Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

För djurhälsopersonal

Här hittar du Länsstyrelsen Värmlands nyhetsbrev för djurhälsopersonal. I nyhetsbrevet kan du som arbetar med djurhälsa i Värmland ta del av aktuell information om ändringar i lagar och föreskrifter, olika riktlinjer och annat som berör dig och ditt arbete.

Här finns aktuell information som berör länets djurhälsopersonal och vi sprider sidan via e-post till våra prenumeranter som arbetar med djurhälsa. Vi vill på det här sättet nå ut till så många som möjligt av er som arbetar med djurhälsa i länet.

Anmäl dig som e-prenumerant!

Du får då e-post med de uppdateringar vi gör på den här sidan. Dela gärna informationen till dina kollegor!

Anmälan och kontakt

Hör av dig till oss om du vill prenumerera på nyhetsbrevet.

veterinar.varmland@lansstyrelsen.se

Skriv gärna till vår e-post om det är något särskilt du vill läsa om, särskilt du som inte är veterinär. Så ser vi om vi kan få med det i innehållet.

Nyhetsbrev

Från och med den 1 januari 2023 införs krav för alla medlemsländer inom EU att samla in och rapportera uppgifter om försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel till djur.

Det finns särskilda kvalitetskrav på de uppgifter som ska rapporteras in. Därför kommer Jordbruksverket att ta fram en e-tjänst med inbyggda valideringssteg som minskar risken för felrapportering.

Du som i dag rapporterar på pappersblanketten "Praktikjournal för veterinärer" (D80), eller använder Jordbruksverkets excelfiler för rapportering i e-tjänsten ska från 1 januari istället använda Jordbruksverkets nya e-tjänst.

Du kan också ansluta dig till ett databaserat journalföringssystem, förutsatt att systemet skickar in data på ett sätt som Jordbruksverket har godkänt.

Inläsningstjänsten i Söderhamn kommer att upphöra 2023 (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Nya krav för rapportering av djursjukdata från 2023 (Jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Från och med den 1 januari 2023 blir det obligatoriskt med ID-märkning och registrering av katter. Registreringen görs hos Jordbruksverket.

Syftet med den nya lagen är att värna om katten och höja dess status som sällskapsdjur. När alla katter är märkta och registrerade blir det enklare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare och att se vilka katter som saknar ett hem så att de kan tas om hand.

När lagen har trätt i kraft kommer länsstyrelsen att ansvara för tillsynen. Länsstyrelsen kan då besluta om åtgärder om en katt inte är märkt eller registrerad.

Riksdagens beslut, Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU13 (Riksdagen) Länk till annan webbplats.

Möjligt registrera sin katt hos Jordbruksverket från 2023" (Pressmeddelande, Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Märkning och registrering av katter (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Den 1 juli 2022 trädde lagändringar i kraft i brottsbalken och djurskyddslagen. Bland annat införts ett grovt djurplågeribrott i brottsbalken. Straffskalan för brottet är fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Definitionen av ett grovt djurplågeribrott är att gärningen ska vara gjord med avsikt eller av grov oaktsamhet. Den ska ha inneburit allvarligt lidande för djuret, eller ha omfattat ett större antal djur, eller annars ha varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Förändringarna innebär också att mindre allvarliga överträdelser av djurskyddslagstiftningen, som inte orsakat lidande för djur, ska kunna leda till en sanktionsavgift i stället för böter. Sanktionsavgifterna hanteras av länsstyrelserna och rör främst djurskyddsregler av administrativ karaktär, till exempel vad gäller djurtransporter, slakt/avlivning av djur, försäljning/överlåtelse av djur, djurparker, cirkusar och försöksdjur. Avgifterna ska vara minst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor.

Läs mer om straff och sanktioner i 10 kapitlet i djurskyddslagen (Riksdagen) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna rapporterar varje år sitt utförda kontrollarbete till Jordbruksverket. Vi lämnar en stor mängd uppgifter: om hur vi planerat arbetet, antal utförda kontroller, noterade brister, åtgärder, utvärdering med mera.

Jordbruksverket sammanställer uppgifterna i rapporter. Vissa uppgifter skickas vidare till regeringen och EU.

Nationell djurskyddsrapport 2021 – En redovisning av kontrollmyndigheternas arbete (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SVA:s och Folkhälsomyndighetens samlade rapport Swedres-Svarm 2021 visar att försäljningen av antibiotika för djur är stabilt låg i Sverige. Bakterier som orsakar sjukdom hos djur är oftast känsliga för de antibiotika som används vid behandling.

Ladda ner rapporten Swedres-Svarm 2021 (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverket har uppdaterad behandlingsrekommendation för dosering av antibiotika till gris. Den senaste versionen är från 2012.

Uppdaterad behandlings­rekommendation för dosering av antibiotika till gris (Läkemedelsverket) Länk till annan webbplats.

Två nya rapporter från Jordbruksverket visar hur stor mängd kött, mjölk och biprodukter som inte blir livsmedel. Bland annat skador, sjukdomar och sjuka djur som behandlas med läkemedel med karenstid leder till förluster ute på gård.

"Förluster på gårdar och slakterier – så mycket kött och mjölk blir inte mat" (Jordbruksverkets pressmeddelande, mynewsdesk.com) Länk till annan webbplats.

Utredningen om en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur (N 2021:04) har överlämnat slutbetänkandet Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård (SOU 2022:58).

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen om djurens hälso-och sjukvård och annan veterinär verksamhet samt undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas i syfte att säkerställa en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur.

I uppdraget har bland annat ingått att föreslå åtgärder för att säkerställa att det statliga åtagandet inom veterinär service och vid utbrott av smitt-samma djursjukdomar ska kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt, undersöka hur verksamheten inom djurens hälso- och sjukvård har påverkats av den behörighetsreglering som infördes år 2010, analysera det framtida resursbehovet av olika yrkeskategorier inom djurens hälso- och sjukvård samt utarbeta de författningsförslag som krävs för införandet av verksamhetstillsyn inom djurens hälso- och sjukvård.

Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Ultrasan vet är ett veterinärt läkemedel mot bristtillstånd för vitaminerna A, D3 och E. För att förbättra säkerheten för konsumenten har tiden mellan behandling med läkemedlet och slakt förlängts. Tidigare var karenstiden för slakt 28 dygn och för mjölk 0 dygn. Ny karens för slakt är 194‍-‍259 dygn beroende på djurslag samt 5 dygn för mjölk. Förändringen gäller från den 29 juli 2022, och genomförs i alla EU‍-‍länder.

Fakta om Ultrasan vet, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Vet@bas behöver hållas uppdaterad.Din hemadress hämtas från folkbokföringen och är därför aktuell, men alla andra ändringar behöver du som är djurhälsopersonal anmäla in själv.Skicka en e-post med uppgift om; aktuell arbetsplats, telefonnummer och e-postadress, till

veterinarfragor@jordbruksverket.se

I händelse av sjukdomsutbrott, kris eller krig är det viktigt att informationen stämmer.

Kom ihåg att rapportera in till Jordbruksverket - läkemedelsbehandlingar och behandlingar av smittsamma djursjukdomar på livsmedelsproducerande djur, inklusive systemiskt antibiotika på häst.

Du kan rapportera uppgifterna via e-tjänsten Djursjukdata eller använda blanketten Praktikjournal för veterinärer.

Journalföring, intygsskrivning, tystnadsplikt, delegering och rapportering - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Enligt Folkhälsomyndigheten har fyra fall av apkoppor rapporterats på människa i Sverige till och med den 31 maj 2022. Två fall i Stockholm, ett i Västra Götaland och ett i Region Skåne.

European Center for disease control (ECDC) påpekar att det finns en risk för virusöverföring mellan människa och djur i Europa. ECDC uppmanar till ett “One Health” tankesätt vid hantering av exponerade tamdjur och vill uppmana till att spridning till vilda djur förhindras. European Food Security Agency (EFSA) har hittills inte fått kännedom om fall hos djur (både tama och vilda djur) inom EU.

Risk assessment: Monkeypox multi-country outbreak (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Det finns flera andra poxvirus som kan orsaka mer eller mindre allvarlig sjukdom hos djur.

Läs mer på SVAs webbplats: Apkoppor - SVA Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket fattar alla beslut om hemisolering av sällskapsdjur som inte uppfyller kraven för införsel. Som framgår av tabellen så har Länsstyrelsen Värmland fram till den 1 juni 2022 tagit emot 11 hemisoleringsbeslut från Jordbruksverket.

Det är svårt att uppskatta hur stor andel av djuren från Ukraina som finns med i besluten. Det kan finnas många fler djur i Värmlands län som bör bedömas av veterinär, utöver de 11 beslut som Länsstyrelsen har tagit del av.

Hemisolering t.o.m.

Postort

Antal djur

Art

2022-08-11

Karlstad

1

hund

2022-08-26

Säffle

1

katt

2022-08-28

Sunne

1

hund

avlivad, neg. rabies

Karlstad

1

iller

2022-08-27

Munkfors

1

katt

2022-09-03

Råda

5

hundar

2022-07-28

Skillingsfors

1

katt

släppt, har titer

Karlstad

1

hund

2022-07-29

Deje

6

hundar

2022-08-06

Sunne

2

1 hund, 1 katt

2022-09-06

Glava

3

1 hund, 2 katter

 

Jordbruksverket har beslutat att:

Skyldigheten för veterinärer att utfärda sällskapsdjurspass i samband med vaccination mot rabies ska inte gälla för:

Sällskapsdjur från Ukraina som inte uppfyllt införselvillkoren vid ankomsten till Sverige och som har vistats i Sverige i mindre än fyra månader.

När det ukrainska djuret varit i Sverige i mer än fyra månader får dock pass utfärdas.

Intyget E9-263 ska fyllas i vid vaccination mot rabies.

Beslut Jordbruksverket, passundantag Pdf, 125.5 kB.

Intyg E9-263 Pdf, 119.3 kB.

Jordbruksverket har svarat på några frekvent förekommande frågor kring tillämpning av den nya läkemedelsförordningen. Bland annat dessa:

  • Vad händer med karenstiden om jag avviker från rekommenderad dos?
  • Vad händer om jag avviker från kaskadprincipen?
  • Gäller kaskadprincipen även för receptfria läkemedel?

Ta gärna del av frågorna och svaren på Jordbruksverkets webbplats:

Läkemedel för djur - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Avsnitt II i den nya EU förordningen för hästpass EU 2021/963, styr hur avelsorganisationernas pass får se ut från och med 28 januari 2022.

Behandlande veterinär alternativt avelsorganisationen har möjlighet att ta bort hästen från livsmedelskedjan. Observera att djurägaren med de nya passen som börjar utfärdas den 28 januari 2022, inte längre får välja själv om hästen ska tas bort från livsmedelskedjan.

Kom också ihåg att djurhållare, inklusive hästhållare, är skyldiga att dokumentera läkemedelsbehandlingar om hästen fortfarande är ett livsmedelsproducerande djur. Läkemedelsjournalen ska sparas hos djurhållaren i 5 år. Se avsnittet ”det här ska du dokumentera i din läkemedelsjournal” på följande länk:

Hästpass och registrering av hästar - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

De beslut som Ansvarsnämnden tagit hittills i år, påminner om vikten av att ta ett fullständigt signalement på djuret vid intygsskrivning och att föra noggrann journal.

De visar också att det kan vara viktigt att ta hjälp av erfarna kollegor när man är osäker på diagnosen och terapivalet.

Beslut

Sammanfattning

Avvisas, ofullständig anmälan

Kattunge

Ingen disciplinpåföljd

Kattunge besiktigas av veterinär nr 1, id-nummer mycket riktigt noteras i journalen. Anmälan avvisas med anledning av att veterinär nr 2 inte noterar id-nummer i en kattunges journal, vilket innebär att det inte går att säga om anmälan rör sig om en och samma kattunge.

Erinran x 2 veterinärer

Katt. Antibiotika ordinerat utan tillräcklig klinisk indikation samt föregående bakterieodling och resistensbedömning. NSAID-behandling trots kliniska kontraindikationer, samt nyligen insatt kortisonbehandling.

Ingen disciplinpåföljd

Blödning efter kastration av hanhund på betäckt funikel med prescrotal incision, vilket bedöms av ansvarsnämnden att vara en känd komplikation som kan uppkomma även om en operation utförts på ett korrekt sätt.

Tillsyn av djurhälsopersonal

Länsstyrelsen är ansvarig för tillsynen av djurhälsopersonal i länet. Det innebär att vi kontrollerar att personal som arbetar med djurens hälso- och sjukvård följer gällande lagar och bestämmelser.

Tillsyn av djurhälsopersonal

Kontakt