Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lilla Örtjärnskogen

Reservatet bildades för att bevara och gynna naturskogsartad gammal barrskog.

Gles gammal tallskog.

En öppning i skogen. Foto: Fredrik Wilde.

Reservatet består till största delen av gammal granskog. Fläckvis finns rikligt med död ved, främst granlågor. På några ställen finns små luckor, där rötlågor ligger i plockepinn. I nordligaste delen gränsar området mot en stenig bäck. Skogen är där fuktig och rik på mossor. I södra delen finns ett magrare och glesare tallbestånd med gamla tallar, där vissa har välutvecklad pansarbark. Det finns lövträd spridda över hela området, men i begränsad omfattning. Främst rör det sig om björk, men även enstaka asp och rönn förekommer.

Djur och växter

Området har ett stort botaniskt värde då det hyser många hotade mossor, lavar och svampar som kräver naturskogar med inslag av gamla grova lövträd och gott om död ved.

Flera rödlistade arter har hittats i området och flera av dessa är svampar, bl.a. veckticka och rotfingersvamp. Totalt har 26 signalarter (arter som signalerar höga naturvärden) noterats.

Reservatet har även ett stort zoologiskt värde genom gammelskogens speciella förutsättningar som livsmiljö för fågelfauna och vedlevande insekter. Värdena understryks ytterligare av mångfalden av hackspettar i området. Tretåig hackspett finns i området och har högt ställda krav på sin miljö och uppträder i naturskogsliknande skogar med hög trädslagsvariation och stort inslag av gamla lövträd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. landsnäckor och skalbaggar,
  • plocka mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon,
  • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2005

Storlek: 31 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss