Rapportering av efterlevnadsuppdraget

Länsstyrelserna följer, på uppdrag av regeringen, upp hur rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats av Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid‑19 efterlevs. Syftet med uppföljningen och rapporteringen är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridningen i landet.

Om det i rapporteringarna från kommunerna och verksamheterna visar sig att rekommendationerna inte efterlevs, kan länsstyrelsen i dialog med regioner, kommuner och smittskyddsläkare lyfta behov av att vidta åtgärder till regeringen.

För att följa upp hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs använder sig Länsstyrelsen av befintliga strukturer för samordning och rapportering på lokal, regional och nationell nivå.

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppföljningar

Varje länsstyrelse gör varannan vecka uppföljningar av efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd och ställer samman en regional lägesbild. Länsstyrelsernas gemensamma samordningskansli för hantering av Coronavirus gör därefter en nationell lägesbild som rapporteras till Regeringskansliet (socialdepartementet).

Samlade nationella lägesbilder

För Värmlands län

Observera, veckonummer anger den vecka lägesbilden blir upprättad, för Värmlands del tisdagar varje vecka

 

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd följs upp

Alla verksamheter i Sverige ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Detta gäller verksamheter som statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund.

För att göra en uppföljning av att rekommendationerna följs ställer länsstyrelsen frågor till aktörer i länet om hur efterlevnaden ser ut inom ett flertal områden.

Uppföljningen görs framför allt med följande aktörer:

  • Kommuner
  • Kollektivtrafik
  • Polis
  • Länsstyrelsernas nationalparker
  • Näringsidkare med välbesökta verksamheter

Frågorna som ställs till aktörerna omfattar ett antal av de områden där Folkhälsomyndigheten har utfärdat särskilda riktlinjer, exempelvis:

  • Allmänhetens efterlevnad att hålla avstånd
  • Efterlevnad hos område/verksamhet att sätta upp information
  • Efterlevnad hos område/verksamhet att erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och att erbjuda handsprit
  • Efterlevnad hos område/verksamhet att skapa generella förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Kontakt, Länsstyrelsen Värmlands coronaorganisation: corona.varmland@lansstyrelsen.se

Relaterat

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Kontakt