • du kamerabevakar i egenskap av privatperson
  • bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll

Om du som privatperson har för avsikt att sprida övervakningsmaterialet till en vidare krets, exempelvis på internet, omfattas kameran av reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Om de nya reglerna om kamerabevakning på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt