Kärrholmen

På Kärrholmen finns goda naturhamnar och attraktiv friluftsmiljö.

Solig dag med glittrande vatten. På land kämpar en liten tall i en spricka i hällarna.

Hällar på västsidan av Kärrholmen. Foto: Gunnar Lagerkvist.

Kärrholmen är en flack skogbeklädd ö belägen mitt i Sätterholmsfjärden mellan Jäverön och Arnön. Ön består i grova drag av ett centralt parti med tre uddar i olika riktningar. De två uddarna i norr erbjuder goda naturhamnar och den västra sidan har attraktiva solklippor. Den södra udden täcks huvudsakligen av en mager hällmarkstallskog medan de två norra uppvisar en mer varierande vegetation.

Vegetationsklädda strandvallar förekommer lite varstans på ön. En kort men väl markerad moränrygg med nord sydlig sträckning uppträder på den nordvästra ön.

Reservatet bildades för att bevara ett område med starkt varierande naturförhållanden och avsnitt med speciell betydelse för växt- och djurliv samt en attraktiv friluftsmiljö.

Djur och växter

Den näringsrika berggrunden ger upphov till en rik kärlväxtflora med krävande arter såsom svartbräken, stinknäva och stinksyska. På grund av den omväxlande topografin och geologin har även kryptogamfloran flera inslag av sällsynta lavar, mossor och svampar.

Inför ditt besök

På Kärrholmen finns flera anordningar för besökare. Här finns en vandringsled, dass, raststuga och rastplatser med eldstäder. Vi fyller kontinuerligt på med ved vid eldstäderna. Men ta med egen ved om du vill vara säker på att kunna elda.

Mindre ved vid eldstäder

Från 2023 har resurserna minskat för skötsel av naturreservaten vilket medfört att vi minskat på vedförsörjningen. Eftersom vi nu lägger ut mindre ved är det extra viktigt att du som besökare eldar försiktigt och tar med egen ved om du vill vara säker på att kunna grilla. Observera att eldning enbart får ske på de iordningställda eldplatserna och att det är förbjudet att ta döda eller levande grenar från skogen.

 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • gräva upp växter,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • störa djurlivet genom närgången fotografering av fågelbo eller motsvarande,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp eld annat än på anvisad och särskilt iordningställd plats,
 • framföra terränggående motordrivet fordon,
 • under längre tid än två dygn tälta, förtöja eller på annat sätt ockupera strandområde,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt.

Vetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med reservatsförvaltningen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1978

Storlek: 60 hektar

Markägare: Kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Karlstad kommun, drygt 10 kilometer sydost om Karlstad. Kärrholmen ligger i Sätterholmsfjärden. Området nås endast med båt.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss