Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde. Här finns också information om hur älgförvaltningssystemet fungerar.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg. Länsstyrelsen samråder med Viltförvaltningsdelegationen innan beslutet tas. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Jakttider för älg i Värmlands län

Per älgförvaltningsområde:

Finnskogens älgförvaltningsområde:
3 september – 23 september 2018 samt 6 oktober 2018 – 28 februari 2019

Wermlandsbergs-, Bergslagskanalens- , Vänern-Möckelns- och Glaskogens älgförvaltningsområden:
8 oktober 2018 – 28 februari 2019

Övriga delar av Värmlands län utom älgförvaltningsområden beslutade av Länsstyrelserna i Dalarnas och Västra Götalands län:
8 oktober 2018 – 28 februari 2019

* Om det behövs för att förebygga skada får älg som uppträder vid odlade fält inom älgskötselområden jagas från och med den 16 augusti.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Rapportering av älgkalv

Rapportera om du har fällt älgkalv på oregistrerad mark i vår e-tjänst.

Finnskogens älgförvaltningsområde: 3 september – 7 september 2018

Wermlandsbergs- , Bergslagskanalens-, Vänern-Möckelns- och Glaskogens älgförvaltningsområden: 8 oktober – 12 oktober 2018

Övriga delar av Värmlands län utom älgförvaltningsområden beslutade av Länsstyrelsen i Dalarnas och Västra Götalands län: 8 oktober – 12 oktober 2018

Älgillustration på sten. @mostphotos

Rapportera höstens avskjutning på Älgdata.se

Det ska göras senast två veckor efter avslutad jakttid. Fällavgiften betalas efter att den totala avskjutningen är slutrapporterad. Här hittar du även tilldelning och avskjutning tidigare år för både ditt eget och andra jaktlag.

- Användarnamnet för inloggning är jaktområdets registreringsnummer tillsammans med länskoden 17 för Värmland. Länskoden ska skrivas in efter den inledande bokstaven i ert områdesnummer, ex A-17-XX-YY-ZZZ.

- Lösenord finns på blanketten Anmälan om fälld älg som finns med i utskicket om tilldelning och meddelande om jakttid.

Manualer Älgdata.se

Rapportera fällda älgar (PDF)PDF

Visa och redigera fällda älgar (PDF)PDF

Slutrapportera jakt och betalning av fällavgifter (PDF)PDF

Rapportering och betalning av fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde:

 • Här rapporterar du avskjutning i älgportalen, älgdata.se
 • Här hittar du instruktioner och manual för älgportalen (älgdata.se).
 • Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport.
 • När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten.
 • Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.
 • Slutrapporteringen kan bara göras i älgportalen (Älgdata.se). När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna på din skärm.
 • Fällavgifter ska betalas till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Rapportering och betalning av fälld älg inom oregistrerad mark:

 1. Här rapporterar du avskjutningen i älgportalen, älgdata.se
 2. Du ska rapportera fällda älgar inom 14 dagar efter att älgen har fällts.
 3. Fällavgifter ska betalas till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Kostnad och betalning

Fakturan som visas vid slutrapporteringen i Älgdatan innehåller summan av fällavgift som ska betalas, ett OCR-nummer, det bankgironumret som gäller samt sista betalningsdag. Betalningsinformationen kan också skrivas ut.

För den som slutrapporterar är att det viktigt att kontrollera att rätt antal älgar är inrapporterade och att beloppet stämmer innan slutrapporteringen genomförs och fakturan skapas.

Fällavgifter för älg som fälls under jaktåret 2018/19:
Vuxet djur: 700 kr
Kalv: 200 kr

Älgkalv fälld på oregistrerad mark ska också rapporteras in på Älgdata under "Logga in och rapportera jaktresultat". Du kan registrera älgkalven även om du inte har en inloggning. Betala sedan in fällavgiften på bankgiro 5051-7739 och märk betalningen med "Älgkalv".

Otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är otjänlig som människoföda på grund av skada eller sjukdom kan du få älgen bedömd som kasserad och bli befriad från fällavgift. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Personer som får genomföra denna bedömning är veterinär, polis eller viltkasserare som blivit utsedda av Länsstyrelsen.

Det är lämpligt att varje älgskötselområde och licensområde i förväg har gjort upp en rutin för vem som ska besikta älgar som bedöms vara otjänliga som människoföda.

En otjänlig älg avräknas alltid från tilldelningen. Har ett licensområde fått ett beslut om en otjänlig älg krävs det ett nytt tilldelningsbeslut från Länsstyrelsen för att de ska få fälla en ny älg.

Länsstyrelsen måste fatta ett beslut om älgen är otjänlig eller inte och därmed om fällavgift ska betalas eller inte. Ett intyg om otjänlighet är alltså inte samma sak som att älgen automatiskt klassas som otjänlig.

Dessa älgar klassas inte som otjänliga i detta sammanhang:

 • älgar som före skottet bedöms som sjuka/skadade – JF 40b
 • trafikälgar
 • undernärda älgar som i övrigt mår bra
 • älgar där otjänligheten orsakats av påskjutning
 • älgar där otjänligheten orsakats av felaktigt tillvaratagande.

Gör så här:

 1. Älgen ska besiktas och dokumenteras enligt ett besiktningsprotokoll (Word)Word , och protokollet ska intygas av antingen en viltundersökare ELLER ordförande i älgskötselområdet och jaktledare (helst från ett annat jaktlag), ELLER polis ELLER veterinär (kostar pengar).
 2. Rapportera in älgen i Älgdatalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i att fällgift inte ska betalas.
 3. Skicka in ansökan om befrielse från fällavgift (Word)Word samt besiktningsprotokollet och bilder på älgen till Länsstyrelsen.
 4. Länsstyrelsen fattar beslut om befrielse från fällavgift, vilken automatiskt kommer att dras av från fällavgiftsavin.

Förvaltningsområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde.
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner.
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde.
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Älgskötselområde

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare frivilligt gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Att vara med i området är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen utan hinder. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat. Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Planen granskas sedan av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Ansökan om registrering av älgskötselområde ska göras till Länsstyrelsen.

Ansökan om registrering av älgskötselområde ska innehålla:

 1. en skötselplan
 2. en redovisning över vilka fastigheter som ingår i området
 3. en redovisning över att jakträttshavaren och i förekommande fall viltvårdsområdesföreningen har samtyckt till registreringen

Alla förändringar av ett skötselområdes gränser ska direkt anmälas till Länsstyrelsen. Även förändringar som rör fastighetsförhållanden eller jakträttsförhållanden ska anmälas direkt, om de inte är obetydliga. Länsstyrelsen provar då om en ny registreringsansökan behövs.

Mallar för älgförvaltningsplaner med mera via Älgdata.selänk till annan webbplats

Licensområde

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Jakträtthavaren, det kan vara en eller flera, ansöker om registrering av älgjaktområde till Länsstyrelsen i det län som hela eller största delen av älgförvaltningsområdet tillhör.

Ansökan kan även göras av företrädare för jakträtthavaren. Om jaktområdet breder ut sig över en länsgräns så fattas beslutet i samråd mellan de berörda länsstyrelserna.

Ansökan ska vara inskickad till Länsstyrelsen, 651 86 Karlstad, senast 31 januari samma år som jakten ska ske.

Ansökningsavgift

Från och med 1 januari 2012 är avgiften 2300:-, enligt Naturvårdsverkets bestämmelser. Det kostar inget att ansluta tidigare registrerade licensområden till ett nytt älgskötselområde.

Detta ska vara med i din ansökan om ändring av område:

 • uppgifter om området (karta, fastighetsbeteckningar, areal)
 • uppgifter om sökande (namn, postadress, telefon, e-post)
 • uppgifter om markägare förutom dig själv (namn, adress)

Om du inte själv äger hela det område som ska registreras:

 • intyg eller kopia av arrendeavtal som styrker din rätt att jaga älg på mark som du själv inte äger.
 • Om ni är flera jakträttshavare (tex. jaktlag) krävs dessutom fullmakt som visar att du har de övriga i lagets rätt att ansöka om registreringen. Detta kan ersättas av ett intyg från den avgående företrädaren.

Vad gäller vid överskjutning?

Överskjutning ska alltid utredas av polis.

För att undvika oklarheter och enskilda tolkningar bör följande administrativa ordning och regler gälla när överskjutning av älg har skett.

 • Berörd skytt underrättar omgående ansvarig jaktledare.
 • Ansvarig jaktledare underrättar omgående polisen. Jaktledaren ska vara polisen behjälplig så långt möjligt vid granskningen av händelsen.
 • Polisen ska om så erfordras ges möjlighet till en platsundersökning innan älgen flyttas.
 • Finner polisen att ett jaktbrott föreligger tas älgen eller dess värde i beslag och utredningen redovisas till åklagaren.
 • Finner polisen att överskjutningen inte är att hänföra till ett jaktbrott bör polisen upprätta en promemoria över händelsen. Kopia tillsänds länsstyrelsen som beslutar om debitering av den särskilda avgiften.

Har fler älgar fällts än vad som följer av en licens ska en särskild avgift betalas in till länsstyrelsen utöver fällavgiften. Avgiften uppgår till 7 000 kronor för en vuxen älg och 3 000 kronor för en kalv.

Kontakt