Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Vad gäller för midsommarfiranden?

Ett midsommarfirande kan vara både privat i ett hem eller en trädgård eller offentligt för allmänheten. Oavsett om midsommarfirandet är privat eller offentligt gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer som bland annat säger att man ska umgås i en mindre krets och undvika trängsel.

Covid-19 sprids vid nära kontakt och ofta i hemmiljö. En av Folkhälsomyndighetens rekommendationer är därför att umgås i en mindre krets för att minska antalet nära kontakter. Ju färre som samlas desto bättre. Du bör därför fira midsommar med så få som möjligt och gärna utomhus. För vaccinerade gäller samma regler som för andra. Du som reser ska göra det på ett så smittsäkert sätt som möjligt och undvika att träffa nya kontakter. Du ska också kunna ta dig hem på ett säkert sätt om du blir smittad.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Privata midsommarfiranden i privata hem och trädgårdar omfattas inte av begränsningarna i den tillfälliga covid-19-lagen.

Max åtta personer gäller om du hyr en lokal

Maximalt åtta personer får delta i ett midsommarfirande inomhus i en lokal som hyrs ut eller upplåts för en privat sammankomst. Det är den som hyr ut eller upplåter en lokal till ett privat firande som ansvarar för att det inte är fler än åtta personer i lokalen.

Det här gäller även om alla deltagare är vaccinerade mot covid-19.

Att resa en majstång, ordna ringdans eller liknande arrangemang på midsommar ses i huvudsak som offentliga tillställningar om de anordnas för allmänheten. Det innebär att evenemanget måste följa den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen. Det innebär bland annat att du som arrangör behöver anpassa maxantalet och genomföra åtgärder för att minska trängsel och smittspridning.

Läs mer om maxantal och smittskyddsåtgärder som behöver genomföras på webbsidan Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Du kan också ta del av Folkhälsomyndighetens information för max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler — Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Tillstånd för offentlig tillställning

Om du har frågor om tillstånd för offentlig tillställning ska du kontakta Polisen.

Ändringar från och med den 1 juni

Regeringen har beslutat om ändringar i den så kallade begränsningsförordningen. Ändringarna från och med den 1 juni och innebär bland annat nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Mer information om vilka begränsningar som gäller för dig som verksamhetsutövare hittar du längre ner på sidan under rubriken "Aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen".

Deltagarantal vid olika typer av sammankomster

Läs mer om vilka deltagarantal som gäller för sammankomster och olika lokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sammanfattning av de nya reglerna för verksamhetsutövare på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Fortsatt begränsning för privata sammankomster

Observera att för uthyrning av lokaler för privata sammankomster gäller fortsatt begränsningen om max 8 personer.

Aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen

Utifrån den tillfälliga covid-19-lagen gäller en rad begränsningar för verksamheter för att förhindra smittspridning av covid-19. Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs

Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att verksamhetsutövare genomför begränsningar och åtgärder utifrån den tillfälliga covid-19-lagen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av beslut om begränsningar som fattas enligt paragraf 7–11 samt paragraf 16 i den tillfälliga covid-19-lagen.

Så går tillsynen till

Tillsynen ska bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. I första hand bedrivs tillsynen genom att ge råd, information och uppmaningar till verksamheter för att eventuella brister frivilligt ska rättas till.

Tillsynen kan ske på distans eller genom besök på plats. När den sker på plats utför tillsynspersonalen besöket på ett smittsäkert sätt enligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Personalen är symptomfri, har en god handhygien och håller avstånd.

Vilka platser och verksamheter som är aktuella för tillsyn

Länsstyrelsen hämtar löpande in information från andra myndigheter och verksamheter om efterlevnaden i länet. Den informationen utgör tillsammans med Länsstyrelsens riskbedömning urvalet för vilka platser och verksamheter som Länsstyrelsen väljer att göra tillsyn på.

Vite kan bli aktuellt om åtgärderna inte genomförs

Om verksamheten inte genomför de åtgärder som krävs kan Länsstyrelsen fatta beslut om vitesföreläggande. Länsstyrelsen avgör om det är aktuellt med vite och hur stort belopp verksamheten ska betala. Verksamheten kan överklaga Länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten.

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsynsarbete

Varje länsstyrelse rapporterar veckovis hur tillsynsarbetet fortskrider i länet. Utifrån länens återkoppling tar vi fram en gemensam nationell rapport som lämnas till Regeringskansliet på tisdagar. Rapporten publiceras sedan på den här webbsidan tillsammans med en sammanfattande webbnyhet.

Veckovis nationell tillsynsuppföljning

Rapporter till regeringen

Frågor och svar om tillsynen och lagen

Länsstyrelsen kan meddela en verksamhetsutövare vilka åtgärder som måste genomföras och besluta om vite, om verksamhetsutövaren inte utför dessa åtgärder.

Länsstyrelsen kan besluta (förelägga) vilka åtgärder som en verksamhetsutövare måste genomföra för att leva upp till bestämmelserna i den tillfälliga covid-19-lagen, detta beslut kan förenas med vite. Om verksamhetsutövaren inte genomför de åtgärder som Länsstyrelsen beslutat görs en ansökan om utdömande av vitet. Det är länsstyrelsen som i ett beslut om vitesföreläggande ska bestämma vitets storlek, och det till ett belopp som kan antas få verksamhetsutövaren att följa det aktuella beslutet.

Regeringen och/eller kommunen kan fatta beslut om beslut mot att samlas i ett sällskap i en viss storlek eller förbud mot att vistas på vissa platser. Privatpersoner som bryter mot bestämmelserna i ett sådant beslut kan bestraffas med 2 000 kr i penningböter genom ordningsbot. Ordningsbot utfärdas av polisen. För frågor om förbud att vistas på olika platser, vänd dig till aktuell kommun.

Covid-19-lagen innehåller stycken som kompletterar och har företräde framför smittskyddslagen och ordningslagen. Nytt är att det ges möjlighet att

  • vidta generella åtgärder för att motverka trängsel och på annat sätt förhindra smittspridning
  • meddela föreskrifter som vid behov kan gälla inom ett visst geografiskt område
  • genom den nya lagen införa sanktioner och tillsyn, som kan leda till vite eller stängning av verksamhet som inte följer begränsningarna

Covid-19-lagen trädde i kraft den 10 januari 2021. Den nya lagen ska gälla tillfälligt och upphöra att gälla den sista september 2021.

Länsstyrelsens beslut om begräsningar i enskilda fall enligt 16 § och beslut om föreläggande eller föreläggande med vite enligt 20 § i den tillfälliga covid-19-lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Covid-19-lagstiftningen innehåller inte några bestämmelser om ersättning för enskilda som påverkas av beslut som följer av regelverket. Länsstyrelserna kan därmed inte pröva frågan om ersättning enligt den nya lagen.

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis.

Ta del av regeringens aviserade plan för avveckling av restriktioner på deras webbplats.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller från och med 1 juni och hur de kommande nivåerna ser ut.

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt