Betesförmedling

Ko som betar

Länsstyrelsen förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den.

Vill du vara med i betesförmedlingen?

Söker du mark eller betesdjur hittar du inkomna intresseanmälningar nedan. Vill du göra en intresseanmälan? Klicka på aktuell länk nedan för att fylla i din intresseanmälan.

Djurägare söker mark

Markägare söker djur

Intresseanmälan finns kvar på hemsidan i 6 månader. Hör av dig till Länsstyrelsen om du vill ta bort den tidigare.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Varför förmedlar vi kontakter för bete?

Naturliga ängs- och betesmarker är bland de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. De innehåller foderresurser som betesdjur kan nyttja och det bidrar till att levande, öppna landskap bevaras. Därför vill Länsstyrelsen underlätta för djur- och markägare att hitta varandra.

Ansvar och betesavtal

Länsstyrelsen ansvarar inte för markerna vi förmedlar eller betesdjurens skick. Mark- och djurägare ansvarar för att själva komma överens om villkor.

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att komma överens om villkor och skriva betesavtal. Det ska till exempel framgå:

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren.

Skriv också om det ingår tillgång till stall eller inte samt vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada.

På mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas.

Hjälp att skriva avtal

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar genom att söka på internet.

‌Om du vill vända dig till din kommun och fråga om tillgänglig mark hittar du kontaktuppgifter i tabellen nedan. Vill du hellre kontakta din kommun via telefon kan du vända dig till kommunens växel.

Kommun

Kontakt och e-post

Arvika

Jenny Wärnevall, jenny.warnevall@arvika.se

Eda

Ulla Görlin, ulla.gorlin@eda.se

Filipstad

Roger Danielsson, roger.danielsson@filipstad.se

Forshaga

Kommunteknik & service, kommunteknik@forshaga.se

Grums

Jonas Gunnberg, jonas.gunnberg@grums.se

Hagfors

Liisa Larsson, liisa.larsson@hagfors.se

Hammarö

Ulrika Jansson, ulrika.jansson@hammaro.se

Karlstad

Emma Boström, emma.bostrom@karlstad.se

eller teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Kil

Magnus Thyberg, magnus.thyberg@kil.se

Kristinehamn

Catarina Berglund, catarina.berglund@kristinehamn.se

Munkfors

Fredrik Olsson, fredrik.olsson@munkfors.se

Storfors

Tommy Svärd, tommy.svard@storfors.se

Sunne

Johanna Bergsman, johanna.bergsman@sunne.se

Säffle

Pär Lindström, par.lindstrom@saffle.se

Torsby

Fryksdalen: Urban Hallström, urban.hallstrom@torsby.se
Klarälvdalen: Tomas Paulsson, tomas.paulsson@torsby.se

Djurägare som vill hitta mark för bete


Djurägare

Kontaktuppgifter

Söker (område & marktyp)

Djurslag

Henrik Nisser

henrik@alstrum.se, 0706006283

Karlstad, Hammarö, Forshaga - Betesmark

Nötdjur, dikor

Anders Bergfjord

a_bergfjord@hotmail.com, 0702160057

Västra Värmland - Betesmark, slåtteräng & vall att skörda

Nöt, diko m. kalv

Sophia Ström

info@sodrabergsgarden.se, 0739367912

Sunne kommun - Betesmark

Kor, getter, hästar

Daliah Longree

info@fareniskal.se, 0765766484

Karlstad, Forshaga - Slåtteräng & vall att skörda

Får

Sture Larsson

sturelarsson@bredband2.com, 0702918128

Säffle kommun - Betesmark & vall att skörda - helst med vatten

Nöt, dikor

Tommy Persson

tommy@paradisheden.se, 0705767205

Ekshärad, Sunne, Munkfors, Lysvik - Betesmark

Nötdjur

Lotta Werme Markberg

lottawerme@hotmail.com, 0730832710

Torsby – Betesmark

Häst (2 st)

Håkan Jonasson

hjonasson@hotmail.se, 0767745310

Edsvalla - Betesmark

Får

Maritha Andersson

maritha63@gmail.com, 0730539406

Karlstad med omnejd - Betesmark

Häst

Nils-Olof Olsson tropp

Nils-olof@bonnigast.se, 0703665221

Eda Årjäng Arvika - Betesmark, Slåtteräng att skörda, Vall att skörda

Nöt, dikor


Markägare som vill hitta djur som kan beta


Markägare

Kontaktuppgifter

Område & areal

Beskrivning av mark

Torbjörn Andersson

torbason@gmail.com, 0738565445

Hagfors kommun - Ena, Höje: 0,5-1 ha

Ängsmark - Vatten och el finns.

Sunne kommun

johanna.bergsman@sunne.se, 0565-16198

Sunne kommun - Torvnäs: 1,6 ha

Betesmark (för får) - El och stängsel finns. Vatten kan hämtas i närheten. Betesmarken håller på att anläggas, beräknas vara klar under försommaren 2019.

Lars Persson

0705093141

Sunne kommun - Västra Ämtervik, Aplungstorp: 1,8 ha

Betesmark - Sjövatten finns.

Maria Holmström

mariaholmstrom66@hotmail.com, 0702634648

Arvika kommun - Arvika: 1 ha

Åkermark - Vatten finns.

Sofia Holm

cing1@hotmail.com, 0702176599

Karlstad kommun - Lindfors, Molkom: 1-5 ha

Naturbete/äldre åkermark (för får) - Vatten, Stängsel och Tillsyn finns.

Carl-Magnus Carlsson

kapten.hardcore@gmail.com, 0732469902

Karlstad kommun - Alster: 10 ha

Betesängar - Vatten, El, Stängsel och Tillsyn finns.

Ingrid Erlingson

ingrid.erlingson@comhem.se, 0550-55006

Kristinehamns kommun - Norra Ölme: 1 ha

Återställd gammal betesmark (lämpligt för får) - Vatten, El, Stängsel och Tillsyn finns.

Ola Ekblom

oekblom@gmail.com, 0702609609

Hagfors kommun -Skogaängarna: 6 ha

Skogsbete, delvis igenväxt. Betats fram till 2009 - Vatten och lada finns.

Anna-Karin Lindahl

annakarin1986@live.se, 0702706676

Sunne kommun - Sunne, Backetorp: ca. 1,2 ha

Betesmark - El finns.

Eric Samuelsson

eric.samuelsson@sfr.fr, 0708540232

Torsby kommun - Norra Ny: 1,1 ha

F.d. åker med granar och björk - Vatten, El, Stängsel och Tillsyn finns.

Arvika kommun

jenny.warnevall@arvika.se, 0570-81760

Arvika kommun - Flera platser inom kommunen: Varierar från ca. 0,5 ha till ca. 2 ha

Bete/äng - Endast mark. Ytor som tidigare slagits med slaghack 1 gång per år. Ytorna ligger i nära anslutning till bostads- eller verksamhetsområden.

Thore Henrysson

thenrysson@hotmail.com, 0571-10461 & 0722470274

Eda Kommun - Södra Järnskog N:a Lian: 1,5 ha

Bete i sluttning - Vattendamm, elstängsel/fårnät och tillsyn varje dag (från bostadshuset bredvid) finns. 

Anders Melin

anders.melin50@gmail.com, 0703520699

Eda kommun - Håvilsrud: 2 ha

Ängs mark med inslag av buskar - Vatten, stängsel och tillsyn finns.

Marita Göstasdotter

0560-13614

Torsby kommun - Utterbyn Fryksände: 2 ha

Betesmark - Vatten finns. Skulle vilja ha får.

Catharina Rosenkvist

rosenknopparna@yahoo.se, 0761337453

Sunne kommun - Rottneros: 3 ha

Bete (alternativt ca. 2 ha slåtter) - El och tillsyn finns.

Karlstads Kommun

emma.bostrom@karlstad.se; 054-540 66 76

Karlstad kommun - I2 skogen: ca 8 ha

Naturbetesmark - Stängsel finns. Fårbete önskas. 

Mark med höga naturvärden som ligger i I2 skogens strövområde. Under hösten 2019 planerar kommunen att genomföra restaureringsåtgärder samt efter det reparera stängslet. Hagen beräknas vara klar för betessläpp under våren 2020 om intresse finns

Hans Jonsson

hasse@hcjelservice.se, 0707293810

Hagfors kommun - Sunnemo: 5 ha

Betesmark - Vatten, Stängsel, Inget/endast mark, stängsel måste se över (finns ytterligare 1,5 ha helt utan stängsel)


Europeiska jordbruksfonden

Betesförmedlingen ingår i en satsning för ökad skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en sannolik orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats

Kontakt

Sofie Eriksson

010-224 74 66