Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skador orsakade av rovdjur i Värmlands län

Länsstyrelsen informerar om skadeförebyggande åtgärder samt lämnar ekonomiska bidrag för att förebygga och ersätta skador orsakade av vilt. Finns ingen annan lämpligt förebyggande åtgärd så kan Länsstyrelsen besluta om skyddsjakt.

Får och getter är de tamdjur som oftast riskerar att dödas av rovdjur. Andra tamdjur angrips sällan, men kan skada sig då de skräms av rovdjur.

Den som fått skador på tamdjur förorsakad av stora rovdjur i Värmlands län ska omedelbart kontakta Länsstyrelsen Värmland eller besiktningspersonal.

Besiktningsmannen gör en bedömning om skadan är orsakad av ett av de stora rovdjuren, och i så fall vilket. Det är ibland svåra bedömningar att göra och därför är praxis att ersättning beviljas om sannolikheten är minst 50% att skadan orsakats av ett av de stora rovdjuren.

Permanenta rovdjursavvisade stängsel är den enskilt bästa åtgärden för att förebygga skada. Fler förslag på relevanta åtgärder har tagits fram av Viltskadecenter. 

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Stöd till miljöinvesteringar för stängsel mot rovdjur finns för att skydda betande tamdjur från att bli attackerade av rovdjur. På så sätt kan betesmarker och betesvallar fortsätta skötas genom bete i områden med risk för angrepp av rovdjur.

Stängsel mot rovdjur (Natur och landsbygd - Stöd för landsbygdsutveckling - Miljöinvestering Stängsel mot rovdjur)


Det finns idag flera olika sorters västar för att skydda jakthundar mot rovdjursangrepp. Genom att ge bidrag till inköp av skyddsvästar vill Länsstyrelsen Värmland främja användandet av dessa västar samt fortsätta samla in data om hur västarna fungerar i praktiken.

​Det finns endast möjlighet att söka bidrag för en väst per sökande.

Länsstyrelsen kan i mån av medel ge bidrag med upp till

 • 50 % av inköpspriset (exklusive moms) där
 • högsta belopp som kan lämnas är 5000 kronor till skyddsvästar med piggar eller till elvästar för hundar som arbetar lösa på eftersök eller jakt inom område med stationär varg.

Bidrag lämnas för att gynna användningen av skyddsväst till hund, så att en utvärdering snabbare kan göras om vilken effekt västarna har för att skydda hundarna vid exempelvis vargangrepp.

Relaterat

Åtgärder mot skador på hundar (Viltskadecenters webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Villkor och förutsättningar för bidrag till skyddsväst

 • Ansökan ska inkomma under en viss tidsperiod som Länsstyrelsen beslutar om.
 • Sökande ska vara folkbokförd i länet.
 • Bidrag utbetalas till en hund per sökande och år och bidrag utbetalas efter att Länsstyrelsen har tagit ett beslut om bidrag samt fått in kvitto på inköp av skyddsväst.
 • Bidrag utbetalas i första hand till aktiva jakthundar, endast i specialfall till exempelvis räddningshundar eller annan typ av tjänstehund.
 • Efter avslutad jaktsäsong ska en kort rapport inkomma till Länsstyrelsen med hur många jaktdagar hunden har använt västen samt erfarenheter vid användande av skyddsväst.
 • Västen ska vara inköpt efter 1 oktober 2017 och bidrag för denna väst ska inte ha betalats ut till den sökande vid ett tidigare tillfälle.

Ansökan

För att ansöka måste du fylla i blanketten (nedan). Se till att vara så utförlig som möjligt i din ansökan.

Ansökan om bidrag till förebyggande av viltskada på jakthund (PDF) Pdf, 74.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka din ansökan till:
vilt.varmland@lansstyrelsen.se

eller post till:
Länsstyrelsen Värmland
Viltförvaltningen
651 86 Karlstad

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om skyddsjakt på stora rovdjur till samtliga länsstyrelser i län där rovdjursarten förekommer. Skyddsjakt är jakt som kan tillåtas för att förhindra skador.

Skyddsjakt kan bara ske under förutsättningar att:

 • skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för den aktuella artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde,
 • det får inte finnas någon annan lämplig lösning som löser behovet av skyddsjakt.

Samt att ett av de fyra skälen nedan föreligger:

 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.
 • Av hänsyn till flygsäkerheten.
 • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur.

Jakt och vilt - Skyddsjakt

Viltskador och rovdjursangrepp på tamdjur och hundar

​Om du misstänker att ett eller flera av dina djur dödats eller skadats av björn, järv, lodjur, varg eller örn i Värmlands län rekommenderar vi att du gör så här:

 1. Anmäl omgående skadan till Länsstyrelsen Värmland.
  Vilttelefonen 010-224 71 40 har öppet måndag-fredag mellan klockan 09.00-12.00.
 2. Övrig kontorstid samt på kvällen eller helger kontakta Länsstyrelsens Tjänsteman i beredskap (TiB) via 08-454 20 82 (via SOS).
 3. Flytta inte djurkroppar från fyndplatsen utan klartecken från Länsstyrelsen och försök att låta omgivningen vara orörd. Det kan däremot vara bra att täcka över djurkroppar eller spårtecken ifall besiktningen inte kan ske samma dag som anmälan. Skadade djur ska givetvis tas omhand snarast möjligt, men det är bra att fotodokumentera skador innan veterinärbehandling om djuret behöver vård innan besiktningen kan ske.
 4. Sätt in akuta åtgärder
  Om en djurbesättning drabbas av rovdjursangrepp, i synnerhet av varg eller björn, är risken stor för ytterligare angrepp de närmast följande dagarna och veckorna. Man bör därför vidta akuta åtgärder snarast möjligt efter ett angrepp. Besiktningsmännen kan hjälpa till med akuta åtgärder.
 5. Länsstyrelsen besiktigar och försöker bedöma skada
  Besiktningsmannen har med sig ett besiktningsprotokoll och en blankett för ansökan om ersättning för skadan. Om du vill ha ersättning måste du fylla i ansökan och skicka den till Länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet skickar besiktningsmannen in.
 6. Sök ersättning
  Den som har fått husdjur skadade eller dödade av stora rovdjur kan ansöka om ersättning hos Länsstyrelsen.

  Ansökan om ersättning för rovdjursrivna tamdjur (PDF) Pdf, 108.9 kB, öppnas i nytt fönster.
  Ansökan om ersättning för rovdjursriven hund (PDF) Pdf, 76.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Vi betalar ut ersättning efter ansökan.

Vid rovdjursangrepp på tamdjur

Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får man vidta åtgärder för att skrämma bort rovdjuret. Rovdjuret får även dödas i samband med detta under vissa specifika omständigheter som regleras i Jaktförordning (1987:905) paragraf 28 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Den som har dödat ett rovdjur ska snarast möjligt anmäla händelsen till länsstyrelsen. Djuret får inte flyttas utan medgivande från länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska sedan anmäla händelsen till Polisen, om det finns misstanke om brott.

Länsstyrelsens besiktningspersoner för rovdjur

Kontorstid:

Norra Värmland Per Larsson, 010-224 72 41

Södra och Västra Värmland Liz Hansson, 010-224 72 50

Margareta Åkerman, 010-224 72 49

Fredrik Wilde, 010-224 72 48

För akuta rovdjursärenden* ring Tjänsteman i Beredskap:
08-454 20 82 (via SOS).

Gäller endast vid anmälan om dödat rovdjur*, eller rovdjursangrepp av dessa.
(*björn, varg, järv eller lo)

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.