Ulvfjället

Reservatsområdet ligger på en av Säffle kommuns högsta punkter, med sluttningar åt alla håll. Området ligger mellan 190 och 307 meter över havet.

Mellan trädstammarna ser man fjärran skogar och sjöar från en höjd.

Utsikt från reservatet. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Naturreservatet består av äldre barrskog med bitvis högt inslag av lövträd. Reservatet innehåller också ungskogar med spridda gamla aspar, björkar och tallar som lämnats vid avverkning.

Naturvärdena utgörs av den naturskogsartade skogsmiljön där vissa delar under lång tid stått opåverkade av människan.

Reservatet bildades för att bevara en naturskog med dess flora och fauna, med inslag av sällsynta och hotade arter, samt att utveckla nya blandskogsmiljöer med hög andel lövträd.

Närbild på trädstam med ett exemplar av den ovanliga arten grön sköldmossa.

Grön sköldmossa. Foto Fredrik Wilde.

Djur och växter

Tillgången på död ved i olika nedbrytningsstadier är ställvis god, vilket gynnar flera hotade lavar, svampar, mossor, insekter och fåglar. Hotade arter som förekommer är bl.a. stor aspticka, kandelabersvamp, lunglav, asppraktbagge och tretåig hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • plocka mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon,
  • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 62 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss