Ansökan dispens och tillstånd

Vill du påskynda handläggningen är det viktigt att du fyller i ansökningsblanketten utförligt. Skicka gärna med bilder från platsen.

Om dispens medges kan Länsstyrelsen kräva att eventuell skada på naturvärden kompenseras genom vissa åtgärder, så kallade kompensationsåtgärder. Du kan själv ge förslag på lämpliga kompensationsåtgärder i din ansökan.

Ansökningsblanketten gäller för alla naturskydd förutom det generella biotopskyddet.

Digital ansökningsblankett

Denna blankett använder du vid dispenser och tillstånd för övriga naturskydd, det vill säga:

Kommunikation kan ske via e-post
Kommunikation kan ske via e-post


Jag som ansöker om dispens är: * (obligatorisk)
Jag som ansöker om dispens är:


Ange telefonnummer om det inte finns någon e-postadress.
Markägaren har godkänt planerad åtgärd
Markägaren har godkänt planerad åtgärd


Dispens/tillstånd söks från följande skyddade områdens föreskrifter: * (obligatorisk)
Dispens/tillstånd söks från följande skyddade områdens föreskrifter:


Sök upp aktuellt område via kartverktyget Skyddad natur: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


Till exempel vilken metod som ska användas, exempelvis gräva, plöja, schackta.

Beskriv varför åtgärder måste vidtas inom det skyddade området.


Exempelvis säkerhetsavstånd, körskador, markpåverkan, hantering av massor.

Om skada inte går att undvika genom försiktighetsåtgärder.


Är filerna totalt över 10 MB, vänligen kontakta oss.

Är filerna totalt över 10 MB, vänligen kontakta oss.

Är filerna totalt över 10 MB, vänligen kontakta oss.
Prövningsavgift * (obligatorisk)
Prövningsavgift


Prövning om dispens från föreskrifter är belagda med en avgift på 2300 kronor. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller beviljas. Om du önskar kan avgiften redan nu betalas in på Länsstyrelsens bankgiro 5051-7739. Ange vid betalning "dispensansökan" samt det skyddade områdets namn. Prövning om dispens påbörjas inte förrän avgiften kommit in till Länsstyrelsen.

Kontakt