Svarthavet

Här finns barrnaturskog med en mångfald av spännande miljöer och arter.

I rasbranten har växter svårt att etablera sig.

Rasbrant. Foto Anita Andersson.

Reservatet är ett småkuperat och grandominerat skogsområde, med dalgångar som löper fram i nordostlig/sydvästlig riktning. Däremellan sticker mindre oftast tallbevuxna bergknallar upp. I dalgångarna finns det bäckar, våtmarker och sumpskogar.

Reservatet har bildats med syfte att skydda områdets barrnaturskog och dess sumpskogar, örtrika bäckdråg och artrika bergbranter. Syftet är också att bevara den mångfald av arter som finns i området samt tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Inne i sumpskogen finns en göl med öppet vatten.

Sumpskog. Foto Anita Andersson.

Djur och växter


Inom reservatet har man hittat 16 hotade arter och 52 arter som signalerar höga naturvärden. En av de hotade arterna är den tretåiga hackspetten. Många av arterna finns på döda träd, i sluttningar, på våta marker och på klippor. I delar av området finns basiska mineraler i berggrunden som gynnar flera ovanliga arter. Brödtaggsvamp är en art som är hotad, men som finns i reservatet. Det finns även andra ovanliga svampar i området, men också en hel del vanliga matsvampar och dem får du gärna plocka.

På hösten finns gott om svamp i skogen.

Kantarell.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor eller fjärilar,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon, elda annat än på anvisad plats,
  • medföra ej kopplad hund.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled
  • Eldplats Eldplats
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 88 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län