Öjersbyn

Området ger en genuin känsla av att vara långt borta från bebyggelse eller tätort eftersom tystnaden är påtaglig.

Sjö, mjuka hällar och skog.

Tre bilder från naturreservatet.

En stor del av skogen inom området växer på låga, mjukt rundade klippor med inslag av mindre våtmarker. Skogen är gammal i största delen av reservatet och spår av tidigare skogsbruk är relativt få.

Höjdryggen väster om Öjersbyn är ett område med stor förekomst av både nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt. Inom området finns många skogsbestånd med höga naturvärden, bland annat gammal granskog med varierande andel lövträd och gammal tallskog med inslag av lövträd. Det finns gott om död ved samt en hel del lövträd som bryter dominansen av gran och tall. Inom området har det förutom några rödlistade arter även noterats flera signalarter, det vill säga arter som genom sin närvaro kan indikera att ett område har höga naturvärden.

Reservatet bildades för att bevara naturskog med riklig förekomst av död ved och gamla träd och för att göra området tillgängligt för det rörliga friluftslivet.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in eller skada ryggradslösa djur,
  • gräva upp kärlväxter eller samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd samt buskar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
  • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar,
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området,
  • samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: ca 144 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text