Vattenskyddsområden

För att skydda grundvatten eller ytvatten kan olika vattenskyddsområden bildas. Inom området finns då begränsningar i hur marken får användas.

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar skapas så kallade vattenskyddsområden. Området har en geografisk avgränsning och är ofta indelat i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för grundvattnet eller ytvattnet. Det rör sig vanligtvis om begränsningar i användningen av marken. Det kan till exempel handla om hantering av kemikalier och förbud mot motorbåtstrafik.

Det är Länsstyrelsen eller kommunen som bestämmer om ett område ska vara ett vattenskyddsområde.

Begäran om att skapa ett vattenskyddsområde

Kommunala vattentäkter av en viss storlek kan bli vattenskyddsområde. Ansvarig kommun kan skicka in en begäran till Länsstyrelsen om att en täkt ska klassas som vattenskyddsområde. Ett skyddsområde skall utgöra ett bra skydd för täkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Sök dispens

Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområden i Värmlands län

I Värmlands län finns cirka 85 allmänna vattentäkter. Knappt hälften av de allmänna vattentäkterna har ett fastställt skyddsområde med föreskrifter. Flertalet av dessa är dock gamla och i behov av översyn.

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Naturlänk till annan webbplats visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har. I kartverktyget kan du få information om bland annat vattenskyddsområden i Värmlands län.

Vattenskyddsområden i Värmland (inzoomad karta, Skyddad natur)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Beredningssekretariatet

Miljöanalys
Länsstyrelsen Värmland

Har till uppgift att hjälpa vattenmyndigheterna.selänk till annan webbplats. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund, vattenråd och andra lokala vattenintressenter.