För djurhälsopersonal

Här kan du som arbetar med djurhälsa i Värmland ta del av aktuell information om ändringar i lagar och föreskrifter, olika riktlinjer och annat som berör er.

Här finns aktuell information som berör länets djurhälsopersonal och vi sprider sidan via e-post till våra prenumeranter som arbetar med djurhälsa. Vi vill på det här sättet nå ut till så många som möjligt av er som arbetar med djurhälsa i länet.

Anmäl dig som e-prenumerant

Du får e-post med med de uppdateringar vi gör på den här sidan. Dela gärna informationen till dina kollegor!

Anmälan och kontakt: veterinar.varmland@lansstyrelsen.se

Nyhetsbrev

Smittsamma sjukdomar på djur i Värmland under det senaste halvåret

  • Häst: flera misstänkta kvarkafall visade fynd av Streptococccus zooepidemicus, där isoleringsåtgärder tillämpades på plats. Ett fall av hästinfluensa visade sig vara kopplat till europeisk hästhandel. Ett fall av MRSA kopplat till annat län rapporterades också.
  • Nöt: ett fall av Salmonella enterica subspecies diarizonae konstaterades i en dikobesättning. Denna förekommer ofta hos får, men även hos kräldjur, och har påvisats mycket sporadiskt hos människa. Läs mer på SVAs webbplats:

https://www.sva.se/produktionsdjur/far/sjukdomar/djursjukdomar-a-o/salmonella-hos-farlänk till annan webbplats

  • Får: ett fall av maedi-visna.
  • Fjäderfä: ett fall av Mycoplasma gallisepticum och ILT (infektiös laryngeotrakeit) i en hobbyhönsbesättning.
  • Hund: sex fall av MRSP rapporterades under hela 2020. Fem av dessa fall rapporterades under semesterperioden, dvs. juni-augusti, och det sista fallet rapporterades oktober månad.
  • Skogshare: ett fall av tularemi.

Undantag från fysiskt besättningsbesök för förskrivning och injektioner i VILA

Nya beslut från Jordbruksverket, gäller till och med den 28 februari 2021.

Beslut (PDF)PDF

Beslut (PDF)PDF

Tillfällig bilaga till hygienplan, om t.ex. skyddsutrustning saknas

Beslut från Jordbruksverket från våren 2020.

Tillfällig bilaga (PDF)PDF

Under pandemin har flera länder rapporterat utbrott av COVID-19 hos minkar i pälsdjursbesättningar. Danmarks beslut om att slakta ut landets bestånd pga. spill-back av en ändrad variant av SARS-CoV2 från mink till människa har förekommit i nyheterna. Här kan ni läsa vad Folkhälsomyndigheten skrev den 10 december 2020 om situationen i Sverige:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/inte-samma-virusvariant-hos-svenska-och-danska-minkar/länk till annan webbplats

Vi bifogar även en länk till OIEs webbplats där rapporterade fall av COVID-19 hos djur presenteras, samt en artikel som diskuterar mottaglighet för viruset hos olika djurarter och en som rör jakten efter ett mellanvärd.

Events in animals: OIE - World Organisation for Animal Healthlänk till annan webbplats

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7297130/länk till annan webbplats

Domen ger medlemsstater möjligheten att även fortsättningsvis kräva bedövning före slakt, så som vi har det idag i Sverige.

Domen (PDF)PDF

Den 15 december 2020 höll Länsstyrelsen Värmland en utbildning om sambandet mellan våld mot kvinnor och barn med våld mot djur. Om du är intresserad av att få tillgång till materialet i efterhand, mejla holly.cedervind@lansstyrelsen.se.

Sambandet mellan våld mot djur och våld mot kvinnor och barn | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se)länk till annan webbplats

I stort sett samtliga veterinära verksamheter i Värmland är nu kontrollerade och har en fungerande hygienplan.

Rutiner för tvättning och städning har genomgående varit adekvata men det har varit många avvikelser gällande egenkontrollen, registrering och uppföljning av vårdrelaterade infektioner, kännedom om hantering av MRSA/MRSP, åtgärdsdokumentation samt fortbildning av eventuell personal.

Syftet med krav på särskilda hygienregler inom djurens hälso- och sjukvård (SJVFS 2013:14 saknr K112) är att förebygga uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade infektioner (VRI) både på veterinärkliniker och i veterinärt fältarbete. Alla verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård där veterinärmedicinsk vård bedrivs ska ha en hygienplan. Den ska dokumentera hur man ska arbeta för att förhindra spridning av smittämnen.

Smittsamma sjukdomar på djur i Värmland under det senaste halvåret

  • Kvarka: 4 misstänkta fall, varav ett positivt. Strept. zooepidemicus påvisades i övriga fall, stallarna hålls som regel isolerade precis som vid kvarka.
  • Salmonella katt: våren 2020 noterades 53 positiva fall under januari-mars vilket var lite drygt 4 gånger fler fall än förra våren. I 13 fall var ägaren boende i Karlstads kommun, i 6-9 fall var ägaren boende i Arvika och Kristinehamn, och i övriga kommuner rapporterades 0-2 fall.
  • Salmonella vilda fåglar: 2 fall på grönsiska, ett i Arvika och ett i Torsby kommun.
  • Mycoplasma gallisepticum hos en höna och ILT (Infektiös laryngeotrakeit) hos en annan höna i samma hobbyfjäderfä besättning.

Med anledning av brist på läkemedel inom humansjukvården för vård av patienter med covid-19 har Jordbruksverket och Läkemedelsverket tidigare uppmanat till återhållsamhet gällande förskrivning av läkemedel som är kritiskt viktiga för humansjukvården. Vi ser nu att många läkemedel för anestesi inom veterinärmedicinen tar slut hos leverantör.

Kirurgisk verksamhet som faller inom begreppet akut djursjukvård ska ges prioritet i den veterinärmedicinska vården. All annan sjuk- och hälsovård som kräver anestesi måste därför lågprioriteras för att inte bristsituation av läkemedel ska öka eller att akut sjuka djur inte kan ges den behandling som krävs för att upprätthålla djurskyddet.

- Detta ställs på sin spets när vi nu går in i ett skede där ett flertal första- och andrahandsval av läkemedel för anestesi, är restnoterade eller ska reserveras för humant bruk, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket. Utifrån kriterier fastställda av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) bedömer Jordbruksverket att hälso- och sjukvård för livsmedelsproducerande djur, tjänstedjur och servicedjur, samt akut sjukvård för alla djur som hålls av människor är samhällsviktig verksamhet.

Alternativa anestesiläkemedel

Sveriges Lantbruksuniversitet uppger att andra receptbelagda anestesiläkemedel som kan användas för induktion av allmän anestesi på djur är alfaxalon (Alfaxan) och tiopental (Pentocur). För induktion av dissociativ anestesi kan tiletamin i kombination med zolazepam i Zoletil användas. Om de ovan nämnda anestesiläkemedlen inte finns tillgängliga kan induktion utföras med ketamin efter adekvat premedicinering. Mer omfattande kirurgi bör utföras under inhalationsanestesi om totalintravenös anestesi med propofol eller alfaxalon inte kan erbjudas.

I FASS anges vanligen dosering av anestesiläkemedel utan premedicinering. Inom veterinärmedicinen rekommenderas vanligen premedicinering med olika kombinationer av sederande läkemedel och opioider. Valet av premedicinering påverkar både dosering och injektionshastighet av anestesiläkemedlet.

Kunskap om läkemedlen är nödvändig för att undvika överdosering och komplikationer. Ordinerande veterinär kan kontakta professor i anestesiologi Görel Nyman på SLU via mejl gorel.nyman@slu.se för ytterligare information om dosering och injektionsteknik om andra anestesiläkemedel än beprövade behöver användas under rådande omständigheter.

Mer information

Läkemedel för djurlänk till annan webbplats

Begränsa användningen av propofol till djur, Läkemedelsverket 2020-04-17länk till annan webbplats

Läkemedelsverket kartlägger sårbarheter i läkemedelsförsörjningen 2020-04-07länk till annan webbplats

Undvik propofol i djursjukvården

Läkemedelsverket och Jordbruksverket uppmanar till största möjliga återhållsamhet i användning av propofol till djur. Veterinärer uppmanas bl.a. att använda andra läkemedel istället. Läs mer här.länk till annan webbplats

Jobba strikt efter kaskadprincipen

Veterinärer har i undantagsfall möjlighet att förskriva läkemedel till djur som är godkända för människor. Detta styrs av den så kallade "kaskadprincipen", vilken innebär att det ska ske först då andra vägar prövats. Jordbruksverket och Läkemedelsverket uppmanar nu veterinärer att bistå sjukvårdens behov av läkemedel under covid-19-utbrottet genom att vara extra eftertänksamma i sin förskrivning. Läs mer här.länk till annan webbplats

Möjlighet att göra avkall från hygienplanen via tillfällig bilaga

Läs mer i följande beslut från Jordbruksverket:

Information om hygienregler för verksamhet inom djurens hälso och sjukvård med anledning av corona/covid 19
Den pågående pandemin covid-19 har inneburit en ökad användning och efterfrågan på skyddsutrustning och produkter för handdesinfektion inom vården. Detta i sin tur har orsakat en brist på skyddsutrustning och handdesinfektion hos flera verksamheter inom djurens hälso-och sjukvård.

Jordbruksverket har utrett hur detta kan påverka möjligheten att förebygga spridning av smittämnen vid verksamhet inom djurens hälso- sjukvård, och möjligheten för sådana verksamheter att uppfylla kraven i föreskrifterna K 1121. Hygienplan Basala hygienrutiner ska tillämpas inom djurens hälso- och sjukvård där veterinärmedicinsk vård bedrivs, i syfte att förhindra smittöverföring. I basala hygienrutiner ingår att beskriva följande punkter som ska vara anpassade till den egna verksamheten: - korrekt arbetsklädsel - handhygienrutiner; handtvätt och handdesinfektion - handskar; hur och när dessa ska användas - skyddskläder: hur och när man använder bl.a. engångs plastförkläde/skyddsrock eller andningsskydd De basala hygienrutinerna ska skrivas i verksamhetens hygienplan2 som en arbetsbeskrivning för all personal som ska följas i alla vårdsituationer.

Det är viktigt att de grundläggande förutsättningarna för en god vårdhygien säkerställs både för patientsäkerhet och för arbetarskydd. I en situation där tillgången till skyddsutrustning och handdesinfektion inte är tillräcklig för att hygienplanen ska kunna efterlevas, har verksamheterna möjlighet att göra en bilaga till hygienplanen med hygienrutiner anpassade efter omständigheterna. En förutsättning för att kunna anpassa rutinerna är att verksamheterna gör en noggrann riskbedömning. Observera att syftet med hygienplanen fortfarande ska uppnås – de grundläggande förutsättningarna för en god vårdhygien ska säkerställas både för patientsäkerhet och för arbetarskydd. Om det, trots riskbedömning och hygienrutiner, inte finns förutsättningar för personalen att arbeta på ett smittskyddsmässigt acceptabelt sätt, kan det vara nödvändigt att förändra verksamheten.

En bilaga till hygienplanen ska vara tidsbegränsad, och upphöra att gälla när förutsättningarna återgår till det normala, d.v.s. när skyddsutrustning,
desinfektionsmedel m.m. åter finns att tillgå. Branschens riktlinjer för enskild riskbedömning. En grupp av företrädare från branschen med särskild vårdhygienkompetens har tagit fram ett underlag för riskbedömning med tanke på bristen på material. Underlaget kan vara en god hjälp vid det enskilda företagets riskbedömning, men observera att riskbedömningen alltid måste vara anpassad till den egna verksamheten. Gruppens underlag finns att ladda ner här.länk till annan webbplats

Möjlighet att göra distansbesök i VILA, under en begränsad tid.

Läs villkoren i beslutet från Jordbruksverket:

Undantag från kravet på fysiska besättningsbesök av veterinär för att
djurhållare ska få ge injektioner med preparat som omfattas av
villkorad läkemedelsanvändning Jordbruksverkets beslut Jordbruksverket beslutar att ge undantag från kravet i 5 kap 8 § 3 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom
djurens hälso-och sjukvård. Undantaget medger att den som använder läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning får ge injektioner med de preparat som den villkorade läkemedelsanvändningen omfattar utan att den ansvarige veterinären (eller hans eller henne ersättare) fysiskt har besökt gården inom den tidsrymd som beskrivs i 4 kap. 10 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning.

Beslutet gäller till och med den 31 maj 2020.
Den pågående pandemin orsakad av sjukdomen covid-19 har påverkat många funktioner i samhället med ett stort antal insjuknade personer samt på grund av att flera åtgärder måste vidtas för att minska smittspridning. Den pågående pandemin riskerar att skapa brist på veterinärer i tjänst samt skyddsutrustning som används i samband med vissa besättningsbesök. Det rekommenderas även att personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper begränsar sina sociala kontakter.

Som en följd av detta måste den akutsjukvård som inte omfattas av villkorad läkemedelsanvändning prioriteras i första hand och annan veterinär verksamhet får därmed komma i andra hand. En konsekvens av detta är att veterinärer som förskriver läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning kan komma att ha begränsade resurser att genomföra fysiska besök i de besättningar för vilka de ansvarar enligt de krav som anges i 4 kap. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning.

Förskrivning av läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning utförs i syfte att öka djurvälfärden och djurhälsan på så sätt att djurhållaren i vissa fall kan påbörja läkemedelsbehandling i sin besättning utan föregående klinisk veterinärundersökning av djuret eller djuren i anslutning till användningen.

Motivering: Förskrivning av läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning innebär att en djurhållare i vissa fall kan påbörja läkemedelsbehandling i sin besättning utan att en veterinär kliniskt har undersökt djuret eller djuren i anslutning till användningen. Förutsättningarna för villkorad läkemedelsanvändning finns angivna i bl.a. 5 kap 8 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso och sjukvård. I denna bestämmelse anges villkor för den djurhållare som använder läkemedel för
villkorad läkemedelsanvändning. Ett av villkoren för att djurhållaren ska få ge injektioner med de preparat som den villkorade läkemedelsanvändningen omfattar är att den ansvarige veterinären (eller hans eller hennes ersättare) har besökt besättningen för rådgivning och kontroll enligt vissa angivna tidsintervall. Dessa besök är en av flera förutsättningar för att den villkorade läkemedelsanvändningen ska kunna fortgå. Enligt 8 kap. 2 § nämnda föreskrifter får Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i föreskrifterna om det finns särskilda skäl.

Med anledning av sjukdomen covid-19 kan det uppstå ett behov att inom veterinärkåren i första hand prioritera den vård av akut sjuka djur som inte omfattas av villkorad läkemedelsanvändning. Det rekommenderas även att veterinärbesök till djurhållare över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper ska begränsas. Möjligheterna för veterinärer att göra fysiska uppföljningsbesök i besättningar som är anslutna till villkorad läkemedelsanvändning kan därmed bli begränsade. Med hänsyn till de negativa effekter som en avslutad villkorad läkemedelsanvändning kan ge för såväl djurhållare som djurvälfärden och djurhälsan bedömer Jordbruksverket att sjukdomen covid-19 och dess följdverkningar är att anse som särskilda skäl för att besluta om undantag från kravet på fysiska besättningsbesök för rådgivning och kontroll vid veterinärs förskrivning av läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning.

Jordbruksverket bedömer att det under rådande förhållanden är möjligt att säkerställa en god och säker vård för aktuella djur på annat sätt än genom fysiska besättningsbesök, exempelvis genom att den förskrivande veterinären (eller hans eller hennes ersättare) närvarar via exempelvis telefon eller videolänk. Avgörande för om det är lämpligt och tillräckligt att ge rådgivning och utföra kontroll på annat sätt än genom fysiska besättningsbesök får bedömas av veterinären i varje enskilt fall.

Debattartikel om antibiotikaresistens i Coronatider (Aftenposten).länk till annan webbplats

Färskfoder till hund kan vara en källa till oönskade resistenta bakterier.länk till annan webbplats

Forskare ser negativa effekter av antibiotika på viktiga processer i marken.länk till annan webbplats

Om det inte räcker med att antimikrobiell resistens drabbar folkhälsan, så finns här en studie som indikerar att antibiotika får negativa effekter på koldioxidlagring mm.

I ett länsstyrelsegemensamt projekt kontrollerades 31 värmländska hästars pass avseende följsamhet av förordning (EU) 2015/262 (förordning om pass för hästdjur). Fem hästpass innehöll brister som skulle kunna ha betydelse för livsmedelssäkerheten. I tre fall indikerade passet att hästen var avsedd för användning som livsmedel samtidigt som hästregistret visade motsatsen. Ett äldre lösbladspass bedömdes undermåligt då det var möjligt att byta ut blad, och därmed undangömma behandlingar. Ytterligare en häst stod på daglig behandling med ett läkemedel med livslång slaktkarens, utan notering om detta i passet. Endast 16 av 31 pass var utan anmärkningar, vilket innebär att det finns skäl för både veterinärer och djurägare att ta ett större ansvar kring hästpasshantering.

AHL står för Animal Health Law och är en förordning som kommer att ersätta ett stort antal förordningar, direktiv och beslut som idag reglerar djurhälsa och smittskydd. Den kommer att fungera som en ramlag och ha underliggande akter (dessa håller på att författas nu). AHL kommer att träda ikraft i april 2021. Inför ikraftträdandet pågår ett stort arbete i att förbereda nationell anpassning till förordningen och underliggande akter. Bland annat kommer flera uppgifter att måste registreras gällande land- och vattenlevande djur. Läs mer här.länk till annan webbplats

Hygienregler för djurhållare

Sedan 2013 finns en särskild hygienlagstiftning som bland annat kräver att det ska finnas möjlighet för den som vistas på en djuranläggning att tvätta och desinficera händerna. Reglerna gäller inte för den som endast har djur i sitt eget hem.

Du som har besöksverksamhet där människor erbjuds möjlighet till direkt kontakt med djur ska även ha besöksregler och anmäla din verksamhet till Länsstyrelsen om du har tre eller fler besökstillfällen per år. Detta gäller även när djuren kommer till människorna som till exempel vårdhundar.

Tillsyn av djurhälsopersonal

Länsstyrelsen är ansvarig för tillsynen av djurhälsopersonal i länet. Det innebär att vi kontrollerar att personal som arbetar med djurens hälso- och sjukvård följer gällande lagar och bestämmelser.

Tillsyn av djurhälsopersonal

Kontakt