Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Fysisk person

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Juridisk person

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse
 • I Eda kommun Järnskogs, Skillingmarks och Köla församlingar
 • I Torsby kommun Lekvattnets, Vitsands, Nyskoga, Östmarks, Norra Finnskoga, Södra Finnskoga församlingar samt Dalby och Norra Ny socken
 • I Årjängs kommun Samtliga församlingar
  I Sunne kommun Gräsmarks församling
 • I Filipstads kommun Nordmarks, Gåsborns och Rämmens församlingar
 • I Hagfors kommun Ekshärads och Gustav Adolfs församlingar
 • I Arvika kommun Stavnäs, Glava, Bogens, Gunnarskogs, Älgå och Mangskogs församlingar
 • I Säffle kommun Svanskogs och Långseruds församlingar
 • Dalby och Norra Ny socken i Torsby kommun
 • Lysviks församling i Sunne kommun
 • Järnskogs församling i Eda kommun
 • Västra Fågelviks församling i Årjängs kommun

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Avgift

När du ansöker om tillstånd ska du betala en avgift för att få din ansökan prövad.

 • För fysiska personer är avgiften 3 700 kronor.
 • För juridiska personer är avgiften 5 700 kronor om egendomen är värd mindre än 10 miljoner kronor eller 12 700 kronor om den är värd mer.
 • För en juridisk person som köper av en annan juridisk person i glesbygdsområde är avgiften 3 700 kr.
 • För motsvarande i ett omarronderingsområde, som inte samtidigt är glesbygdsområde, är det ingen avgift.

Avgiften betalas in till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7739. Ange fastighetens namn vid betalning.

Skicka din ansökan till

Länsstyrelsen Värmland
Regional utveckling
651 86 Karlstad

alternativt varmland@lansstyrelsen.se

Andra handlingar som krävs vid ansökan:

 • Förvärvshandlingen (bestyrkt kopia) t ex köpekontrakt eller gåvobrev.
 • Fullmakt (kopia) då ombud för överlåtare/förvärvare undertecknat förvärvshandlingen
 • Bouppteckning när dödsbo säljer.
 • När juridisk person förvärvar: registreringsbevis och bolagsordning.

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Du som har mark eller fastigheter på landsbygden kan omfattas av ett antal andra regler

Företräder du ett dödsbo eller är dödsbodelägare? En fastighet taxerad som lantbruksenhet får inte ägas av dödsbo mer än fyra år efter det år dödsfallet inträffade. Därefter måste fastigheten arvskiftas eller säljas. Länsstyrelsen har till uppgift att se till att det följs.

Äger du en jordbruksfastighet tillsammans med två eller flera andra delägare? Då måste ni ha utsett en ställföreträdare. Ställföreträdaren svarar för den löpande förvaltningen av fastigheter företräder ägarna utåt.

Hur ska avvecklingen gå till?

Dödsbodelägarna väljer själva hur avvecklingen ska gå till. Avvecklingen kan i praktiken ske genom arvsskifte, försäljning eller en kombination av dessa överlåtelseformer. Observera att olika skattekonsekvenser kan uppstå beroende på hur avvecklingen sker. Anlita därför någon expert på fastighetsöverlåtelser.

Om avvecklingen drar ut på tiden

Den som företräder dödsboet kan hos Länsstyrelsen begära att få ytterligare tid för avvecklingen om det finns särskilda skäl. Sker inte avvecklingen inom den angivna tidsperioden kan Länsstyrelsen vitesförelägga dödsboet att fullgöra sin skyldighet.

Regler kring dödsboägda fastigheter (Ärvdabalken, Notisum.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När ett jordbruksarrende lämnas ska det göras en avräkning mellan markägare och arrendatorn. Avräkningen grundas på syn vid arrendeperiodens början och slut. Länsstyrelsen utser arrendesynemän som genomför syn mot ersättning.

Om du planerar att ta jordbruksmark ur produktion måste du anmäla detta till länsstyrelsen i förväg. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag man vill plantera. Länsstyrelsen utreder om åtgärden kan skada natur- och kulturmiljön i området och i så fall om det finns möjlighet till fortsatt skötsel eller om åtgärden bara får ske under vissa villkor.

Kontakt