Fiskevårdsbidrag

Vill du göra insatser som gynnar vår fiskfauna? Länsstyrelsen ger stöd till prioriterade fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Vem kan söka fiskevårdsbidrag?

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka pengar till fiskevårdsprojekt. Detta är ett anslag som Länsstyrelsen årligen tilldelas från Havs- och vattenmyndigheten. Bidragsandelen är i normalfallet 50 procent men om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre.

Bidragen gynnar den biologiska mångfalden

Bidrag lämnas till insatser för att bevara och/eller återintroducera hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat som gynnar den biologiska mångfalden.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (exempelvis flottledsrensade vattendrag)
 • utsättning av fisk (återintroduktion av arter som försvunnit)
 • fiskevårdsplaner
 • fiskvägar.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i uppgifter i blanketten Ansökan om bidrag till stöd för fiskevårdsprojekt (Excel) Excel, 53 kB.
 2. Skicka in den till

  Länsstyrelsen Värmland
  Miljöanalys/Fiske
  651 86 Karlstad

Stöd att söka inom havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet består av stöd för att underlätta och stimulera utvecklingen av ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige, och för att genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Flera av stöden riktar sig till både företag i fiskerinäringen, fiskare och beredningsindustrin som fiskehamnar och vattenbruksföretag.

Stöd för beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter Länk till annan webbplats.
Pengarna är slut för det här stödet. Pengarna som var avsatta till det här stödet är slut. Det innebär att vi inte kan bevilja fler ansökningar om stöd. Senare under programperioden kan det komma ytterligare pengar. I så fall kan du se det på den här sidan.

Stöd till diversifiering inom fiske Länk till annan webbplats.
Pengarna som var avsatta till det här stödet är slut. Det innebär att vi inte kan bevilja fler ansökningar om stöd. Senare under programperioden kan det komma ytterligare pengar. I så fall kan du se det på den här sidan.

Fiskehamnar, landningsplatser, aktionshallar - stöd för anpassning till landningsskyldigheten
Länk till annan webbplats.
är något för er som, i projektform, ska genomföra en åtgärd för att underlätta kontroll av landningsskyldigheten och för att hantera den oönskade fångsten.

Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar - stöd för förbättrad infrastruktur Länk till annan webbplats.
är något för er som, i projektform, ska genomföra en satsning för att förbättra infrastrukturen i hamnar, auktionshallar och landningsplatser så att de tjänster som erbjuds yrkesfiskare förbättras.

Stöd till investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk Länk till annan webbplats.
Pengarna som var avsatta till det här stödet är slut. Det innebär att vi inte kan bevilja fler ansökningar om stöd. Senare under programperioden kan det komma ytterligare pengar. I så fall kan du se det på den här sidan.

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske Länk till annan webbplats.
Du kan till exempel söka stöd för yrkesutbildning, livslångt lärande, gemensamma projekt, spridning av kunskaper av ekonomisk, teknisk, regleringsmässig eller vetenskaplig art och innovativa förfaranden samt skaffa nya yrkeskunskaper.

Alla stöd i havs- och fiskeriprogrammen via Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Fiskeförvaltning Värmland

Telefontider

Tisdag kl. 08:00 - 10:00
Torsdag kl. 08:00 - 10:00
Telefon: 010-224 74 96

Du kan även kontakta oss via e-post.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.