Äldre nyhetsbrev

Tidigare publicerade nyhetsbrev för djurhälsopersonal

Nyhetsbrev

Jag heter Holly Cedervind och är Susan Edlund och Sissel Brennas nya kollega. Många av oss känner varandra sedan förut. Jag är tillbaka på Länsstyrelsen Värmland efter en fyraårig paus.

Närmast kommer jag från Livsmedelsverket där jag jobbade med exportfrämjande åtgärder, framförallt med förhandlingar och information till tredjeland om Sveriges system för livsmedelskontroll och djurhälsa. Jag har även vikarierat på viltpatologen på SVA, och på djursjukhus.

Nu känns det spännande att komma ”hem” till Värmland och jobba för en hållbar utveckling i Värmland ur ett veterinärt perspektiv, med fokus på att göra det lättare att göra rätt.

Smittsamma sjukdomar på djur i Värmland senaste halvåret.

 • Listerios, hobbyhöns; samma gård hade även mycoplasmainfektion hos hönsen.
 • Kvarka: fyra misstänkta fall varav ett var positivt.

E-tjänsten Länk till annan webbplats. finns på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.

Lägg gärna till ett bokmärke på telefonens startskärm för att snabbt och enkelt få tillgång till e-tjänsten när du är i fält. Då kan du skicka iväg anmälan om till exempel kvarka eller virusabort redan i bilen, innan du lämnar gården.

Vilka uppgifter ska fyllas i?

Välj först aktuell sjukdom och sedan det län där det sjuka djuret befinner sig. De flesta uppgifter i formuläret är obligatoriska och måste fyllas i. Du legitimerar dig slutligen med bank-ID och får en kvittens på anmälan med länsstyrelsens diarienummer till den e-postadress som angetts i anmälan. Anmälan är klar.

Djurskyddslagen, 9 kap. § 4 om nödavlivning av djur

4 § Om ett djur påträffas så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedelbart, får det avlivas av en veterinär eller polisman, även om djurägaren inte kan kontaktas. I brådskande fall får även någon annan genast avliva djuret.

Den som har avlivat djuret ska informera ägaren eller någon annan som är ansvarig för djuret om detta. Om det inte är möjligt, ska länsstyrelsen underrättas.

Att ett djur påträffas innebär att det inte finns någon ägare ihop med djuret. Om en person kommer in till en klinik med ett svårt sjukt eller skadat djur, räknas det inte som påträffat och kan inte avlivas mot ägarens vilja med stöd av ovanstående paragraf.

Kontakta länsstyrelsen om ni anser att djuret lider och bör omhändertas och djurägaren inte går med på avlivning.

När ska länsstyrelsen informeras

Det har i många län varit oklarheter om och när länsstyrelsen ska underrättas om döda tamdjur. Vi vill bara förtydliga att det enbart är om djur har avlivats av djurskyddsskäl och den som avlivat inte har kunnat informera djurägaren/denne är okänd, som länsstyrelsen ska informeras.

Länsstyrelsen tar inte emot information om upphittade döda tamdjur. I dessa fall bör istället polisen underrättas.

Förlängd karenstid Santiola vet

Karenstiden efter behandling av får med Santiola vet förlängs till 107 dygn och gäller från och med
5 september 2019.

Tidigare var det tillåtet att slakta får 77 dygn efter behandling. Förändringen genomförs i alla EU länder för att förbättra säkerheten för konsumenten. Santiola vet är ett läkemedel mot parasiter hos får och nötkreatur.

Med anledning av de campylobacter-fall som upptäckts på arbetstagare på slakterier, så har Arbetsmiljöverket förtydligat och breddat informationen kring anmälan av allvarliga tillbud avseende smittrisker.

Då veterinärer och annan djurhälsopersonal också kan smittas av allmänfarliga sjukdomar, som MRSA till exempel, så kan det vara bra att känna till vad som gäller.

Läs mer här

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska göra en översyn av nuvarande lagstiftning om läkemedel för djur.

Läs mer i Regeringskansliets pressmeddelande

Smittsamma sjukdomar på djur i Värmland
senaste halvåret

 • Leishmania, hund: import Bosnien, kom in till klinik med misstanke TVT (transmissible venour tumor).
 • Kvarka: sju misstänkta fall men inget positivt. Strept. zooepidemicus är vanligaste fyndet och stallarna hålls som regel isolerade precis som vid kvarka.
 • Salmonella katt: endast ett 10-tal positiva fall i år jämfört med 2018 då vi hade över 40 fall.

Jordbruksverket har gjort en övergripande plan för hur bekämpningen skulle gå till om Sverige drabbades av afrikansk svinpest (African Swine Fever, ASF) hos vildsvin.

På ett seminarium om ASF i december 2018 hölls föreläsningar som beskrev vildsvinet, jakten och i grova drag hur bekämpningen skulle gå till.


Vi rekommenderar er alla att se dem! Ni får också gärna skicka dem vidare till andra berörda.

Kollegor som kommer i kontakt med djurägare som håller gris, här listas några punkter att tänka på:

 • Ni som är kliniskt aktiva grisveterinärer:
  Tänk på diagnosen då ni arbetar med tamgrisar så ni inte riskerar att missa ett begynnande utbrott!
  Påminn också gärna djurhållarna om biosäkerheten och värdet av att skydda besättningen mot vildsvinskontakter.
  På Gård och djurhälsans webbplats finns bra information om hur man skyddar sin grisbesättning Länk till annan webbplats..
 • Om ni stöter på hobbygrisägare som håller minigrisar och enstaka hushållsgrisar - informera om kravet på registrering av all grishållning.
  Motivering: det är viktigt att vi kan nå dem alla om vi får in ASF i Sverige.
 • Påminn djurhållare och allmänheten om att rapportera självdöda vildsvin till SVA via Rapportera vilt Länk till annan webbplats.. Det är vår bästa chans att upptäcka sjukdomen på ett tidigt stadium, vilket är avgörande för våra möjligheter att bekämpa den.

Frågor till Jordbruksverket om ASF, kan skickas via mail: smittskydd.idisslaregris@jordbruksverket.se

Jordbruksverket har skickat ut material som ska vara till hjälp ifall ni skulle få in en hund, katt eller iller som ni misstänker är illegalt införd till Sverige.

Det är tre dokument som skickas:

 • Rutin för veterinär som misstänker att ett djur är illegalt infört till Sverige
 • Information till djurägare som bör delas ut av er i samband med ett hemisoleringsbeslut och som förklarar vilka villkor ett sådant beslut omfattas av
 • Information till djurägare kring rabies som även detta bör delas ut av er i samband med ett hemisoleringsbeslut.

Till veterinär Pdf, 109.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Till djurägare om hemisolering Pdf, 107.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Till djurägare om rabies Pdf, 189.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Obduktionsverksamheten vid Animalycen i Skara har lagts ner från årsskiftet. Istället ska ett projekt med gårdsobduktioner provas under 2019.

Se bifogad skrivelse från Gård & Djurhälsan.

Gårdsobduktioner Pdf, 200.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ny förlängd karenstid för Closamectin vet pour-on till nöt är 58 dagar för slakt.

Baserat på ny information från aktuellt läkemedelsföretag har Läkemedelsverket beslutat att karenstiden för slakt för Closamectin vet 5 mg/ml + 200 mg/ml pour-on, lösning till nöt ska förlängas från 28 dagar till 58 dagar.

Den nya karenstiden gäller från den 20 mars 2019.

Ny djurskyddslag och djurskyddsförordning

Några nyheter är bland annat att det ställs krav på kompetens på den som håller djur och att det är förbjudet att överge djur.

I djurskyddslagen 8 kap. § 18 står det om djurhälsopersonalens skyldighet att anmäla misstanke om att djur inte hålls eller sköts enligt lagen, till kontrollmyndigheten, det vill säga länsstyrelsen.

Det som är nytt här är att man behöver inte anmäla om bristen är lindrig och rättas till omgående. I gamla lagen fanns inte den möjligheten till undantag.

Utanför kontorstid

Kontakta Länsstyrelsens Tjänsteman i Beredskap (TiB) antingen via det nationella TiB numret: eller via 112. Begär TiB Länsstyrelsen Värmland.

TiB kan låsa upp så att ni kommer åt länsstyrelsens ”Epizootiförråd” med provtagningsmaterial, blanketter, skyddskläder, förpackningsmaterial etc.

Jordbruksverkets tjänsteman i beredskap nås på tel: 036-12 72 55 vid behov av stöd eller beslut i akuta frågor.

Smittsamma sjukdomar på djur i Värmland
senaste halvåret

 • Monocytär ehrlichios, hund.
  Hunden som var importerad (vi saknar information om ursprungsland) kom in till klinik med sjukdomssymptom som näsblod och trötthet. Hunden avlivades.
 • Kvarka: inget misstänkt eller bekräftat fall sen i våras.
  Vid anmälan om misstänkt kvarka använd blanketten Jordbruksverkets blankett D 65 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Skicka blanketten och även provsvar från laboratoriet till vår gemensamma e-postadress: veterinar.varmland@lansstyrelsen.se
 • MRSP, hund, ett fall.
  Hunden blev biten av varg förra året, varvid den remitterades till ett djursjukhus utanför länet. Den fick en bestående skada som omfattade ena örat. I oktober konstaterades en infektion där MRSP påvisades. Infektionen har ännu inte bedömts som avläkt. Informationsplikt för djurägaren och begränsningar för var djuret får vistas kvarstår därför.

Rapportering av djursjukdata häst för privatpraktiserande veterinärer

Vilka behandlingar på häst ska rapporteras och när?

Alla behandlingar med antibiotika för systemiskt bruk ska rapporteras (SJVFS 2013:41, saknr D 8). Rapporteringen ska ske individuellt och senast tre månader efter behandlingstillfället.

Hur ska rapporteringen ske?

Du kan rapportera via e-tjänst eller på blanketten ”Praktikjournal för veterinärer”.

Om du har databaserat journalföringssystem kan du rapportera in via e-tjänsten Djursjukdata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du behöver e-legitimation för att logga in. Har du frågor som är specifikt kopplade till e-tjänsten för djursjukdata kontakta Jordbruksverket. Kontaktuppgifter finns via länken ovan.

Om du vill rapportera på blanketten ”Praktikjournal för veterinärer” kan du beställa den från Jordbruksverket och sedan skicka den ifylld till Jordbruksverket, 826 64 Söderhamn.

Läs mer om rapportering här

Varför ska ni rapportera?

Tillförlitlig djursjukdatastatistik är viktig för att kunna följa hur antibiotikaanvändningen på häst förändras över tid.

Länsstyrelserna tog den 1 juni i år över vissa arbetsuppgifter från Polismyndigheten.

Det handlar om att vi nu verkställer våra egna beslut om omhändertagande av djur och handlägger ärenden enligt lagen om tillsyn över hund och katt (tillsynslagen).

Hantering av upphittade djur enligt hittegodslagen hanteras fortfarande av Polisen.

Förändringar för veterinärkliniker

Ansvarsförändringen innebär inga större förändringar för veterinärkliniker förutom att man numera ska anmäla att man avlivat ett djur enligt 30 § Djurskyddslagen (”Påträffas ett djur så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedelbart, får en veterinär eller en polisman och i brådskande fall någon annan genast avliva djuret. Den som har avlivat djuret ska informera ägaren eller innehavaren av djuret om detta. Om det inte är möjligt, ska länsstyrelsen underrättas. Lag (2018:53)”)

Rättelse

I bifogad informationsbroschyr (se nedan) till veterinärer anges att även inlämnade döda djur till en klinik ska rapporteras till länsstyrelsen. Detta är fel. Det är endast då djur avlivats och veterinären inte har kunnat nå djurägaren som länsstyrelsen ska underrättas.

Informationsbroschyr Pdf, 361.8 kB, öppnas i nytt fönster.

SVS har gett ut riktlinjer för hantering av djurskyddsfall på en smådjursklinik.

SVS djurskydd i kliniken Pdf, 863.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Återkallade läkemedel till livsmedelsproducerande djur inklusive häst

Läkemedelsverket har tillfälligt återkallat vissa preparat som innehåller hjälpämnet dietanolamin. Preparaten får därmed inte användas på livsmedelsproducerande djur.

Hästar som behandlas med de här preparaten måste skrivas ut ur livsmedelskedjan (anteckna i passet).

Ni som är ansvariga veterinärer för villkorad läkemedelsanvändning måste informera era kunder och stryka återkallade preparat från ordinationslistan. Meddela länsstyrelsen via e-post om ni sätter in ett ersättningspreparat.

Det gäller följande preparat, och började gälla den 17 oktober

 • Tribrissen vet 400mg/ml+80mg/ml injektionsvätska
 • Finadyne vet 50 mg/ml injektionsvätska
 • Cronyxin vet 50 mg/ml injektionsvätska
 • Flunixin N-vet 50 mg/ml injektionsvätska
 • Wellicox 50 mg/ml injektionsvätska

Ändrade föreskrifter

Jordbruksverkets föreskrifter om träning och tävling av djur (SJVFS 2010:45, saknr L17) har ändrats. Den så kallade dopningsbilagan försvinner och i stället beskrivs nu tydligare effekten av dopning och otillbörliga åtgärder på hästar och andra djur. Ändringarna träder i kraft den 21 juni 2018.

Syfte

Syftet med förändringarna är, enligt Jordbruksverket, att skapa bättre förutsättningar för branschen att fortsätta ta eget ansvar för djurskyddet och dopningsfrågor inom sina respektive discipliner. Det ska också förhindra användandet av prestations­höjande eller prestationssänkande åtgärder som bland annat kan leda till att djuren ansträngs hårdare än vad de är tränade för, eller att de skadas på annat sätt.

Exempel

Exempel på läkemedel, substanser och behandlingar som påverkar djurets prestationsförmåga och temperament finns när det gäller häst- och hundsport på respektive organisationers webbplatser.

Läs mer om träning och tävling med djur.

Smittsamma sjukdomar på djur i Värmland
senaste halvåret

 • Salmonella på katt: 44 fall mellan januari-april i år. De flesta i södra Värmland. Det normala brukar vara mellan 2–10 fall per år.
  Läs mer på SVA:s webbplats
 • EHV-1: En häst med luftvägsinfektion
 • Kvarka: det har varit enstaka anmälda misstankar under våren varav inget bekräftat positivt fall.
  Vid anmälan om misstänkt kvarka, använd Jordbruksverkets blankett D 65 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  Skicka till vår gemensamma e-postadress: veterinar.varmland@lansstyrelsen.se
  Skicka även provsvaret från laboratoriet till denna e-postadress.

Länsstyrelsen har nyligen lanserat en ny externwebb. Det kan vara svårt att hitta rätt i början och samma information kan finnas på flera ställen.

De sidor ni troligen har mest nytta av:

 • Om smittsamma djursjukdomar, hästpass, hygienregler med mera.
 • Om smittsamma djursjukdomar, anmälningspliktiga djursjukdomar, länsstyrelsens kontroll av djurhälsopersonal med mera.
 • Nyhetsbrev

Vid misstanke om att djur inte sköts på rätt sätt!

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt enligt djurskyddslagstiftningen. Du kan göra anmälan anonymt om du vill.

Länsstyrelsens djurskyddstelefon

Tel: 010-224 71 20

Öppen: Tisdag-fredag 9–12

E-post: djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se

Webbanmälan finns på länsstyrelsens webbplats.

Polisen

Om situationen är akut och det inte går att nå länsstyrelsen så ska du kontakta polisen i stället.

Vid misshandel av djur, till exempel om du ser någon sparka eller slå ett djur, kontakta polisen för anmälan om djurplågeri.

Tel. Polisen: 114 14

Länsstyrelsens Tjänsteman i Beredskap (TIB)

Begär: TiB, Länsstyrelsen Värmland.

Jordbruksverkets tjänsteman i beredskap (TIB)

Vid behov av stöd eller beslut i akuta frågor.

Tel: 036-12 72 55

Du som är djurhälsopersonal ska meddela Jordbruksverket om du byter namn, adress, telefonnummer eller arbetsplats.

Skicka information om ändringar via e-post eller vanlig post till:

veterinarfragor@jordbruksverket.se.

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Bestämmelsen finns i Jordbruksverkets föreskrift med saknummer D8

Råd för flera olika djurslag för dosering av antibiotika.

Förebygga

Att förebygga parasitproblem är det bästa för hästen. Genom att planera betesgången kan behovet av avmaskningsmedel minskas och därmed indirekt också resistensproblematiken hos parasiterna. Du hittar information om betesplanering och åtgärder för att reducera smittrycket på SVA:s webbplats.

Om träckprov

Det är inte alltid träckprovsanalys krävs när du skriver ut avmaskningsmedel till häst. Jordbruksverkets föreskrift om läkemedel och läkemedelshantering med saknummer D9, 3 kap, 20 §, innehåller undantag när man får förskriva utan att först ha undersökt djuren. Grundregeln är att en veterinär får förskriva avmaskningsmedel om man väl känner till djurhållningen och bedömer att läkemedlen kommer att hanteras på ett godtagbart sätt (punkt 1).

När djurägaren själv skickar träckprov till ett laboratorium och har kontakt med laboratorieveterinären, gäller att annan veterinär får förskriva om han eller hon har förhört sig om hästhållningen samt bedömt analysresultat från träckprovtagningen (punkt 2).

Föreskriften kan läsas här.

Altrenogest

Jordbruksverket har efter diskussioner med Läkemedelsverket kommit fram till under vilka förutsättningar licenspreparatet får användas till häst.

För brunstsynkronisering och förberedande av donatorer och recipienter vid embryotransfer får altrenogest användas till häst med tillämpande av en karenstid (SJVFS 2013:42, D9, 2 kap 16§).

När Läkemedelsverket beviljar licens för altrenogest för sådan användning så anges den karenstid som ska tillämpas i licensbeslutet.

En häst som behandlas med altrenogest för fertilitetsstörningar (terapeutisk behandling) ska vara uttagen ur livsmedelskedjan.

Vid ytterligare frågor kring hur olika behandlingar ska definieras, vänd dig till Jordbruksverket.

Gentaject för injektion

Får inte användas till häst som ingår i livsmedelskedjan. Hästen som ska behandlas måste ”kryssas” ur livsmedelskedjan i hästpasset.

 Smittsamma sjukdomar på djur i Värmland senaste halvåret.

 • MRSA och MRSP
  Inga fall
 • Leishmanios
  En hund importerad från Spanien insjuknade och togs till klinik för undersökning, varefter provtagning bekräftade Leishmania.
 • CWD Chronic Wasting Disease - Avmagringssjuka
  Med anledning av de fall av Chronic Wasting Disease (CWD), avmagringssjuka, som har påvisats i Norge på vilda renar och älg, kommer EU kommissionen att besluta om ett övervakningsprogram i Sverige, Polen och de baltiska länderna 2018-2020.
  Det har inte formellt beslutats om än, men så som det ser ut i dagsläget kommer övervakningsprogrammet att omfatta följande:6 000 djur ska provtas över tre år, varav hälften från hägnad vilt (kronhjort) och resten från vilt och ren.De djurslag som ska provtas är: ren, älg, rådjur, vitsvanshjort och kronhjort.

  De kategorier som ska provtas är:
 • Fallvilt
 • Trafikdödade/skadade djur
 • Kasserade djur från slakt
 • Djur från normalslakt och jakt (om antalet i övriga kategorier inte räcker till)

SVA/Jordbruksverket kommer att gå ut med mer information till jägare, hägnägare och andra berörda.

MEN om ni får frågor om provtagning ska man alltid vända sig till SVAs viltavdelning:

SVA skickar provtagningsmaterial och instruktioner om försändelse samt, vid behov, instruktioner om hur avlivningen ska gå till.         

Hästsmittskyddsprojektet startade 2016 som ett samarbete mellan länsstyrelser och SVA.

Deltagande länsstyrelser är Halland, Skåne, Stockholm, Västmanland, Västra Götaland och Örebro län.

Syftet med projektet var att förbättra sjukdomsbekämpningen av anmälningspliktiga sjukdomar på häst. Då kvarka är den vanligast förekommande infektionssjukdomen så har fokus lagts på just denna sjukdom. Bland annat har projektgruppen lagt fram som förslag att det ska finnas en nationell rutin för likriktning av hanteringen av kvarkaärenden på länsstyrelserna.          

Vid misstanke om MRSA enligt vissa kriterier, ska provtagning av djuret ske. Information om provtagningen ska anmälas till Länsstyrelsen liksom resultatet av denna. I det fall provsvaret är positivt för MRSA ska information om restriktioner lämnas till djurägaren och efter avläkt infektion ska även detta anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan bedriva tillsyn över att djurhållare följer restriktionerna som gäller om deras djur har bekräftad MRSA och behöver därför få kännedom om de fall som finns i länet.

När det gäller MRSP ska anmälan till Länsstyrelsen ske efter positivt provsvar samt när infektionen är avläkt.

Jordbruksverket har utarbetat informationsbrev till djurägare som veterinär kan lämna ut vid konstaterad infektion. De har även skrivit en lathund för veterinärer om vad som gäller vid misstanke och konstaterad smitta med MRSA/MRSP.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats  

För kliniker som utför kejsarsnitt på hund och katt kan det vara bra att känna till vad som gäller.

​Enligt Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2008:5 (Saknr L 102) om hållande av hund och katt, får en djurhållare inte använda en tik eller honkatt i avel om den har förlösts med kejsarsnitt två gånger.

Det kan finnas anledning att kontakta länsstyrelsen om en tik tillexempel kommer in till kliniken för ett tredje kejsarsnitt eller för andra förlossningsproblem om hon tidigare varit snittad två gånger.

Djurskyddsföreskrifter för lantbrukets djur

Från den 1 december 2017 gäller nya föreskrifter för lantbrukets djur. Den stora skillnaden är att de olika djurslagen får egna föreskrifter istället för att vara hopbuntade i en gemensam. Dessutom får nu kaninhållning inom lantbruket en egen föreskrift. Sedan tidigare finns kaninhållning på hobbynivå reglerat men för kaniner som produktionsdjur har det inte funnits speciella regler tidigare.

De förändringar i sakfrågor som gjorts är tillexempel:

• Det ska bli möjligt att under särskilda villkor, och med veterinärt överinseende, få vänja av smågrisar tidigare.

• Ett särskilt kapitel införs för föräldradjuren till slaktkyckling för att bättre kunna anpassa reglerna till dessa djurs behov. Det införs även vissa förändringar i kraven om dagsljus och sittpinnar för dessa djur.

Föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård

En del ändringar har införts i de två föreskrifterna som bland annat handlar om skyldigheter för personal inom djurens hälso- och sjukvård och om läkemedelsanvändning (D 8 och D 9).

Framförallt handlar det om vad en djurvårdare som inte tillhör djurhälsopersonalen får göra enligt nya undantagsregler. Djurvårdare delas in i tre nivåer och tillexempel så får djurvårdare på nivå 2 och 3 ge olika typer av injektioner. Däremot får en djurvårdare inte utföra några operativa ingrepp oavsett vilken nivå hen arbetar på.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats

Jordbruksverket har gjort en webbutbildning för den som vill bli officiell veterinär.

​Län mer på Jordbruksverkets webbplats

Smittsamma sjukdomar på djur i Värmland senaste halvåret.

 • MRSA och MRSP ett fall positivt för MRSP, en hund med sårskada.
 • Kvarka, det har varit lugnare under vintern men nu på vårkanten har det kommit in en del misstankar. De flesta har varit Strept. zooepidemicus. Ett par fall med konstaterad kvarka.
  Vid anmälan om misstänkt kvarka, använd blanketten D 65 och skicka den till veterinärernas e-post.
 • Infektiös laryngotrakeit; höns. Konstaterad smitta i ett par hobbybesättningar.
 • Listerios på nöt, ett fall. Det är relativt ovanligt på nöt, bara ett fåtal fall per år.
  Läs mer på SVA´s webbplats

IPN (Infektiös Pankreasnekros)

Vid Gammelkroppa Lax AB påvisades i december 2016 IPN vid en provtagning på gullspångsöring som kommer från Vänern. IPN har inte hittats i andra prov från anläggningen. Den handlade om en hitintills okänd variant av viruset, som klassades som en epizooti.

Gammelkroppa Lax AB producerar i första hand smolt för utsättning i Klarälven och Vänern på uppdrag av Fortum, som kompensation för den inverkan kraftverken har på fiskbeståndet. Företaget har anläggningar i Forshaga, Gammalkroppa och Nykroppa.

Beslut om spärrförklaring kvarstår vid anläggningarna i Forshaga och karantänskläckeriet i Nykroppa. På grund av problem med att torrlägga vissa bassänger har saneringen dragit ut på tiden. Länsstyrelserna i Västra Götaland och i Värmland planerar ett projekt tillsammans med SVA för att kartlägga förekomsten av IPN i Vänern.

Fågelinfluensa

Det finns fortfarande en något förhöjd risk för att fågelinfluensa ska spridas från vilda till tama fåglar, men risken är nu lägre.

Den 31 mars sänkte Jordbruksverket skyddsnivån i fjäderfä- och fågelbesättningar till nivå 1, vilket innebär att fjäderfä för produktion kan hållas ute men ska vara inhägnade. Hobbyfåglar får hållas lösgående ute men ska ha mat och vatten under tak.

CWD

Enligt Jordbruksverket pågår ett arbete inom EU med att ta fram en övervakningsplan för sjukdomen som preliminärt ska sträcka sig från 2018–2020.

I Värmland har hittills 16 hjortdjur provtagits med negativt resultat.

Läs mer om övervakning i Sverige på SVA´s webbplats.

Villkorad läkemedelsanvändning ska bara användas i besättningar där du som veterinär har god kännedom om besättningen och djurhälsan och djurskyddet är gott.

Tanken är att du parallellt med förskrivningen ska arbeta med andra förebyggande åtgärder för att få en bättre djurhälsa i besättningen.

Det är inte någon rättighet för djurhållaren att få villkorad läkemedelsförskrivning, utan en möjlighet om du bedömer att det är lämpligt. Om djurhållaren missköter den villkorade läkemedelsanvändningen eller om djurskyddet inte är godtagbart, är det din skyldighet som veterinär, att dra in den villkorade förskrivningen.

Instruktioner till djurhållaren

Skriv tydliga instruktioner till djurhållaren som är lätta att följa.

Se till att uppdatera instruktionerna och ta bort läkemedel som du inte längre förskriver.

Följ de antibiotikapolicys som finns och håll dig uppdaterad om behandlingsmetoder. Se mer om behandlingsrekommendationer på Läkemedelsverkets webbplats.

I instruktionerna ska inte läkemedel finnas med som är begränsade enligt lagstiftningen (kräver provtagning), exempelvis enrofloxacin, om inte din utredning tidigare har visat att det i undantagsfall är förstahandsvalet.

Kontroll av ViLA-besöksintervall

Grunden är att du ska besöka besättningen var femte vecka. Undantagsvis kan detta utsträckas till åtta veckor i de fall läkemedelsanvändningen är ringa.

I en fårbesättning som får läkemedel i två månader under lamningsperioden gör du lämpligen ett start- och ett slutbesök.

Observera att det för mjölkbesättningar gäller andra regler om besöksfrekvens. Du kan läsa mer på Jordbruksverkets webbplats.

Djurskyddsdeklaration

I grisbesättningar och mjölkbesättningar ska du bifoga en djurskyddsdeklaration till den årliga anmälan till Länsstyrelsen.

Anmälan till Länsstyrelsen

När en förskrivningsperiod inleds ska veterinären inom två veckor skicka en anmälan om detta till länsstyrelsen.

Anmälan ska innehålla uppgifter om:

1. djurhållarens namn och adress samt fastighetsbeteckning och eventuellt produktionsplatsnummer,

2. djurslag,

3. tidsperiod under vilken villkorad läkemedelsanvändning beviljats,

4. förskrivna läkemedel,

5. vilka personer som är ansvariga för behandlingarna i besättningen,

6. vilken utbildning enligt 7 § de personer som avses i punkten 5 har, samt

7. kopia av instruktioner, inklusive eventuella bilagor, som veterinären lämnat för läkemedelsanvändningen.

OBSERVERA att om den villkorade läkemedelsanvändningen inte avbryts mellan förskrivningsperioderna räcker det att anmäla till länsstyrelsen genom tillexempel e-post om att den villkorade läkemedelsanvändningen kommer att fortsätta enligt tidigare anmälan.

Meddelandet måste innehålla uppgifter om vilken produktionsplats som avses, ansvarig veterinär samt en kopia av den senaste djurskyddsdeklarationen i besättningen.

Om några förändringar i uppgifterna i första stycket har skett ska även dessa anges i meddelandet.

Frågor?

Har du frågor om villkorad läkemedelsanvändning, tveka inte att ta kontakt med oss länsveterinärer.

Ett nytt regeringsuppdrag säkrar att det nationella arbetet mot antibiotikaresistens fortsätter.

​Antibiotikaresistenta bakterier är ett hot mot människors och djurs liv och hälsa. Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten ska på uppdrag av regeringen tillsammans fortsatt leda det nationella arbetet mot antibiotikaresistens.

I det nya regeringsuppdraget ingår även att myndigheterna ska fortsätta driva arbetet med den nationella samverkansfunktion mot antibiotikaresistens som bildades 2012 samt uppdatera den nuvarande handlingsplanen om ska löpa från 2018 till 2020.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läkemedelsverket skickar ut nyhetsbrev till veterinärer med aktuell läkemedelsinformation. Myndigheten har flera behandlingsrekommendationer på sin webbplats.

- Anmälan till Jordbruksverket

Jordbruksverket har inrättat en speciell telefon för anmälan om olagligt införda hundar och katter.

Telefonen får endast användas av veterinär och annan djurhälsopersonal, länsstyrelsen samt Tullverket.

Numret är 073-80 34 369 och bemannas vardagar 8:00- 16:30.

Övrig tid kontaktas TIB 036-12 72 55.

Om arbetet med att ta fram hygienplaner för verksamheten.

​2015 kontrollerade Länsstyrelsen att samtliga kliniker i länet hade påbörjat arbetet med att ta fram hygienplaner för verksamheten, enligt "nya" K 112 som började gälla 2014. Resultatet av kontrollerna visade att samtliga hade en skriftlig hygienplan där det minst framgick basala hygienregler. Flera kliniker hade även kommit längre med utformningen av planen.

Länsstyrelsen vill påminna om att planen ska vara ett levande dokument över verksamhetens hygienregler och om man inte redan har tagit upp vissa ämnesområden utöver de basala reglerna, så kan man läsa mer på Jordbruksverkets webbplats om vad som ska ingå i planen.

SVA har också mycket hjälp och information på sin webbplats.

Kontakt