Värmlands Säby

Genom sitt stora lövträdsbestånd och sin rikedom på äldre träd och hagmarker med olika grader av öppenhet, utgör halvön ett värdefullt område för djurlivet.

Vattnet i Vänern glittrar, i förgrunden finns vass och till höger i bilden ser man lövträdsbeväxta uddar.

Utsikt över Vänervik. Foto Johan Bohlin.

Visa hänsyn till betesdjuren

Från och med 1 maj kan det finnas kor som betar på markerna i naturreservatet. Vänligen visa hänsyn till djuren och ta inte med din hund in i beteshagarna.

I Värmlands Säby finns en växling av naturtyper såsom: ädellövskogar, hagmarker, lövsumpskogar, torrängar och strandängar. Stora delar av halvön erbjuder ett gammalt och mycket tilltalande kulturlandskap som till stor del brukas än idag. Omfattande partier utgörs av gamla hagmarker eller äldre igenväxande hagmarker där rena lövträdsbestånd och ofta vidkroniga gamla ekar samsas.

Halvön ligger dessutom inom ett av Sveriges mest de Geer-moräntäta områden.

Naturreservatet Värmlands Säby bildades för att bevara och vårda områdets betade ekhagar och naturskogsartade skogar. Området är också till för att främja det rörliga friluftslivet och vara en lämplig lokal för rastande och häckande våtmarksfåglar. Området är av riksintresse och ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000 samt ligger inom Kilsvikens RAMSAR-område (våtmark av internationell betydelse).

Höstbild från beteshage.

Beteshage med gammal grov ek. Foto Johan Bohlin.

Djur och växter

I Värmlands Säby finns ett mycket rikt fågelliv, många insektsarter och många lavarter. Utöver fågelarter som mindre hackspett, stenknäck och nötkråka finns i de gamla ädellövträden många vedlevande insekter vars långsiktiga förekomst i landet bedöms som hotad. Många hotade och sällsynta arter är beroende av just gamla lövträd för sin överlevnad och på de gamla ekarnas solexponerade och djupt fårade bark trivs en mycket artrik lavflora med förekomst av flera hotade arter.

I de gamla hagmarkerna finns en artrik lundflora med inslag av sydliga arter som tandrot, myskmadra, storrams och nunneört.

Betad hagmark och betesdjur.

Betande djur vid vattnet. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Anordningar

En cirka 5,5 kilometer markerad led finns i norra delen av reservatet. Cirka 2 kilometer av denna sträcka är tur och retur från parkering till reservatsgräns. Vid parkeringen och entrén till reservatet finns informationstavla och längs leden finns ett par rastplatser.

Lederna går genom beteshagar. Det är inte lämpligt att ta med hund in i beteshagarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur och fåglar,
  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd eller buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon annat än för jordbrukets och skogsbrukets behov samt vid transport av fälld älg.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Visa hänsyn till de betesdjur som tidvis finns inom reservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 192 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Kristinehamns kommun, cirka 20 kilometer söder om Kristinehamn. Från Kristinehamn längs väg 26 mot Mariestad. Cirka 6 kilometer söder om Bäckhammar, sväng västerut mot Nybble och efter cirka 200 meter söderut mot Värmlands Säby. Vid herrgården höger och efter cirka 150 meter sväng vänster, rakt söderut förbi gravfältet. Efter cirka 1,5 kilometer ligger en parkeringsficka varifrån det är cirka 1 kilometer vandring fram till reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss