Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nordbyberget

Hyperitberg rikt på kärlväxter, landsnäckor och fåglar.

Nordbyberget på hösten.

Vy över Nordbyberget. Foto Fredrik Wilde.

Förekomsten av hyperit i berggrunden ger förutsättningar för ett högt mark-pH och en värdefull flora.

Reservatet bildades för att bevara en del av ett hyperitberg med naturliga vegetationstyper samt hotade växter och djur. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

I reservatets övre delar växer tallar med en ålder av över 200 år. Längre ner i granblandskogen ökar inslaget av bl.a. gråal, asp, lönn och sälg. Hyperitberggrunden avspeglas i den varierade och skyddsvärda floran med arter som svartbräken, hällebräken, getrams, springkorn, trolldruva, blåsippa, sötvedel, skogstry samt hassel.

Till fågellivet bidrar bland annat järpe, större hackspett, spillkråka, stjärtmes, gärdsmyg, nötväcka och härmsångare. På Nordbybergets sluttningar finns även en rik snäckfauna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • bryta grenar, fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar
  • gräva upp eller plocka växter. Förbudet gäller såväl blom­växter som sporväxter (mossor, svampar, lavar)
  • framföra motordrivet fordon

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med reservatsförvaltaren.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 2,5 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Karlstad kommun, ca 7 km NV om Molkom.Från Karlstad. Kör 24 km på väg 63 mot Filipstad. Sväng av mot Södra/Norra Rådom ca 2 km innan Molkom. Kör därefter 7,3 km. Sväng höger in på skogsbilväg. Här finns en mindre, oskyltad parkeringsyta och härifrån är det ca 600 meter till reservatet. Det saknas markerad led till reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss