Stöd till naturvård

Vill du investera i naturvård, vattenvård eller miljö? Då kan du söka stöd för det.

Du kan söka medel till lokala projekt inom naturvård och vattenvård, och få stöd till miljöinvesteringar.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan ge kommuner och andra lokala aktörer 50 procent (för våtmarksprojekt upp till 90 procent) i statligt bidrag till åtgärder som främjar natur, friluftsliv, folkhälsa och kunskapsuppbyggnad.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Kommuner och andra lokala aktörer som vill genomföra lokala vattenvårdsprojekt för bättre vattenmiljö kan söka LOVA-bidrag. Du kan få stöd för åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder.

Miljöinvesteringar

Föreningar, företag, kommuner och andra markförvaltare kan söka stöd för olika miljöinvesteringar. Du kan få stöd för:

  • engångsröjning av betesmark
  • åtgärder som förbättrar vattenkvalitet
  • investeringar i våtmark som gynnar biologisk mångfald eller förbättrar vattenkvaliteten
  • anläggning av tvåstegsdiken
  • stängsel mot rovdjur.

Kontakt