För djurhälsopersonal

Här kan du som arbetar med djurhälsa i Värmland ta del av aktuell information om ändringar i lagar och föreskrifter, olika riktlinjer och annat som berör er.

Här finns aktuell information som berör länets djurhälsopersonal och vi sprider sidan via e-post till våra prenumeranter som arbetar med djurhälsa. Vi vill på det här sättet nå ut till så många som möjligt av er som arbetar med djurhälsa i länet.

Anmäl dig som e-prenumerant

Du får e-post med med de uppdateringar vi gör på den här sidan. Dela gärna informationen till dina kollegor!

Anmälan och kontakt: veterinar.varmland@lansstyrelsen.se

Nyhetsbrev

Jag heter Holly Cedervind och är Susan Edlund och Sissel Brennas nya kollega. Många av oss känner varandra sedan förut. Jag är tillbaka på Länsstyrelsen Värmland efter en fyraårig paus.

Närmast kommer jag från Livsmedelsverket där jag jobbade med exportfrämjande åtgärder, framförallt med förhandlingar och information till tredjeland om Sveriges system för livsmedelskontroll och djurhälsa. Jag har även vikarierat på viltpatologen på SVA, och på djursjukhus.

Nu känns det spännande att komma ”hem” till Värmland och jobba för en hållbar utveckling i Värmland ur ett veterinärt perspektiv, med fokus på att göra det lättare att göra rätt.

Smittsamma sjukdomar på djur i Värmland senaste halvåret.

  • Listerios, hobbyhöns; samma gård hade även mycoplasmainfektion hos hönsen.
  • Kvarka: fyra misstänkta fall varav ett var positivt.

E-tjänstenlänk till annan webbplats finns på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.

Lägg gärna till ett bokmärke på telefonens startskärm för att snabbt och enkelt få tillgång till e-tjänsten när du är i fält. Då kan du skicka iväg anmälan om till exempel kvarka eller virusabort redan i bilen, innan du lämnar gården.

Vilka uppgifter ska fyllas i?

Välj först aktuell sjukdom och sedan det län där det sjuka djuret befinner sig. De flesta uppgifter i formuläret är obligatoriska och måste fyllas i. Du legitimerar dig slutligen med bank-ID och får en kvittens på anmälan med länsstyrelsens diarienummer till den e-postadress som angetts i anmälan. Anmälan är klar.

Djurskyddslagen, 9 kap. § 4 om nödavlivning av djur

4 § Om ett djur påträffas så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedelbart, får det avlivas av en veterinär eller polisman, även om djurägaren inte kan kontaktas. I brådskande fall får även någon annan genast avliva djuret.

Den som har avlivat djuret ska informera ägaren eller någon annan som är ansvarig för djuret om detta. Om det inte är möjligt, ska länsstyrelsen underrättas.

Att ett djur påträffas innebär att det inte finns någon ägare ihop med djuret. Om en person kommer in till en klinik med ett svårt sjukt eller skadat djur, räknas det inte som påträffat och kan inte avlivas mot ägarens vilja med stöd av ovanstående paragraf.

Kontakta länsstyrelsen om ni anser att djuret lider och bör omhändertas och djurägaren inte går med på avlivning.

När ska länsstyrelsen informeras

Det har i många län varit oklarheter om och när länsstyrelsen ska underrättas om döda tamdjur. Vi vill bara förtydliga att det enbart är om djur har avlivats av djurskyddsskäl och den som avlivat inte har kunnat informera djurägaren/denne är okänd, som länsstyrelsen ska informeras.

Länsstyrelsen tar inte emot information om upphittade döda tamdjur. I dessa fall bör istället polisen underrättas.

Förlängd karenstid Santiola vet

Karenstiden efter behandling av får med Santiola vet förlängs till 107 dygn och gäller från och med
5 september 2019.

Tidigare var det tillåtet att slakta får 77 dygn efter behandling. Förändringen genomförs i alla EU länder för att förbättra säkerheten för konsumenten. Santiola vet är ett läkemedel mot parasiter hos får och nötkreatur.

Läkemedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns mer information om karenstider.

Med anledning av de campylobacter-fall som upptäckts på arbetstagare på slakterier, så har Arbetsmiljöverket förtydligat och breddat informationen kring anmälan av allvarliga tillbud avseende smittrisker.

Då veterinärer och annan djurhälsopersonal också kan smittas av allmänfarliga sjukdomar, som MRSA till exempel, så kan det vara bra att känna till vad som gäller.

Läs mer härlänk till annan webbplats

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska göra en översyn av nuvarande lagstiftning om läkemedel för djur.

Läs mer i Regeringskansliets pressmeddelandelänk till annan webbplats

Länsstyrelsen stödjer och kontrollerar djurhälsopersonal

Länsstyrelsen kontrollerar djurhälsopersonal i länet. Syftet är att all djurhälsopersonal ska följa lagen och ha ett bra smittskydd.

Vem och vad kontrolleras?

Länsstyrelsen kontrollerar veterinärer och annan djurhälsopersonal. Det innefattar veterinärer, djursjukskötare och godkända hovslagare, samt andra som arbetar med djursjukvård, till exempel godkända legitimerade sjuksköterskor, tandläkare och sjukgymnaster. Målet är att all djurhälsopersonal ska följa lagen och ha ett bra smittskydd.

Varje år görs kontroller på ett antal veterinära arbetsplatser. Kontrollernas fokus ligger på läkemedelsanvändning, journalföring och arkivering, beredskapsfrågor samt hantering av infektioner med vissa antibiotikaresistenta bakterier, läkemedel och riskavfall. Vi kontrollerar även att alla djurvårdande enheter har bra hygienplaner anpassade för den egna verksamheten. Djurvårdande enheter är till exempel djursjukhus, djurkliniker, enklare veterinärmottagningar och distriktsveterinärmottagningar.

Lagstiftning och mer information om och för djurhälsopersonal hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Djurhälsopersonal på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

När behövs intyg från veterinär?

En djurskyddskontrollant får inte göra veterinära bedömningar, som till exempel om djuret är utsatt för ett lidande. När Länsstyrelsen kräver in veterinärintyg från en djurhållare är det oftast på grund av att denne inte självmant tagit eller tänker ta sitt djur till veterinär trots att det finns behov.

Journalföring, intygsskrivning, tystnadsplikt och anmälningsplikt på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Djurhälsopersonal i enskild (inte statlig) verksamhet är inte skyldig att lämna ut uppgifter till någon. Undantag är uppgifter som Länsstyrelsen behöver för tillsyn av verksamheten eller som följer av anmälningsskyldighet enligt lag. All djurhälsopersonal är till exempel skyldiga att anmäla till Länsstyrelsen om de märker att djur inte hålls eller sköts i enlighet med djurskyddslagen.

Djurskyddslagen (2018:1192) hos Sveriges riksdaglänk till annan webbplats

Hygienregler för alla djurhållare och vårdverksamheter

Sedan 2013 finns en särskild hygienlagstiftning som bland annat kräver att det ska finnas möjlighet för den som vistas på en djuranläggning att tvätta och desinficera händerna. Reglerna gäller inte för den som endast har djur i sitt eget hem.

Du som har besöksverksamhet där människor erbjuds möjlighet till direkt kontakt med djur ska även ha besöksregler och anmäla din verksamhet till Länsstyrelsen om du har tre eller fler besökstillfällen per år. Detta gäller även när djuren kommer till människorna som till exempel vårdhundar.

För verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård gäller särskilda regler för att förhindra spridning av smittor inom vården.

När en veterinär misstänker att ett djur drabbats av en infektion med antibiotikaresistenta bakterier (MRSA/MRSP) ska det undersökas och anmälas till Länsstyrelsen och djurägaren ska vidta åtgärder för att förhindra att bakterierna sprids vidare.

Kontakt